P3 P2Energy Lane inclusief Barrepolder 150kV-station

Langs de N11 wordt een zone voor energie-gerelateerde ontwikkelingen gerealiseerd. Binnen deze zone vinden ook infrastructuur- en landschapsingrepen plaats, waaronder de realisatie van het Barrepolder 150kV-station, de N11 Energy Lane en de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de Burgemeester Smeetsweg. De Barrepolder vormt daarbij de beoogde locatie voor thematische bedrijvigheid.

De aanleiding voor deze projecten ligt in de energietransitie in de regio. Met een grotere elektriciteitsbehoefte heeft het elektriciteitsnet een verhoging van de capaciteit nodig. De Energy Lane N11 is een serie van duurzame energieprojecten en opslagfaciliteiten langs de N11. Het project in de Barrepolder verhoogt de capaciteit van de elektriciteitsinfrastructuur. Het hoofddoel van de projecten is om te voorzien in groene energie langs belangrijke wegen in de regio terwijl het elektriciteitsnet niet overbelast raakt. Daarnaast is landschappelijke kwaliteit van groot belang voor de regio en zullen we extra investeren in het landschap rondom de Energy Lane. Hier komen landschappelijke kwesties en ambities met de Energy Lane samen. Daarmee biedt het traject toekomstperspectief aan het landelijk gebied (Programma Landelijk Gebied, nationaal en van de provincie Zuid-Holland, Kaderrichtlijn Water, vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), etc.). De benodigdheden om te starten met de Energy Lane zijn – naast de start van studies – de voorbereiding van vergunningen en gronduitgiftevoorwaarden.

Bijdrage aan landelijke, provinciale en/of regionale doelen

Deze projecten dragen bij aan het Nationale Klimaatakkoord. Het draagt ook bij aan regionale doelstellingen voor de energietransitie (RES), het creëren van werkgelegenheid en de versterking van bedrijventerreinen. Tevens willen we hiermee de landschappelijke kwaliteiten versterken in de breedste zin van het woord. Hierbij geven we invulling aan de doelen van de NOVEX-en Groene Hart en Zuidelijke Randstad.

Betrokken partijen

  • Barrepolder: Liander, TenneT en Holland Rijnland, gemeenten.
  • Energy Lane: Rijkswaterstaat, Holland Rijnland, provincie Zuid-Holland, gemeenten. Via landschappelijke studie ook hoogheemraadschap en andere partijen die een rol hebben in het landelijke gebied.

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijke-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/ blauw, wonen, en energie.

Fasering

  • Barrepolder 150kV-station: P2, dit station wordt naar verwachting in Q2 2028 opgeleverd.
  • Energy Lane: P3, zit momenteel in de verkenningsfase.

Investering

  • Barrepolder 150kV-station: wordt gefinancierd door Liander/ TenneT.
  • Energy Lane: Gemeentelijke bijdragen op gebied van middelen, capaciteit en participatie. In verband met de verkenningsfase is het nog te vroeg om een duidelijke inschatting van de kosten te kunnen geven.

De kosten voor de P2/P3-fase worden geraamd op € 500.000.

Financiële consequentie ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 500.000

NB. Opwekking Energie Rijksgronden (OER)-traject A4-N11: de bestemmingsprocedure voor het elektriciteitsstation Barrepolder loopt. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft een motie aangenomen waarin de oproep wordt gedaan dat de duurzame opwek van elektriciteit niet met windturbines gebeurt

Back To Top Ga naar de inhoud