P3 P2Mobiliteit gebiedsontwikkeling Alphen-West inclusief Gnephoek

Het gebied Alphen-West is een katalysator bij het vinden van oplossingen voor een aantal ruimtevragende opgaven. Denk hierbij aan wonen, werken, recreatie en mobiliteit. De bedrijvigheid in dit gebied maakt duurzame transities mogelijk. Er is ruimte voor de omschakeling naar circulaire bedrijvigheid die een rol speelt in hergebruik en recycling van materialen.

De gebiedsontwikkeling van Alphen-West inclusief de Gnephoek is gericht op het samenbrengen van (betaalbare) woningbouw in de nabijheid van werk, groen, sport en recreatie. Een goede bereikbaarheid is daarvoor noodzakelijk. Dit vraagt om een investering in plan overstijgende mobiliteitsinfrastructuur met een snelle HOV-verbinding naar station Alphen aan den Rijn en Schiphol, plus (door)fietsroutes naar het station en het stadscentrum.

Op deze manier integreren we dit gebied in de stad en sluiten het goed aan op de Stedelijke As. Er worden 7.500 woningen gerealiseerd, waarvan 5.500 in de Gnephoek en 2.000 in de Rijnhaven.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

  • Realisatieagenda Wonen
  • Regionale Omgevingsagenda
  • Regionale Strategie Mobiliteit
  • Coalitieakkoord provincie Zuid-Holland

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijke-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/blauw, wonen en energie.

Betrokken partijen

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Provincie Zuid-Holland
  • Regio Holland Rijnland
  • Gemeente Alphen aan den Rijn (zowel ambtelijk als bestuurlijk trekker)
  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Grondeigenaren

Onderzocht wordt op welke wijze kennisinstellingen en bedrijfsleven kunnen worden betrokken bij deze ontwikkeling.

Fasering

Rijnhaven-Oost: realisatie tot en met 2030 Gnephoek: realisatie tot 2040

Investering

Voor de ontwikkeling van de bovenplanse infrastructuur wordt een rijksbijdrage van € 50 miljoen gevraagd. Vanuit de grondexploitatie van het project wordt € 61 miljoen geïnvesteerd. Voor de P3 naar P2 fase is € 100.000 onderzoeksgeld nodig.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 100.000

NB. Rijnhaven-Oost: In 2021 is het bestemmingsplan voor Rijnhaven-Oost vastgesteld, de herziening ligt voor bij de Raad van State. Eind 2020 zijn Impulsgelden van het Rijk ontvangen, aangevuld met een bijdrage van de provincie. Dit maakt de transformatie naar een levendig woon-, werk- en leergebied mogelijk. De Kroon heeft besloten dat twee bedrijven die een groot deel van de transformatie in de weg staan, onteigend mogen worden.

Gnephoek: De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn stelde op 12 oktober 2023 het Contourenplan Gnephoek vast. Op 10 januari 2024 stemden Provinciale Staten in met het starten van de procedure om het provinciaal omgevingsbeleid aan te passen. Daarmee is het Contourenplan voor de Gnephoek dan niet meer strijdig met het provinciale Omgevingsbeleid.

Dit project bevindt zich hiermee in de initiatieffase. Na een positief besluit van PS wordt een bestuursovereenkomst aangegaan waarna de planvorming voor de Gnephoek verder wordt uitgewerkt.

Back To Top Ga naar de inhoud