Groenblauw Raamwerk

Een sterke groen- en waterstructuur is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van de regio. Aan de westflank werken Katwijk, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Zoeterwoude hiervoor samen aan een groenblauw raamwerk in en om de stad: ‘Groen-Blauw Verbindt!’. Hetzelfde doen Leiden, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn langs de N11.

Een gedegen groen- en waterstructuur versterkt de leefbaarheid van onze regio en vormt de basis voor vergroening, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Daarnaast draagt de groenstructuur bij aan de mobiliteitstransitie door deze te koppelen aan het wandelen fietsnetwerk.

Groen-Blauw Verbindt! bestaat uit drie belangrijke speerpunten

  • De Groenblauwe Ringen: de groenblauwe structuur die de verschillenden groengebieden en kernen verbindt binnen het verstedelijkte gebied.
  • De Groene Randen: deze zorgen voor een goede overgang van het verstedelijkte gebied naar het open landschap.
  • De Groene Vingers: deze verbinden de omringende landschappen tot diep in het verstedelijkte gebied.

De groenstructuur van de Groenblauwe Ringen, Groene Randen en Groene Vingers zijn grotendeels in kaart gebracht.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

  • Nationaal Programma Landelijk Gebied en Zuid- Hollands Programma Landelijk Gebied
  • Kaderrichtlijn Water
  • Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
  • NOVEX Zuidelijke Randstad

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijk-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/blauw, wonen, en energie.

Betrokken partijen

Stakeholders en cofinancierders zijn partijen als de Europese Unie, het Rijk, de provincie Zuid-Holland, Waterschap, terreinbeheerders of landgoedeigenaren, gemeenten, ondernemers/Economic boards. In eerste instantie zijn gemeenten trekkers van het project, in nauwe samenwerking met provincie, hoogheemraadschap, terreinbeheerders en ondernemers. Afhankelijk van afspraken binnen deelprojecten kan de trekkersrol bij een andere partij liggen.

Fasering

Het programma Groen-Blauw Verbindt! is een langjarig programma, met delen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden en delen waarvoor nadere studie en uitwerking nodig is of waar realisering pas later in de tijd wordt voorzien. Groen-Blauw Verbindt! Loopt door meerdere gemeenten in het gebied. Grote delen van de groenstructuur zijn al bestaand en functioneren goed. Daarnaast zijn er delen van de structuur en ontbrekende schakels waaraan nog gewerkt moet worden om voor een continue robuuste regionale groenstructuur te komen. De verschillende schakels waaraan gewerkt moet worden zijn grotendeels in beeld gebracht en benoemt als P1, P2 of P3 projecten. Voorbeelden zijn het Singelpark (P1), Tweede Groene Ring Leiden, Rijnmonding (Limes erfgoed centrum), Overkluizing N206/ Limespark (P2), Vlietzone, diverse Groene Randen en Vingers (zoals bij Rijnsburgs-Noord) en verbinding over het water zoals bij de Oude Rijn, Vliet en ’t Heen.

Investering

Voorlopig wordt ingeschat dat er € 500.000 onderzoeksgeld nodig is om tot P1-projecten

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 500.000

Back To Top Ga naar de inhoud