P3

Corridorstudie N206 Ruimte en Mobiliteit – A44 – zuidelijke ontsluiting Duin- en Bollenstreek

De corridor die centraal staat in deze studie, vormt het scharnierpunt tussen de Stedelijke As langs de Oude Rijn, de aantrekkelijke kustplaatsen in het duingebied en het kenmerkende landschap van de Bollenstreek. Ontwikkelingen rondom woningbouw, ruimtelijk-economische kansen, leefbaarheid en mobiliteit komen in deze corridor samen.

Verschillende regionale opgaven krijgen een plek in de corridorstudie. We kijken hierin naar meer ruimte voor betaalbare woningen en kennisintensieve bedrijvigheid. Daarnaast is er aandacht voor:

 • HOV-verbinding van Leiden naar Noordwijk.
 • Barrièrewerking en het effect van het stevige autolandschap bij de knoop van de N206/A44 op de leefbaarheid van de omliggende woon- en werkgebieden.
 • Kwaliteit en de beleving op het onderliggende wegennet in de wereld van de fiets- en voetganger.
 • Verkeerscongestie op- en afritten A44 Oegstgeest/ Teylingen, met een urgente opgave voor opafrit N444.
 • Mogelijkheden voor de ontwikkeling van Ruimte en Mobiliteit ten noorden van Rijnsburg, in samenhang met de versterking van de landschappelijke kwaliteiten en de blauwe dooradering van het gebied.

De corridorstudie is ook randvoorwaardelijk voor andere ontwikkelingen in de regio, zoals de Barrepolder, Energy Lane of de NL Space Campus.

Om het project te laten starten is commitment nodig van zowel bestuurders als ambtenaren van de betrokken gemeenten. Ook de deelname van de provincie en Rijkswaterstaat is essentieel. Op hoofdlijnen bestaat de aanpak uit de volgende projectstappen:

 • Inventarisatie basisgegevens
 • Aanscherping opgave
 • Visie op de corridor
 • Concretisering maatregelenpakket/varianten
 • Afweging en faseringsvoorstel met behulp van een zogenoemde ‘MKBA-light’

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

 • Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland
 • Strategische agenda Ruimte van de Duin- en Bollenstreek
 • Regionale Strategie Mobiliteit

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijke-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/ blauw, wonen en energie.

Betrokken partijen

 • Gemeenten: Katwijk (als trekker van het project), Leiden, Oegstgeest, Katwijk, Teylingen en Noordwijk
 • Holland Rijnland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Rijkswaterstaat

Fasering

In 2024 start dit project als P3-project (onderzoek). Afhankelijk van de resultaten verwachten we dat onderdelen van de opgave vervolgens als P2-project kunnen worden uitgewerkt en dat deze onderdelen gereed zijn bij de eerstvolgende herijking van prioritaire projecten van de RIA.

Investering

De kosten voor de P3-fase komen op € 200.000 (2024) ten laste van de Regionale Investeringsagenda.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 200.000 (2024)

NB. In de raad van Katwijk en in de Provinciale Staten van Zuid-Holland is een motie aangenomen waarin wordt aangespoord onderzoek te verrichten naar de N206. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek spraken in de zomer van 2023 al hun commitment uit in de vorm van een bestuursopdracht.

Back To Top Ga naar de inhoud