P3 Haalbaarheidsonderzoek Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij

Ruimte voor werk is schaars. Voor een sterke economie zijn toekomstbestendige werklocaties nodig, zeker gegeven de nieuwe koers van de provincie Zuid-Holland, waarbij wonen én werken het moeten doen met de ruimte die ze nu hebben.

Dit vraagt om revitalisering, intensivering en herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen, om efficiënter gebruik van de ruimte, gebiedsgericht te intensiveren, de juiste bedrijven op de juiste plaats te huisvesten en schuifruimte te creëren bijvoorbeeld bij een bedrijventerrein zoals de Baanderij in Leiderdorp. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) maakt dit beter en op grotere schaal mogelijk.

Aan de oprichting van de ROM wordt in eerste instantie in de Leidse regio gewerkt, als onderdeel van de bedrijventerreinenstrategie van Economie071 (met vertegenwoordiging vanuit gemeenten en bedrijfsleven). Dit project is in de verkennende fase. Gemeenten in de Leidse regio en Economie071 onderzoeken de steun en het draagvlak voor een dergelijke organisatie. De tweede fase wordt het plan van aanpak, inclusief een businesscase en de nodige besluitvorming. Tijdens deze fases wordt er mogelijk al geconstateerd dat er een breder draagvlak nodig is op Holland Rijnland-niveau en financiering van andere bestuurlijke gremia (provincie, Rijk) nodig is.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijk-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/blauw, wonen, en energie. De ROM draagt direct bij aan de doelen van de dertien gemeenten van Holland Rijnland op het vlak van een 1) economisch sterke, toekomstbestendige en innovatieve regio, 2) een groene en klimaatbestendige regio, en 3) een energiezekere regio. Ook levert het indirect een bijdrage aan de ambitie om 20.000 extra banen te creëren in de regio.

De ROM draagt ook bij aan de ambities van de provincie om de economie te vernieuwen en het ruimtegebruik op werklocaties te intensiveren en kwalitatief te verbeteren. Ook het Rijk stuurt aan op slimmer gebruik van de beschikbare ruimte. Herontwikkeling draagt ook bij aan de grote transities op het gebied van klimaat, circulariteit en de energietransitie.

Betrokken partijen

In de eerste twee fases de gemeenten van de Leidse regio en Economie071. Zij trekken het project. Mogelijk ook overige gemeenten van Holland Rijnland en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Op termijn zijn ook andere partijen betrokken, zoals de provincie Zuid-Holland, het Rijk, en partijen zoals Vervoersregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam- Den Haag, regio Midden-Holland.

Fasering

In eerste instantie gaat het om een P3-project ( onderzoek). Bij positief besluit leidt het onderzoek tot het uitwerken van een business case (Q1-Q2 2024). Dat leidt niet eerder dan Q4 2024 tot een P2-project ( ontwikkelproject), gericht op realisatie van een P1-project (investeringsproject).

Investering

  • De kosten van de verkennende fase bedragen circa € 50.000 (deze kosten zijn al gedekt).
  • Bij opstellen van een businesscase en de daaropvolgende start moet worden gedacht aan een projectfinanciering van € 200.000 – € 400.000.

Wanneer een succesvolle start is gemaakt en wordt besloten tot professionalisering en geleidelijke institutionalisering, gaat het om zowel projectfinanciering als instelling van een revolverend fonds. De projectfinanciering kent daarbij een grote bandbreedte, afhankelijk van gekozen insteek en doorlooptijden. Bij een revolverend fonds moet worden gedacht aan € 5 à 10 miljoen.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 200.000 – € 400.000

Back To Top Ga naar de inhoud