skip to Main Content

Pho Maatschappij 24 augustus 2016

1. Opening en vaststelling agenda

(09.30-09.35 uur)

Doelgroepenvervoer

De portefeuillehouders Verkeer & Vervoer zijn uitgenodigd om de vergadering voor dit agendapunt bij te wonen.

2. Onderzoek doelgroepenvervoer / OV provincie Zuid-Holland en eventuele pilot

(09.35-10.05 uur)

Bas Scholten, projectleider provincie geeft een korte toelichting. Daarna vindt aan de hand van zijn toelichting en de stukken een discussie plaats en kunnen gemeenten zich eventueel aanmelden voor het uitwerken en houden van de pilot op het gebied van doel-groepenvervoer/OV.
Voorstel:

Pauze

10.05-10.10 uur

3. Vaststelling verslag PHO Maatschappij 13 juli 2016

(10.10-10.20 uur)

4. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

10.20-10.35 uur

Mededelingen
  • Stand van zaken inkoop Jeugdhulp

Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

Jeugd

5. Presentatie inkoop Alphen aan den Rijn / Kaag en Braassem

(10.35-11.05 uur)

Anja Krijnberg (Alphen aan den Rijn) geeft een toelichting op de inkoop jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

Voorstel:

  • Kennisnemen van de presentatie.

6. Monitoring

(11.05-11.20 uur)

Een van de opgaven in de Werkagenda Jeugd is het doorontwikkelen van de monitoring en de rapportages, waarbij gezocht wordt naar de juiste balans tussen tellen en vertellen. Winnie Valkhoff (TWO) geeft een korte toelichting hoe monitoring vanaf 2017 kan bijdragen aan het sturen op de transformatie en het versterken van het contractmanagement.

Voorstel:

  • Kennisnemen van de toelichting

7. Budgetten jeugdhulp

(11.20-11.50 uur)
In mei 2016 zijn de inhoudelijke en financiële jaarstukken jeugdhulp 2015 Holland Rijnland gereed gekomen en voorzien van een doorkijk naar de situatie in 2016. In het portefeuillehoudersoverleg Maatschappij van 22 juni 2016 is besproken dat de financiële voor-uitzichten vragen om nieuwe keuzes, waardoor we kunnen zorgen voor meer sturing aan de voorkant. Dit om het afdekken van tekorten aan de achterkant te voorkomen. De TWO Jeugdhulp heeft hiervoor een voorstel opgesteld.Het voorstel wordt nagezonden.

8. Rondvraag en 02a 080816 overleg portefeuillehouders Maatschappij en pho’s Verkeer onderzoek doelgroepenvervoer provinciesluiting

(11.50-12.00)

De volgende vergadering is tijdens de Regiomiddag op 28 september 2016 van 12.30-17.30 in Alphen aan den Rijn.

Back To Top