skip to Main Content

Pho Maatschappij 25 mei 2016

01  Opening en vaststelling agenda
(12.30-12.35 uur)

02  Vaststelling verslag PHO Maatschappij 13 april 2016
(12.35-12.45 uur)

03  Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(12.45-13.00 uur)

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
 • 03b-1-uitnodiging-open-dag-28-mei-curium-lumc Uitnodiging Curium LUMC
  (147 kb)
 • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen
  o.a. OOGO Leidse Regio, Bestuurlijk Overleg Werk

Jeugd

04  Realisatie en verantwoording 2015 Jeugdhulp Holland Rijnland
(13.00-13.20 uur)

Sinds 1 januari 2015 wordt in de regio Holland Rijnland door 13 gemeenten gezamenlijk de jeugdhulp georganiseerd. De basis hiervoor is het regionale beleidsplan Hart voor de Jeugd. Daarin staat een aantal uitgangspunten centraal: vraag gestuurde jeugdhulp die zicht richt op de hele sociale context van jeugd, die integraal is en nabij en die zoveel als mogelijk de eigen kracht versterkt. De voorlopige jaarstukken bieden inzicht in de realisa- tie van de Jeugdhulp in 2015, de financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten en de vorderingen van de transformatie. De definitieve documenten volgen zodra de ac- countant van Holland Rijnland een accountantsverklaring kan afgeven.

Voorstel:

05  Opdrachtgeverschap jeugdhulp 2016 en 2017
(13.20-13.35 uur)

Naar aanleiding van de inkoopstrategie 2017, is onlangs door dertien gemeenten beslo- ten voor een periode van twee jaar en na een evaluatie wederom twee jaar in gezamen- lijkheid het opdrachtgeverschap uit te voeren binnen een onveranderde governance. Dit leidt tot voortzetting van de TWO, waarbij de TWO meer ingebed zal worden in de organi- satie Holland Rijnland. De notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 geeft in- zicht in de huidige uitvoeringsopdracht en de middelen – menskracht en budgetten – die nodig zijn om de bij de uitvoeringsopdracht behorende taken en werkzaamheden zorgvul- dig uit te kunnen voeren.

Voorstel:

 • Kennis te nemen van:
  • de Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017;
  • het besluit van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 28 april jl.;
  • het voorstel de huidige SLA onder de DVO Holland Rijnland SP71 te wijzigen als gevolg van de voorgenomen begrotingswijziging 2016;
  • het voorstel een nieuwe SLA af te sluiten onder de DVO Holland Rijnland SP71 voor 2017;
  • de nieuwe naam voor de TWO: TWO Jeugdhulp;
  • de route van besluitvorming.
 • De colleges van burgemeester en wethouders te adviseren om op basis van voorliggende Notitie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 in te stem- men met het:
  • wijzigen van de uitvoeringskosten 2016, binnen de begroting Jeugdhulp;
  • vaststellen van de uitvoeringskosten 2017, binnen de begroting Jeugdhulp.
 • Adviesnota
  (81 kb)
 • Notitie opdrachtgeverschap jeugdhulp 2016 en 2017
  (708 kb)
 • Begroting uitvoeringskosten jeugdhulp 2016-2019
  (206 kb)
 • Kosten verdeling uitvoeringskosten jeugdhulp 2016
  (190 kb)

06  Voortgang Inkoop Jeugdhulp Holland Rijnland 2017
(13.35-13.45 uur)

Eind 2016 heeft het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij de Inkoopstrategie vanaf2017 behandeld en hierover positief geadviseerd aan de colleges. Op basis hiervan is het inkoopplan voor het organiseren van de inkoop van de jeugdhulp in 2017 opgesteld. In- middels heeft een drietal overlegtafels plaatsgevonden en zijn de onderhandse aanbeste- dingen met de Coöperatie en de Gecertificeerde instellingen gestart. De TWO geeft een korte toelichting op de voortgang.

Voorstel:

 • Kennisnemen van de laatste ontwikkelingen.

07  Cijfers voortijdig schoolverlaten 2014-2015
(13.45-13.55 uur)

De voorlopige cijfers van DUO over voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2014-2015 in de RMC-regio Zuid-Holland, zijn geanalyseerd in bijgevoegde factsheets. Deze analyse van Holland Rijnland geeft inzicht in het aantal en de achtergrond van de voortijdig schoolverlaters per regio en per gemeente en ligt ter kennisname aan u voor.

Voorstel:

Jeugd/WMO

08  Voortgang van de integrale crisisdienst
(13.55-14.10 uur)

Het inrichten van de integrale crisisdienst verloopt volgens het schema dat is afgesproken in de bestuurlijke overleggen in november 2015. Er is met alle betrokken partijen ( Veilig Thuis, Jeugdbescherming West, Kwadraad, GGZ Rivierduinen en Curium en de GGD[1]) een gedeelde visie en overeenstemming met betrekking tot de taken en samenwerking, een grote mate van bereidheid om met elkaar de inrichting vorm te geven. Daarbij wordt op korte termijn voorrang gegeven aan praktische oplossingen en op langere termijn ge- zocht naar mogelijkheden voor verdere samenwerking/integratie en verdere verbetering van het aanbod.

Deze nauwe samenwerking maakt het mogelijk om per 1 juli 2016 al te starten met de eerste fase van de nieuwe inrichting buiten kantooruren. De integrale crisisdienst wordt regionaal vormgegeven in een periode waarin de zorg steeds verder lokaal wordt inge- vuld. De bereikbaarheid van lokale teams en het afnemen van de onderdelen van de cri- sisdienst door alle gemeenten en zorgverzekeraars zijn belangrijke factoren om tot een succesvolle implementatie te komen.

Voorstel:

WMO

09  Bezwaarschrift Rivierduinen subsidieverlening inloop GGZ 1e helft 2016
(14.10-14.20 uur)

Naar aanleiding van de besluitvorming van het PHO van 16 december 2015 over de in- loopfunctie GGZ, heeft de gemeente Leiden (als uitvoerder voor de Holland Rijnland gemeenten, behoudens Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) een subsi- die verstrekt aan Rivierduinen voor de eerste 6 maanden van 2016. Omdat het uiteindelijke subsidiebedrag aanzienlijk lager is dan verwacht, heeft Rivierduinen een bezwaar ingediend bij de gemeente Leiden.

Met Rivierduinen is afgesproken dat uiterlijk 1 juni duidelijkheid wordt gegeven of er aldan niet een bedrag afgesproken kan worden waarmee aan het bezwaar van Rivierduinen tegemoet wordt gekomen. Op basis daarvan zal Rivierduinen een afweging maken of zij het bezwaar formeel wil afhandelen door het aan de commissie bezwaarschriften voor te leggen, dan wel of zij het bezwaar in zal trekken.

Voorstel:

 • Uitspraak in hoeverre de HR gemeenten bereid zijn om aan het bezwaar van Rivier- duinen tegemoet te komen, waarbij de volgende opties voorliggen:
  • U bent bereid geheel tegemoet te komen aan het bezwaarschrift door eenmalig het verschil van € 80.200,- toe te kennen;
  • U bent bereid deels tegemoet te komen aan het verzoek tot maximaal € 300.000,- (het subsidiebedrag van de tweede helft van 2015);
  • U bent niet bereid financieel tegemoet te komen aan het bezwaar van Rivierduinen.
 • Adviesnota
  (78 kb)
 • Bijlage: inloopfunctie GGZ Rivierduinen
  (201 kb)
 • Bezwaarschrift GGZ Rivierduinen
  (90 kb)

10  Concept Beleidskader “Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen”
(14.20-14.40 uur)

Bijgaand treft u het concept beleidskader Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen (bijlage 1). De werkgroep heeft hierin de input uit de verschillende bijeenkomsten en overleggen verwerkt. Dit concept beleidskader is ook verstuurd aan de beleidsmedewerkers van het AOZW met verzoek om een reactie. Komende weken zal de werkgroep alle laat- ste opmerkingen verwerken tot een definitief concept. Planning is dat alle gemeentes dit beleidskader vóór het zomerreces vaststellen voor de inspraak.

Verzoek aan het PHO is (evt.) aanvullingen en opmerkingen mee te geven aan de werk- groep en de colleges van de gemeenten positief te adviseren over het vrijgeven voor in- spraak van het concept beleidsplan.

Voorstel:

 • Kennis te nemen van het concept beleidskader “Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen” en daarmee van de ambitie om deze taken lokaal te gaan invullen, met daarbij de volgende aandachtspunten:
  • Voor de doelgroep Maatschappelijke zorg en Beschermd wonen is inclusie het doel: meedoen in de samenleving;
  • De ondersteuning voor deze doelgroep is een breed gedragen lokale ver- antwoordelijkheid;
  • Lokaal ontwikkelt men een vraaggericht aanbod: laagdrempelig, integraal en op maat, waardoor regionaal alleen een vangnet over blijft voor zeer spe- cialistische of acute vormen van opvang;
  • Lokaal zet men maximaal in op vroegsignalering en preventie;
  • Eigen kracht en eigen regie, het zelfregisserend vermogen wordt zo goed mogelijk versterkt om herstel en uitstroom uit de opvang te bevorderen.
 • De colleges van de gemeenten van Holland Rijnland positief te adviseren over het vrij geven voor inspraak van het concept beleidskader;
 • De te verwachten (lokale) inspraakreacties op ambtelijk niveau gezamenlijk op te pakken met als doel in elke gemeente een gelijkluidend beleidsplan vast te stellen.
 • Adviesnota
  (80 kb)
 • Regionaal beleidskader Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen 2017-2030
  (194 kb)
 • Regionaal beleidskader Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen 2017-2030- Bijlagen
  (165 kb)

Arbeidsmarktbeleid

11  Harmoniseren instrumenten werkgeversdienstverlening Holland Rijnland
(14.40-15.00 uur)

Het Rijk heeft stappen gezet om te komen tot harmonisatie van instrumenten van UWV en gemeenten. Het Managementteam Werkgeversdienstverlening van 23 maart heeft op basis van de notitie van de regionale werkgroep besloten tot bovenstaand advies. Het MT benadrukt dat harmonisatie essentieel is voor eenduidige dienstverlening naar werkgevers.

Voorstel:

 • De colleges te adviseren akkoord te gaan met:
  • het inzetten van het instrument proefplaatsing voor alle 13 gemeenten van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland met de voorwaarde dat werkervaring op- gedaan kan worden met behoud van uitkering in een toekomstige functie voor een periode van maximaal 2 mnd.
  • het inzetten van het instrument participatieplaats voor alle 13 gemeenten van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland met de voorwaarde dat werkervaring (additioneel) opgedaan kan worden met behoud van uitkering, bij een over- eenkomst voor maximaal 2 jaar, met als doel doorstroming naar werk.
  • het inzetten van het instrument opstapsubsidie voor alle 13 gemeenten van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland voor het verkrijgen van een opstap- subsidie voor de werkgever. Er kan onder voorwaarden een bijdrage toege- kend worden van maximaal 40% van het WML gedurende een periode van een jaar. Deze voorwaarden zijn:
   • subsidie is afhankelijk van individuele omstandigheden van de klant en binnen financiële kaders van de gemeente;
   • bij een werkweek van 32 uur of meer (bij minder naar rato en met een minimum van 20 uren per week);
   • de werknemer ontvangt een arbeidscontract van minimaal 6 maanden;
   • de werkgever moet de intentie hebben om de werknemer na beëindiging opstapsubsidie in dienst te nemen.
 • Adviesnota
  (63 kb)

12  Verdiepingsslag Uitvoeringsplan Educatie 2016
(15.00-15.20 uur)

Op 17 februari jl. heeft de centrumgemeente Leiden een eerste versie van het Uitvoeringsplan Educatie 2016 aan het PHO voorgelegd. In het voorliggend stuk is een aantal zaken nader toegelicht. Het Uitvoeringsplan Educatie geeft, naast de eerder genomen besluiten, aan:

 • wat de ambitie van de regio is op het gebied van educatie;
 • hoe de toegang tot educatie georganiseerd wordt;
 • welk educatieaanbod in 2016 beschikbaar is;
 • hoe het landelijk actieplan Tel mee met Taal betrokken wordt bij de aanpak van laaggeletterdheid in de regio.

Voorstel:

 • In te stemmen met het Uitvoeringsplan 2016 als uitwerking van het Regionaal Educatieprogramma Holland Rijnland en daarmee in te stemmen met de verdeling van de vrij (d.w.z. niet bij de ROC’s) te besteden middelen als volgt:
  • €200.000 wordt ingezet bij Project JA+ voor taalonderwijs in het kader van re-integratie van uitkeringsgerechtigden, woonachtig in Leiden, Lei- derdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude;
  •  €200.000 wordt ingezet als subsidie voor de Taalhuizen;
  • €200,000 wordt ingezet voor de inkoop van taalonderwijs voor uitkeringsgerechtigden die niet aan de taaleis voldoen en overige uitkeringsgerechtigden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben als gevolg van onvoldoende beheersing van het Nederlands. Inwoners van gemeenten die niet door Project JA worden bediend hebben voorrang;
  • het resterende bedrag € 114,679 is beschikbaar voor projecten.
 • Het college van burgemeester en wethouders van Leiden te adviseren het uitvoeringsplan vast te stellen.
 • Adviesnota
  (80 kb)
 • Uitvoeringsplan Volwasseneneducatie 2016
  (137 kb)

13  Rondvraag en sluiting
(15.20-15.30 uur)

Back To Top