skip to Main Content

PHO Maatschappij 16 december 2015

01 Opening en vaststelling agenda
09.30-09.35

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Maatschappij 11 november 2015
09.35-09.40

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming
09.40-09.50

Mededelingen

 • Samenwerking meerjaren beleidskader beschermd wonen en maatschappelijke opvang
  De gemeente Leiden wil graag samen met regiogemeenten het nieuwe beleidskader opstellen. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Lisse zullen daar een aantal uren per week voor inzetten. Deze regionale werkgroep werkt samen met de OGGZ werkgroep van Holland Rijnland waar, naast Alphen en Lisse, ook Oegstgeest, Katwijk en Kaag en Braassem in vertegenwoordigd zijn. De beleidsontwikkeling en voortgang ten aanzien van het nieuwe regionale beleidskader wordt behandeld in het ambtelijk overleg Zorg en Welzijn.
  Ter informatie is een brief aan de raadscommissie Onderwijs en Samenleving van Leiden bijgevoegd.
  (1,05 mb)
 • Financiën beschermd wonen 2015
  Op het PHO van 14 oktober is een winstwaarschuwing aangekondigd naar aanleiding van een prognose van de financiën Beschermd wonen gedeeld over het eerste halfjaar 2015. Daaruit bleek een tekort op het budget met mogelijk financiële consequenties voor alle Holland Rijnlandgemeenten. Er is een nieuwe prognose aan de hand van drie kwartalen en gebaseerd op betere administratieve gegevens. Er blijkt niet langer sprake te zijn van een tekort op het budget. Ook komt onze regio goed uit de concept herverdeling van de landelijke middelen Beschermd wonen vanaf 2016. Het college van B en W Leiden informeert alle regiogemeenten in december met een brief over de laatste stand van zaken.

 • Mededeling Digitaal Preventieloket Sociaal Domein

Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

WMO

04 Uitvoering Beheer SoCard 4
9.50-9.55

Op basis van de eerder goedgekeurde uitgangspunten wordt na een vergelijking van de aanbiedingen voorgesteld om het beheer van de sociale kaart bij het team Gegevens onder te brengen.
Voorstel:

05 Verzoek Samenwerking Holland Rijnland met Kenniswerkplaats Sociaal
9.55-10.00

Domein van de Hogeschool Leiden (WMO-werkplaats) Wmo werkplaats is een regionale kennisinfrastructuur, waar gemeenten, beroepsbeoefenaren en maatschappelijk middenveld samenwerken. Doel is kennis, over methodieken, effecten van de drie decentralisaties te verzamelen. Werkplaats heeft al aantal gesprekken met gemeenten in de regio gevoerd. Inzet is te komen tot structurele samenwerking tussen gemeenten en WMO werkplaats.
Voorstel:

06 Collectieve preventie in de GGZ
10.00-10.10

In 2011 is de gemeenschappelijke regeling (GR) “Collectieve preventie en zorgvernieuwing GGZ” in het leven geroepen om de regionale afspraken hierover te formaliseren. Deze GR geeft gemeente Leiden het mandaat om, namens de regiogemeenten, de subsidiering van collectieve preventie GGZ en zorgvernieuwingsprojecten GGZ uit te voeren.
De komst van de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn aanleiding om opnieuw naar deze gemeenschappelijke regeling te kijken. De regeling is daarom geëvalueerd.
In de notitie Preventie in de GGZ zijn voorstellen geformuleerd voor een nieuwe gezamenlijke aanpak van collectieve preventie GGZ voor het jaar 2017 en verder.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de evaluatie GGZ-regeling Holland Rijnland;
 • In te stemmen met:
  • het besluit om de Gemeenschappelijke Regeling te beëindigen en alle subsidiepartners hiervan op de hoogte te stellen;
  • het regionaal, subregionaal of lokaal organiseren van de volgende producten voor preventie in de GGZ, zoals zij in bijlage 2 hoofdstuk 4 worden omschreven:
   • Informatie, advies en voorlichting
   • Signalering en advies (consultatie)
   • Ondersteuning:
    • Cliëntondersteuning en belangenbehartiging;
    • Maatjesprojecten en lotgenotencontact;
    • Inloop;
    • Trainingen en cursussen;
  • de preventie GGZ alleen te richten op volwassenen;
  • de financiering van de in beslispunt 2b genoemde producten voor een periode van 4 jaar;
  • het evalueren van de collectieve preventie, geformuleerd in bijlage 2, na een periode van 4 jaar.
 • De werkgroep OGGZ de opdracht te geven om het voorstel voor 2017 verder uit te werken.
 • Adviesnota
  (91 kb)
 • Notitie: Preventie in de GGZ
  (35 kb)
 • Evaluatie: GGZ-subsidieregeling Holland Rijnland
  (103 kb)

07 Inloopfunctie GGZ Rivierduinen
10.10-10.20

In de Wmo 2015 is de inloop GGZ vanuit de AWBZ opgenomen. Voor 2015 is aan Rivierduinen hiervoor subsidie verleend onder ondermeer de voorwaarde dat zij zich zullen vernieuwen. Door Rivierduinen is een toekomstmodel inloopfunctie gepresenteerd. Nader overleg en uitwerking in samenwerking met de betrokken gemeenten is noodzakelijk. Om het toekomstmodel nader uit te werken is een regiovisie op de GGZ inloop noodzakelijk. In een memo zijn vijf uitgangspunten opgesteld die richting gegeven aan de invulling van de GGZ inloop voor inwoners die daarvoor in het kader van de Wmo aanspraak op zouden kunnen maken.
Voorstel:

 • Naar aanleiding van bijgaande notitie over de GGZ inloop Rivierduinen voor 2016 de daarin genoemde vijf uitgangspunten over te nemen.
 • Rivierduinen te verzoeken haar toekomstmodel verder uit te werken met in achtneming van de vijf uitgangspunten en de huidige inloopfuncties alleen in te zetten voor de doelgroep Wmo en de inloopfunctie binnen het Theehuis af te bouwen. Dit te doen met de betrokken gemeenten.
 • Ter overbrugging de subsidie aan Rivierduinen nog toe te kennen voor een half jaar (tot 1 juli 2016) onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de huidige inloopfuncties zijn afgebouwd dan wel zijn omgevormd naar de doelgroep Wmo en dat men daarbij samenwerkt met andere instellingen. Dat de subsidie aan Rivierduinen wordt gedragen door die regiogemeenten waartoe bezoekers van de huidige inlopen behoren. De subsidie wordt pas toegekend wanneer Rivierduinen aantoont wie en waarom hij/zij de inloop bezoekt en of diegene ook valt onder de doelgroep zoals bepaald onder 1.
 • Adviesnota
  (95 kb)
 • Presentatie toekomstmodel inloopfunctie
  (110 kb)
 • Voorstel GGZ-inloop Rivierduinen voor 2016
  (32 kb)

08 Consequenties budget Begeleiding Maatschappelijke opvang 2016 en 2017
10.20-10.30
Door een herverdeling van het rijk wordt de centrumgemeente geconfronteerd met een korting op Begeleiding maatschappelijke opvang. De centrumgemeente vraagt regiogemeenten om bij uitstroom uit de maatschappelijke opvang na twee maanden de nazorg voor deze cliënten over te nemen binnen de lokale Wmo per 2016.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de brief van het college van burgemeester en wethouders Leiden met de achtergrond bij de verdeling van de middelen Begeleiding Maatschappelijke opvang;
 • Kennis te nemen van de herverdeling van deze middelen per 2016 en verder;
 • Akkoord te gaan met het voorstel van de centrumgemeente om de nazorg bij uitstroom uit de maatschappelijke opvang per 2016 voor nieuwe cliënten over te nemen na twee maanden.
 • Brief centrumgemeenten budgetbegeleiding Maatschappelijke Opvang
  (232 kb)
Jeugd

09 Veilig Thuis
10.30-10.40

Veilig Thuis is de naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Vanwege extra korting op het jeugdbudget is het in 2014 toegezegde incidentele budget voor Veilig Thuis in de Begroting Jeugdhulp 2016 geschrapt. Dit lijkt uit het oogpunt van veiligheid vanwege de wettelijke taken van Veilig Thuis niet verantwoord. De toename van 70% meer meldingen bij Veilig Thuis ten opzichte van vorig jaar, het Inspectierapport en het ontstaan van wachtlijsten maken het toekennen van eerder toegezegde incidentele middelen 2016 toch noodzakelijk.
Voorstel:

10 Kwartaalrapportage Q3 inkoop Jeugdhulp 2015
10.40-10.55

Met kwartaalrapportages geeft de regio inzicht in het verloop van de uitvoering van de Jeugdwet in de regio van Holland Rijnland. Deze rapportages bevatten gegevens over het aantal cliënten dat in zorg is en de kosten die hiervoor (naar schatting) zijn gemaakt. Voor de derde kwartaalrapportages is een uitvraag gedaan, hiervan vindt op dit moment een analyse plaats. Paul Grob geeft een mondelinge toelichting op de hoofdpunten uit de rapportage. Indien beschikbaar wordt de kwartaalrapportage Q3 meegestuurd met de nazending.
Voorstel:

 • Kennisnemen van de hoofdpunten van de Kwartaalrapportage Q3

11 Contractering (en begroting) Jeugdhulp 2016
10.55-11.15

In het portefeuillehoudersoverleg van 15 juli 2015 heeft u ingestemd met de voorlopige begroting Jeugdhulp 2016. Op basis van deze voorlopige begroting jeugdhulp 2016 en de kaders uit de Inkoopstrategie jeugdhulp 2016 en het Inkoopplan 2016 zijn inkoopgesprekken gevoerd met de aanbieders. Op basis daarvan zijn keuzes voorgesteld om tot een sluitende begroting te komen. Over deze keuzes vindt op 4 december nog een inhoudelijke bespreking plaats, waarna een definitief concept aan u kan worden voorgelegd.

12 Uitgangspunten Toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland
11.15-11.30

De gemeenten willen de regionale samenwerking op het gebied van de jeugdhulp vanaf 2017 continueren. Om daar invulling aan te geven is op 11 november een voorlopige notitie met uitgangspunten besproken in het portefeuillehoudersoverleg. Voor het verder concretiseren van deze uitgangspunten zijn we in gesprek gegaan met gemeenteraden en andere stakeholders. De resultaten hiervan zijn op hoofdlijnen samengevat aan het einde van de notitie. Op basis van deze uitgangspunten is de Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017 opgesteld en bepalen de gemeenten de inhoudelijke werkagenda van de regio voor de komende vier jaar.
Voorstel:

 • In te stemmen met de volgende verfijningen van de uitgangspunten van de toekomst van de jeugdhulp naar aanleiding van de input van raden en stakeholders;
  • Lokale sturing versus regionale kaders: aansluiting tussen regio (TWO) en het lokale (gemeenten) is een belangrijk basis om goed te kunnen sturen op de jeugdhulp;
  • Doorontwikkeling JGT’s: JGT’s beter ondersteunen bij hun cruciale rol;
  • Partnerschap en opdrachtgeverschap: als opdrachtgever focussen we ons op de ‘wat’-vraag. Het ‘hoe’ wordt bepaald door de zorgaanbieders in afstemming met cliënt en JGT’s (deskundigheid in de markt).
 • Colleges te adviseren:
  • in te stemmen met de uitgangspunten voor de toekomst van de jeugdhulp in Holland Rijnland en hierbij de volgende accenten aan te geven om een versnelling van de transformatie te realiseren:
   • Inzetten op integraal beleid om samenhang met de verschillende onderdelen van het sociale domein te bereiken;
   • Partnerschap en opdrachtgeverschap versterken om met alle partijen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor het anders werken;
   • Ruimte voor lokale sturing in verbinding met de regionale kaders;
   • Jeugd- en gezinsteams zijn de basis van de transformatie;
   • Afschalen en normaliseren: doen wat nodig is, zo zwaar als nodig is en zo licht als mogelijk.
 • Adviesnota
  (97 kb)
 • Uitgangspunten toekomst jeugdhulp Holland Rijnland
  (277 kb)

13 Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017
11.30-11.55

13 gemeenten binnen Holland Rijnland hebben in het kader van de transitie van de jeugdhulp afgesproken gezamenlijk de jeugdhulp te contracteren en de hiervoor bestemde budgetten in te zetten. Vanaf 2017 start een nieuwe aanbestedingsronde. De uitgangspunten voor de toekomst van de jeugdhulp zijn de basis voor de Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017. De Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp doet via bijgaande notitie een aantal voorstellen voor de inkoop van jeugdhulp vanaf 2017.
Voorstel:

 • De colleges te adviseren om in te stemmen met de Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf 2017, waarin wordt voorgesteld de volgende inhoudelijke uitgangspunten vast te stellen als kader voor het inkoopplan vanaf 2017:
  • Zo integraal mogelijk;
  • De JGT’s als spin in het web;
  • In dialoog met de zorgaanbieders de transformatie vormgeven d.  De transformatie/innovatie nadrukkelijk faciliteren;
  • Cliëntenparticipatie borgen in de inkoop;
  • Vormgeven lokale inbreng op de regionale inkoop.
 • Te onderzoeken of lokale invulling van het contractmanagement voor onderdelen van de jeugdhulp mogelijk is.
 • Voor de JGT’s een aparte inkoopprocedure te starten, en hiervoor:
  • De contracten met de aan de JGT’s leverende zorgaanbieders te verlengen tot 1 januari 2017;
  • In te stemmen met een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor een meerjarige inkoop van de bemensing van de JGT’s met de coöperatie.
 • Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afsluiten tussen de 13 gemeenten en het samenwerkingsverband Holland Rijnland vanaf 1 januari 2017 voor een periode van vier jaar voor het gezamenlijk opdrachtgeverschap voor de jeugdhulp.
 • Voor de inkooporganisatie 2017 eenmalig € 350.000 beschikbaar te stellen.
 • Adviesnota
  (129 kb)
 • Inkoopstrategie jeugdhulp vanaf 2017
  (388 kb)

14 Rondvraag en sluiting
11.55-12.00

Back To Top