skip to Main Content

PHO Maatschappij 22 mei 2019

09.30 – 12.00 uur
Gemeentehuis Kaag en Braassem

Bestuurlijk Beraad Jeugd

09:30 – 10:45 uur
In het bestuurlijk beraad spreken de portefeuillehouders informeel met elkaar over onderwerpen die verdere bestuurlijke verdieping behoeven.

Toegang

Onder begeleiding van Bianca den Outer spreken de portefeuillehouders over de toegang tot de jeugdhulp in jeugdhulpregio Holland Rijnland.

Pauze

10:45 – 10:50 uur

PHO Jeugd

Voorzitter: Fred van Trigt

01. Agenda PHO Maatschappij/Jeugd, onderdeel Jeugd 22 mei 2019
10:50 – 10:55 uur

02. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
10:55 – 11:00 uur

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Externe bestuurlijke overleggen
  • Terugkoppeling accounthoudersgesprekken zorgaanbieders:
   • Marleen Damen (Rivierduinen & Prodeba);
   • Arno van Kempen (Youp);
   • Liesbeth Bloemen (Ipse de Bruggen);
   • Han de Jager (William Schrikker jeugdbescherming)

03. Vaststelling concept besluitenlijst PHO Jeugd 10 april 2019
11:00 – 11:05 uur

Ter informatie

Onderstaande stukken zijn ter informatie, besluitvorming is voor deze stukken (nog) niet van toepassing. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering (uiterlijk dinsdag 21 mei 2019, 16:00 uur) kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Maatschappij/Jeugd (via L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl).

04. Cijfers voortijdig schoolverlaten 2017 – 2018
Analyse cijfers voortijdig schoolverlaten 2017-2018 regio Zuid-Holland Noord

05. Jaarrapportage jeugdhulp 2018 Holland Rijnland
De jaarrapportage jeugdhulp 2018 geef inzicht in de cijfermatige en beleidsmatige ontwikkeling van de regionale jeugdhulp in 2018.

Hamerstukken

Bij hamerstukken verwachten we op basis van ambtelijk en/of bestuurlijk vooroverleg dat er geen relevante bespreek/discussiepunten meer zijn. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering (uiterlijk dinsdag 21 mei 2019, 16:00 uur) kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Maatschappij/Jeugd (via L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl)

06. Regionaal samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 2019
Colleges hebben de wettelijke taak de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) jaarlijks vast te leggen. Ieder jaar worden deze afspraken geëvalueerd. Dit proces heeft tot enkele wijzigingen geleid. Het aangepaste samenwerkingsprotocol dient door de colleges te worden vastgesteld.
Voorstel:

07. Verlenging en administratieve wijziging van de resultaatsovereenkomsten ‘veiligheid’ met de Gecertificeerde Instellingen (GI)
Met drie gecertificeerde instellingen zijn resultaatovereenkomsten afgesloten. De ingangsdatum is 1 januari 2017 en de looptijd is 36 maanden waardoor de overeenkomsten op 31 december 2019 eindigen tenzij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om met een jaar te verlengen. Als hiervan gebruik wordt gemaakt dan moet dat uiterlijk zes maanden voor het einde van 2019 schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan opdrachtnemers.
Voorstel:

08. Tijdelijk fonds jeugdhulp Holland Rijnland: project ketenverantwoordelijkheid residentiele jeugdzorg
Het regionale beleidsteam Jeugd en de TWO jeugdhulp hebben een plan beoordeeld dat zorgaanbieders in het kader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland hebben aangeleverd. Doel van dit Tijdelijk Fonds is de transformatie te versnellen.
Voorstel:

09. Tijdelijk fonds jeugdhulp Holland Rijnland: DGT-team en IHT-team
Het regionale beleidsteam Jeugd en de TWO jeugdhulp hebben een plan beoordeeld dat zorgaanbieders in het kader van het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland hebben aangeleverd. Doel van dit Tijdelijk Fonds is de transformatie te versnellen.
Voorstel:

Bespreekpunten

10. Programmabegroting TWO jeugdhulp 2020, 3e herziening programmabegroting TWO jeugdhulp 2019, meerjarenbegroting TWO jeugdhulp 2021 – 2024.
11:05 – 11:20 uur

11. Kostendeling regionale projecten voortijdig schoolverlaten

Dit agendapunt blijkt toch nog niet rijp voor bestuurlijke bespreking en komt daarom te vervallen voor het PHO van 22 mei.
Het onderwerp wordt op een later moment geagendeerd.

PHO Maatschappij

Voorzitter: Bernadette Wolters

12. Agenda PHO Maatschappij/Jeugd, onderdeel Maatschappij 22 mei 2019
11:35 – 11:40 uur

13. Mededelingen, ingekomen stukken en externe bestuurlijke overleggen
11:40 – 11:45 uur

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Externe bestuurlijke overleggen
  • Terugkoppeling bondgenotenontbijt 15 mei 2019

14. Cofinanciering regionale proeftuin ‘Cultuur om de hoek’
11:45 – 11:55 uur
De gemeente Leiden heeft voor de regio Holland Rijnland de proeftuin ‘Cultuur om de hoek’ ingediend bij het ministerie van OCW. Het doel van ‘Cultuur om de hoek’ is om jongeren in Holland Rijnland, met name hen die hier weinig tot geen toegang toe hebben, binnen en buiten school in aanraking te brengen met kunst, cultuur, techniek, wetenschap en duurzaamheid.
Voorstel:

Hamerstukken

Bij hamerstukken verwachten we op basis van ambtelijk en/of bestuurlijk vooroverleg dat er geen relevante bespreek/discussiepunten meer zijn. Indien bespreken van deze stukken gewenst is, graag voorafgaand aan de vergadering (uiterlijk dinsdag 21 mei 2019, 16:00 uur) kenbaar maken aan de secretaris van het PHO Maatschappij/Jeugd (via L.van.den.elsen@hollandrijnland.nl)

15. Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi Holland Rijnland
De afgelopen periode zijn er regelmatig signalen gekomen over het onvoldoende functioneren van de Regiotaxi Holland Rijnland. Om klantervaringen meer inzichtelijk te maken wordt voorgesteld om een klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren door een daarin gespecialiseerd extern bureau.
Voorstel:

16. Nota van beantwoording Huisvestingsverordening 2019
Op basis van de inspraakprocedure is door het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland een Nota van beantwoording opgesteld en de concepthuisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 aangepast. Het PHO wordt gevraagd het Dagelijks Bestuur te adviseren over de Nota van beantwoording.
Voorstel:

Het Dagelijks Bestuur te adviseren over de Nota van beantwoording naar aanleiding van de inspraakprocedure ten behoeve van de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019.

17. Rondvraag en sluiting
11:55 – 12:00 uur

Het volgende PHO Maatschappij/jeugd is op 26 juni in de Raadzaal van gemeente Teylingen, te Voorhout.

Back To Top