Nieuwsbrief 06 - 2019
Regionale Agenda belicht tijdens Raadsconferentie

Plenair publiek raadsconferentie Holland Rijnland

 

‘De noodzaak tot samenwerking wordt breed gedeeld én er is brede steun voor de gedefinieerde opgaven. Tijdens de raadsconferentie van woensdag 12 juni peilde spreekstalmeester Maarten Sinnema, bestuursadviseur van Noordwijk, de stemming. Bijna 150 college- en raadsleden namen actief deel aan het evenement in het congrescentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. De brede betrokkenheid en inbreng van vele deelnemers stond symbool voor wat wij met elkaar voor elkaar kunnen krijgen.

 

De conferentie belichtte de nieuwe Regionale Agenda voor Holland Rijnland. De zes opgaven uit de agenda, stonden centraal. Wethouders van verschillende gemeenten gaven pitches over de zes opgaven en nodigden de aanwezigen uit om hierover in gesprek te gaan. Daarnaast kreeg de verbeterde wijze van samenwerken, volop aandacht. Een breed gedeelde wens was dat de raden – veel meer dan tot nu toe – al aan de voorkant van het proces worden betrokken.

 

Voor iedere opgave werd een gesprekstafel gehouden. De deelnemers kozen voor één van de onderwerpen. De avond leverde goede discussies op, met ruimte voor constructieve voorstellen en kritische geluiden.

 

Conclusie

De opbrengst van de avond, verwoordde de dagelijks voorzitter van Holland Rijnland, Henri Lenferink als volgt. ‘Deze avond was een prima opmaat voor de uitvoering van de regionale agenda. Het is goed om deze collectieve ambitie te hebben. Het gaat er niet alleen om hoe we het doen, maar vooral dát we het doen.’

 

Proces

Voor 1 juli krijgen raden de regionale agenda toegestuurd en kunnen hierop hun zienswijzen geven. Met die input gaan we verder, zodat we de agenda kunnen vaststellen in de Algemeen Bestuur bijeenkomst van 30 oktober.

 

De gesprekstafels

Hieronder een korte samenvatting van iedere gesprekstafel.

Gesprekstafel Maatschappij:

Het sociaal domein, met name de jeugdhulp, is groot, complex en omvangrijk. Daarom zoeken raadsleden kennis en overzicht om tot een oordeel te komen over hoe deze het beste te organiseren. Holland Rijnland kan hier mogelijk een rol spelen, met kennisbijeenkomsten voor raadsleden of met raadsrapporteurs. Termen als passende hulp, ontschotting, integraal en 1Gezin1Plan passeerden de revue.

 

Regionale samenwerking was voor velen vanzelfsprekend, vooral vanwege de specialistische zorg. Maar wat doen we dan precies lokaal en wat regionaal? Sommigen zagen een belangrijke rol voor Holland Rijnland: ‘Als je hetzelfde wilt, kun je het beter samen doen.’ De raadsleden vragen de colleges hen vooral mee te nemen in de afwegingen en een risicoanalyse te maken van de keuzes die voorliggen.

Gesprekstafel Wonen:

Om tijdig en voldoende sociale huurwoningen te realiseren, is meer nodig dan een regionale afspraak over 25% sociale woningbouw. Benut de regio om elkaar aan te spreken over tempo en realisatie van woningbouw én over lobbykracht richting Den Haag voor voldoende investeringskracht van corporaties. Daarnaast is er behoefte aan een regio-brede discussie over het verdeelsysteem, de voorwaarden voor urgentie en de schaal waarop gemeenten gezamenlijk sociale huurwoningen verdelen.

Gesprekstafel Groen:

Het onderwerp Groen moet bij andere thema’s zoals verstedelijking, duurzame energie meer gewicht krijgen Zo kan er beter een integrale afweging worden gemaakt. Dit kan in de vorm van een Groenakkoord – vergelijkbaar met het energieakkoord – of met een wensenkaart met iconische projecten. Deze kunnen onder andere worden gerealiseerd via landschapstafels en met maatschappelijke partijen. Ook zou bij elk advies, bijvoorbeeld over verstedelijking, een paragraaf moeten worden toegevoegd over de kansen en gevolgen voor het groen. En dat mag dan niet louter ’greenwashing‘ zijn.

Gesprekstafel Energie:

Er bleken flink wat energie, enthousiasme en lokale initiatieven te zijn, die cruciaal zijn voor een breed draagvlak. Gemeenten kunnen op dit thema veel zelf doen. Denk aan energiecoaches, besparing en isolatie. De rol van Holland Rijnland bestaat volgens een aantal aanwezigen uit het delen van informatie en goede voorbeelden, het aanjagen van de transitie en het faciliteren ervan.

 

Maar er was ook ongemak en ongenoegen ten aanzien van de forse opgave voor verduurzaming van energieopwekking in eigen regio. Daarbij ging het over de betaalbaarheid en het creëren van draagvlak. Er werd gesuggereerd om de ambities bij te stellen, technologische ontwikkelingen af te wachten en niet langs infrastructuur aan te leggen, maar juist geclusterd.

 

De voorzitter benadrukte dat de raden zeker worden geconsulteerd voordat het Rijksklimaatakkoord wordt voorgelegd in de ALV van de VNG. Ondertussen moeten we niet wachten op het nationaal Klimaatakkoord, maar de energie benutten die er lokaal is en kijken wat er regionaal al kan.

Gesprekstafel Mobiliteit:

De aanwezigen onderstreepten dat mobiliteit niet ophoudt bij de grenzen van de eigen gemeente. Belangrijk is dat er goed wordt gedefinieerd voor welke vorm van mobiliteit welke gesprekspartner nodig is. Dat Holland Rijnland een rol hierin heeft, wordt nadrukkelijk onderschreven. De oude plannen uit het Regionaal Investerings Fonds moeten we eerst afronden om vervolgens nieuwe te formuleren. Daarbij gaat het zeker niet alleen over weginfrastructuur. Holland Rijnland zal een strategische visie moeten opstellen waarover de raden in de regio de discussie kunnen voeren om tot projectkeuzen te komen.

Gesprekstafel Ruimte:

De lokale schaal is te klein om alle ruimtelijke opgaven het hoofd te bieden. We hebben meer en grotere opgaven dan we op lokale schaal kunnen oppakken. Als regio kan Holland Rijnland de eigen kracht bepalen richting de metropoolregio’s en voor een gezamenlijke lobby-agenda. Het is belangrijk om een gemeenschappelijk beeld te hebben van onze opgaven, inzichtelijk te maken wat onze collectieve ambitie is en wat we lokaal kunnen regelen. Voor de knelpunten die overblijven, kan een ruimtelijk afwegingskader van nut zijn.