P3 HUBs grondstoffen, materialen, goederen en personen

Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen verschillende vervoersmodaliteiten. Naast een mobiliteitsfunctie kunnen deze ook fungeren als katalysator voor ruimtelijke ontwikkeling.

Overstap- en overslagpunten van personen en goederen worden HUBs genoemd. De mobiliteitshubs op sommige locaties binnen Holland Rijnland – zoals bij de Keukenhof of tijdens drukke stranddagen – spelen ook een belangrijke rol voor het toeristisch en recreatief verkeer. Daarmee wordt de druk op het totale mobiliteitsnetwerk verminderd.

Het Toekomstbeeld OV 2040 laat zien dat in landelijke gebieden de tendens bestaat naar een beperkt aantal hoogwaardige ov-verbindingen, terwijl er een fijnmazig ov wordt ontwikkeld in hoogstedelijke omgevingen met veel reizigers. Meer dan voorheen is het daarom essentieel dat verschillende modaliteiten worden verbonden.

Voor diverse situaties en omgevingsfactoren bestaan verschillende invullingen van HUBs. Op veel plekken in Nederland zijn ontwikkelingen in het landelijk gebied gaande om bereikbaar te blijven voorzien door middel van een flexibeler mobiliteitsaanbod. Zoals genoemd is voor de circulaire economie uitwisseling en mogelijk opslag van materialen van belang. In de realisatie van HUBs is zichtbaar hoe verschillende modaliteiten alsook mobiliteit en andere voorzieningen actief worden samengebracht. Zo ontstaat voor reizigers, bewoners en (keten)bedrijven een totaalpakket. Een HUB kan fungeren als ondersteuning voor verschillende gerelateerde activiteiten, bijvoorbeeld (snel)laadfaciliteiten voor vrachtvervoer en ophaalpunt voor pakketten en dagelijkse goederen.

Hoogwaardig hergebruik van grondstoffen in onder andere de woningbouwopgave is enkel mogelijk wanneer de materialen ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Nu is het percentage dat wordt toegepast relatief klein omdat veel bestaande gebouwen daar niet op ontworpen zijn. Losmaakbaarheid – of demonteerbaarheid – is belangrijk om toe te passen zodat in de toekomst dit beter geborgd is. Om de ruimte binnen Holland Rijnland slim te gebruiken zal, in overleg met gemeenten, planologische ruimte en stimulans voor HUBs en verwerking gecreëerd moeten worden om dit hergebruik mogelijk te maken. We werken toe naar een regionaal systeem van HUBs voor materialen, goederen en personen. Daartoe is eerst onderzoek nodig, waarbij aard, omvang, regionale behoefte en locatie leidend zijn.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

  • Draagt bij aan de volgorde volgens het STOMP-principe (Stappen, Trappen, OV, Mobility as a service, Personenauto)
  • Het streven om een modal shift te realiseren – Betere bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid
  • Maar ook met betrekking tot grondstoffenhubs, Nationaal Klimaatakkoord, CO2-reductie, stimuleren circulair bouwen en circulaire bedrijvigheid

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijke-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/ blauw, wonen en energie.

Betrokken partijen

Provincie Zuid-Holland, vervoerders, gemeenten en ondernemers.

In de onderzoeksfase is het een optie om Holland Rijnland – in samenwerking met de gemeenten – het project te laten trekken.

Fasering

P3

Investering

Circa € 200.000 onderzoeksgeld.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 200.000

Back To Top Ga naar de inhoud