skip to Main Content

PHO Maatschappij 25 oktober 2017

09.00–13.00 uur
(Vanaf 10.10 uur besloten vergadering)
Gemeentehuis Nieuwkoop, Teylersplein 1, Nieuwveen

01. Opening en vaststelling agenda
(09.00 – 09.05 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 27 september 2017
(09.05 – 09.15)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.15 – 09.30 uur)

Participatie

04. Effecten formele en informele educatie
(09.30 – 09.50 uur)
Voorstel:

 • Kennisnemen van presentatie door Piet Minderhoud

WMO

05. Stand van zaken bezetting gebouw C en financiering
(09.50 – 10.05 uur)

In voorgaande PHO’s is afgesproken dat de stand van zaken van de in- en uitstroom in de maatschappelijke opvang Gebouw C van Binnenvest en de maatregelen van de gemeenten om in- en uitstroom aan te pakken elk PHO wordt  voorgelegd. Tevens is afgesproken om tijdig afspraken te maken over de financiering van gebouw C indien deze niet per 1 januari 2018 gesloten kan worden. Derhalve bijgevoegd de laatste rapportage rond de stand van zaken Gebouw C en  een voorstel voor de financiering.
Voorstel:

 • De gemeenten in de regio Holland Rijnland gaan akkoord met de volgende afspraken:
  • Als gemeenten van herkomst een integraal uitstroomplan (alle leefdomeinen) per cliënt te maken met de Binnenvest ten behoeve van een duurzaam herstel;
  • Mee te werken aan de uitstroom van cliënten die van buiten de regio of uit het buitenland komen als blijkt dat er zwaarwegende redenen zijn voor opvang in de regio Holland Rijnland (regio van binding ipv herkomst);
  • Mee te werken mee aan de uitstroom van cliënten die uit de regio Holland Rijnland komen (regiobinding) en die om zwaarwegende redenen beter niet gehuisvest kunnen worden in gemeente van herkomst;
  • Hun lokale corporaties te benaderen met het verzoek om volgens afspraak hun contingentwoningen toe te wijzen aan de Binnenvest;
  • Mochten er per 1 december (voor 1 december moeten alle contingentwoningen toegewezen zijn aan de Binnenvest) toch nog meer dan x (nader te bepalen) cliënten in gebouw C verblijven, een gezamenlijke keuze te maken voor:
   • bekostiging uit het reguliere budget Beschermd Wonen; of
   • bekostiging per gemeente per cliënt;
 • Adviesnota stand van zaken bezetting gebouw C en financiering
  (83 kb)
 • Memo stand van zaken bezetting en uitstroom gebouw C
  (26 kb)
 • Voorlopige realisatie uitstroom per gemeente
  (272 kb)
 • Aantallen contigentwoningen per lokale corporatie t.b.v. de Binnenvest
  (176 kb)

Pauze

(10.05 – 10.10 uur)

Besloten deel Jeugd

De volgende agendapunten worden in beslotenheid en vertrouwelijk behandeld.

06. Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst PHO 27 september 2017
(10.10 – 10.15 uur)

07. Programmabegroting jeugdhulp 2017 (versie 2)
(10.15 – 10.25 uur)

08. Wijziging resultaatsovereenkomsten
(10.25 – 10.35 uur)

09. Programmabegroting jeugdhulp 2018
(10.35 – 12.05 uur)

Lunchpauze

(12.05 – 12.15 uur)

Regulier deel jeugd

10. Kwartaalrapportage jeugdhulp Q2 2017
(12.15 – 12.30 uur)
Voorstel:

11. Werkagenda jeugd: presentatie over wachttijden en wachtlijsten
(12.30 – 12.45 uur)

In navolging van het thema PHO sturing in Old School zal een presentatie worden verzorgd ter toelichting op de definitie en normering wachttijden en wachtlijsten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie

12. Rondvraag en sluiting

Back To Top