skip to Main Content

PHO Sociale Agenda 01 oktober 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 12 september 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

04 Tussenrapportage 3D
Kennisnemen van de rapportages.

05 Presentatie veranderingen in de OGGZ

Met de invoering van de nieuwe WMO per 2015 veranderen verantwoordelijkheden van de gemeenten en centrumgemeenten ten aanzien van de hele keten in de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg. Zij worden samen verantwoordelijk voor verschillende taken in deze keten. Er wordt een korte presentatie gegeven over de nieuwe taken die de gemeenten krijgen in de OGGZ-keten en welke vraagstukken er zijn om de nieuwe taken goed uit te kunnen voeren.
Voorstel:

 • Kennisnemen van de presentatie.

06 Uitwerking Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring

Begin 2014 is de Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring Hollands Midden 2014 -2018 vastgesteld. Het betreft een document op hoofdlijnen, waarin de  uitgangspunten van beleid voor de komende jaren zijn vastgelegd. Op onderdelen vraagt de visie een nadere uitwerking. Een ambtelijke werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en heeft hiervoor een opdracht geformuleerd. De werkgroep werkt de regiovisie op drie onderdelen nader uit. Doel is eind van het jaar de verschillende onderdelen op te leveren. Met deze notitie leveren bieden we het resultaat van de 1e opdracht aan.
Voorstel:

 • De opdracht aan de werkgroep Regiovisie vast te stellen:
  • Opstellen van een heldere taakverdeling tussen centrumgemeente en regiogemeente en daarmee aangeven welke verantwoordelijkheden en daaruit
   voortvloeiende taken gemeenten hebben.
  • Opstellen van een model preventieplan, dat door gemeenten gebruikt kan worden om tot planmatige preventie te komen, gericht op voorkomen van en vroegtijdige signalering en snelle interventie bij geweld in huiselijke kring.
  • Formuleren van prestatie-indicatoren aan de hand waarvan de resultaten kunnen worden gemonitord. Het gaat om algemene prestatie-indicatoren, maar ook indicatoren voor ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • De uitwerking van onderdeel a van de opdracht met bijlage vast te stellen en er naar te handelen, door de gemeentelijke taken op te pakken. De te volgen uitwerking van de opdrachten b en c zullen daarbij als ondersteuning dienen.
 • Oplegnotitie
  (47 kb)
 • Voorstel uitwerking regiovisie Geweld in Huiselijke Kring
  (23 kb)
 • Notitie uitwerking regiovisie Geweld in Huiselijke Kring
  (32 kb)

07 Aansturing en financiering Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het besluit om het AMHK Hollands Midden bij de GGD in te richten is al eerder genomen. Deze notitie heeft tot doel tot heldere afspraken te komen over de wijze waarop het AMHK, landelijk nu ‘Veilig Thuis’ genoemd, door gemeenten wordt aangestuurd en hoe het AMHK gefinancierd wordt. Eerst zal de stand van  zaken rond de vorming van Veilig Thuis kort worden toegelicht. Daarna wordt aangegeven hoe Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) nu worden aangestuurd. Dan volgt een voorstel voor de financiering en het budget voor Veilig Thuis. De opties voor de toekomst worden afgesloten met een voorstel.
Voorstel:

08 Voorstel Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV)
Dit voorstel gaat over drie onderwerpen. Allereerst over de keuzes die gemeenten hebben om organisaties aan te wijzen voor de koppeling op de CORV. Daarnaast over de vraag of gemeenten al dan niet actief participeren aan de CORV. Vervolgens over hoe gemeenten aan willen sluiten op de CORV. De Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) is een digitaal knooppunt dat zorgt voor de elektronische afhandeling van het formele berichtenverkeer tussen justitie partijen (de raad voor de kinderbescherming, de politie, het openbaar ministerie en de rechtbanken) en het gemeentelijke domein (de gemeenten  zelf (of gemandateerde), AMHK, de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en de eventuele gemandateerden). De aansluiting op en het gebruik van de CORV is  verplicht gesteld in de nieuwe Jeugdwet.
De colleges te adviseren in te stemmen met:

 • De mandatering aan de jeugd- en gezinsteams voor de ontvangst, verwerking en archivering van berichten tenzij dit wettelijk niet mag.
 • De mandatering aan de jeugd- en gezinsteams door gemeenten voor de ontvangst en verzending van CORV-berichten zoals gespecificeerd in de bijlage.
 • De zorgformulieren van de politie vanaf 2015 door de CORV te routeren naar het AMHK waarna het JPT verantwoordelijk zal zijn voor de eerste filtering, triage en doorzending naar verantwoordelijke hulpverleners. Het JPT koppelt aan de politie terug over wat is gedaan met de zorgmelding.
 • De aansluiting van leerplicht (RBL) geen prioriteit te geven en dus leerplicht (nog) niet aansluiten op de CORV.
 • In Holland Rijnland gezamenlijk aansluiten met een SaaS oplossing voor de periode 2015 en 2016 en evalueer begin 2016.
 • De werkgroep informatiemanagement wordt verantwoordelijk voor het vraagstuk van inrichting en beheer van CORV.
 • Adviesnota
  (54 kb)
 • Voorstel CORV inhoudelijke keuzes
  (53 kb)
 • Voorstel technische aansluiting CORV
  (78 kb)
 • Voorstel CORV overzicht rol, taak en berichten
  (22 kb)

09 Persoonsgebonden Budget

Gemeenten moeten in hun verordening (of nader uitgewerkt in nadere regels) vastleggen hoe zij vanaf 2015 binnen de Jeugdwet en de Wmo 2015 omgaan met  het persoonsgebonden budget (pgb). Beide wetten hebben hiervoor al kaders gegeven. Gemeenten hebben binnen deze kaders ruimte om het pgb nader in te  vullen. In de notitie pgb zijn mogelijkheden geformuleerd voor het invullen van deze ruimte. Deze mogelijkheden kunnen gemeenten als handreiking gebruiken bij het formuleren van nadere regels rond het pgb.
Voorstel:

 • De voorstellen die in de notitie (p.3,4) genoemd zijn voor het onderdeel jeugd met betrekking tot de (voorwaarden voor) de kwaliteit en de tarieven als  richtlijn te gebruiken bij het opstellen van de Nadere regels jeugd .
 • Adviesnota
  (80 kb)
 • Notitie PGB 2015
  (379 kb)

10 Rondvraag en sluiting

Back To Top