Nieuwsbrief 03-2019
Raden betrokken bij concessie openbaar (bus)vervoer

Foto bussenHolland Rijnland werkt samen met Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland aan de voorbereiding van een nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer. De provincie is eindverantwoordelijk voor de aanbesteding en hecht aan een goede samenwerking met regio’s en betrokken gemeenten.

Voor een goede samenwerking moeten betrokken partijen en belanghebbenden goed geïnformeerd zijn over de te nemen stappen en de mogelijkheden om mee te praten. Daarom verstuurde de ambtelijke begeleidingsgroep recent een nieuwsbrief. | 220 kb | Het komend half jaar werken Holland Rijnland, Midden-Holland en de Provincie aan het beleidskader voor aanbesteding, gebruikmakend van de basisinformatie en de kennis uit het participatieproces. In het beleidskader leggen zij de ambities, doelen, keuzes en uitgangspunten vast voor de nieuwe concessie.

Een van de keuzes is of en hoe intensievere samenwerking tussen het openbaar vervoer (van de provincie) en het doelgroepenvervoer (van de gemeenten) vorm krijgt. Hierover spreken de verantwoordelijke bestuurders van de betrokken gemeenten, de regio en de provincie op 3 april.

Op 15 april is er een bijeenkomst voor raadsleden van alle gemeenten in het concessiegebied. Bij deze bijeenkomst zijn raadsleden in de gelegenheid om input te leveren voor het beleidskader. Holland Rijnland hecht, net als Midden Holland en de provincie, aan een nauwe betrokkenheid van de raden bij de totstandkoming van dit beleidskader. Hier wordt immers deels de basis voor onze OV-visie gelegd. Hierover is afgesproken om deze parallel en complementair aan het beleidskader te ontwikkelen.

We kunnen ons voorstellen dat na de bijeenkomst van 15 april raden de behoefte hebben om dieper in te gaan op de voorbereiding van de aanbesteding. Holland Rijnland heeft hiervoor ruimte in het proces gereserveerd. De raden kunnen via hun griffiers contact opnemen met Iris de Bruyne (idbruyne@hollandrijnland.nl) om hiervoor een afspraak te maken.