P3 P2P1Benutten en versterken landschappelijke kwaliteiten

Recreatiemogelijkheden bij woon- en werkgebieden dragen bij aan brede welvaart, een prettige leefomgeving en economisch vestigingsklimaat van onze regio. Holland Rijnland heeft vele (historische) landschappelijke kwaliteiten die niet altijd goed bekend zijn bij inwoners en toeristen en beter benut kunnen worden. Door verbetering van de bekendheid en de bereikbaarheid van deze landschappen, zetten we het gebied toeristisch en recreatief op de kaart.

Het toerisme moet in balans zijn met de omgeving. Dit betekent dat toerisme lokale waarden, zoals natuur, erfgoed en (water)recreatie, versterkt en lokale voorzieningen en economie stimuleert. Recreanten worden idealiter het hele jaar door gespreid over het gebied. Als onderdeel van de landbouwtransitie liften agrarisch ondernemers steeds vaker mee door activiteiten te ontplooien aansluitend bij recreatie en toerisme. Daarmee bieden we toekomstperspectief voor delen van het landelijk gebied wat in transitie gaat. Daarmee nemen we ook de vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) mee in deze studie.

Voor de leefbaarheid van de regio is het noodzakelijk dat landschappen bereikbaar en beleefbaar zijn. Het recreatieve (water)netwerk moet daarvoor op orde zijn. Door de gebiedsmarketing Hollandse Plassen, Groene Hart en Nationaal Park Hollandse Duinen slim met elkaar te verbinden zijn landschappen beter te vinden voor recreanten en toeristen uit binnen- en buitenland. Daarom investeren wij in het versterken van het landschap en werken aan een gedegen gebiedsbranding.

Betrokken partijen

De stakeholders en cofinancierders zijn partijen als de Europese Unie, het Rijk, de provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap, terreinbeheerders, gemeenten, ondernemers en economic boards.

Trekkers van een project zijn in eerste instantie gemeenten, in nauwe samenwerking met provincie, hoogheemraadschap, terreinbeheerders, landgoedeigenaren en marketingbureaus of economic boards. Afhankelijk van afspraken binnen deelprojecten kan de trekkersrol bij een andere partij liggen.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

  • Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)
  • Provinciaal Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG)
  • Kaderrichtlijn Water (KRW)
  • NOVEX-en Zuidelijke Randstad, Schiphol en Groene Hart

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijke-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/blauw, wonen en energie.

Investering

Versterken landschap

  • Duurzame waterrecreatie – oplaadpalen ( Uitvoeringsprogramma Hollandse Plassen (UP HP)) (P1-P2)
  • Versterken grofmazig (recreatief) waternetwerk (UP HP): Westeinderscheg (P2), verbinding Haarlemmertrekvaart- Kaag (P2-P3)
  • Versterken fijnmazig (recreatief) waternetwerk (UP HP en Recreëren tussen erfgoed-Haarlemmertrekvaart e.o.): diverse projecten (bruggen, aanpassen, uitbreiden vaarwegen, enz.) (P2-P3)
  • Overige arrangementen/watersportcentrum (UP HP) (P2-P3)
  • Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) met evt veranderende en passende bestemmingen (P3)

Totaal: circa € 200.000 onderzoeksgeld nodig om van P3/P2 naar P1 te komen.

Vergroten naamsbekendheid landschappen

Globale kosteninschatting. Voor marketingcampagnes Hollandse Plassen (P1), Groene Hart (P2) minimaal € 75.000 per gebied inclusief coördinatie totaal € 150.000. Afstemming marketing HP en GH met Nationaal Park Hollandse Duinen € 20.000 (P3).

Totaal: circa € 170.000 onderzoeksgeld nodig om van P3/P2 naar P1 te brengen.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

€ 370.000

Back To Top Ga naar de inhoud