skip to Main Content

PHO Sociale Agenda 15 augustus 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 18 juli 2014

03 Mededelingen

 • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

04 Gesloten Jeugdhulp

Er is sprake van forse overcapaciteit bij jeugdzorgplus voorzieningen.
De 5 subregio’s in zuidwest hebben een voorstel geformuleerd om te komen tot een capaciteitsreductie. De reductie van de huidige overcapaciteit wordt nog geregeld door VWS die echter rekening wil houden met de uitgangspunten en wensen van de vijf subregio’s. Daarom zijn ook de inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd.
Uiteindelijk behelst het voorstel de door VWS te reduceren plaatsen, de te reduceren plaatsen ten gevolge van de bezuinigingen (van resp. 4, 6 en 5 %) en de mogelijke reductie ten gevolge van het voorgestelde beleid.
De beslispunten:

 • Kennis te nemen van het gegeven dat de aanbieders van gesloten jeugdhulp en open residentiële jeugdhulp tot een gezamenlijke visie (willen) komen en in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten.
 • Kennis te nemen van de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de financiering van de gesloten jeugdhulp en besluitvorming rond plaatsingscoördinatie.
 • In te stemmen met het uitgangspunt dat gesloten jeugdhulp binnen de eigen (grote) regio zuidwest moet worden ingekocht.
 • In te stemmen met de voorgestelde reductie van capaciteitsplaatsen voor zover het de reductie betreft die samenhangt met de bezuinigingen.
 • In te stemmen met de verdergaande reductie van capaciteitsplaatsen, ten gevolge van het binnen de regio ingezette beleid.
 • Aan de werkgroep Veiligheid en Kind opdracht te geven nader te onderzoeken op welke wijze de verdere reductie het beste kan plaatsvinden (snelle of langzame variant).
 • Adviesnota
  (65 kb)
 • Notitie gesloten jeugdhulp zorggebied Zuidwest 5 augustus
  (39 kb)
 • Nota Werkgroep Veiligheid en Kind; voortgang gesloten jeugdhulp, versie 1, 04-08-2014
  (108 kb)

05 Inkoopstukken Jeugdhulp

Voor het inkopen van jeugdhulp heeft de werkgroep programma jeugdhulp 2015 een aantal inkoopdocumenten opgesteld. Het gaat om een Uitnodiging tot contractering (UTC) en diverse percelen. Ook heeft de werkgroep een concept college / raadsvoorstel gemaakt waarin diverse onderdelen ter sprake komen. Zie de uitgebreide annotatie voor meer informatie.

06 Rondvraag en sluiting

 

 

 

 

Back To Top