skip to Main Content

PHO Maatschappij 13 december 2017

09.30 – 12.00 uur
Castellum, Alphen aan den Rijn

01. Opening en vaststelling agenda
(09.30 – 09.35 uur)

02. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 25 oktober 2017 en 15 november 2017
(09.35 – 09.40)

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.40 – 09.45 uur)

Participatie

04. Effecten formele en informele educatie (presentatie)
(09.45 – 10.15 uur)
Naar aanleiding van de presentatie van de resultaten van volwasseneneducatie 2016 heeft het portefeuillehoudersoverleg gevraagd om de effecten van informele educatie op een volgend PHO terug te laten komen. De gemeente Leiden, contactgemeente voor volwasseneneducatie in de regio Holland Rijnland, zal u meenemen door de landelijke gegevens over de effecten van informele educatie in combinatie met formele educatie. Daarnaast wordt u hierover ook geïnformeerd door een taalhuis en een formele taalaanbieder in de regio.
Voorstel:

 • Kennisnemen van de presentatie

Jeugd

05. Evaluatie DVO regionale jeugdhulp Holland Rijnland, oriënterende fase
(10.15 – 10.25 uur)
Dertien gemeenten in Holland Rijnland voeren gezamenlijk het opdrachtgeverschap voor jeugdhulp uit. Hiertoe is een DVO met Holland Rijnland gesloten. De uitvoering van de overeenkomst wordt geëvalueerd volgens artikel 12 van de DVO. Bijgevoegd stuk gaat in op resultaten uit de oriënterende fase, bevat een voorstel voorde inhoud van de evaluatie en verdere aanpak van de volgende, verdiepende fase.
Voorstel:

06. Kwartaalrapportage Q3 2017 Jeugdhulp Holland Rijnland
(10.25 – 10.35 uur)
De tweede kwartaalrapportage 2017 Jeugdhulp Holland Rijnland geeft inzicht in de cijfermatige ontwikkeling van de jeugdhulp in het derde kwartaal van 2017.
Voorstel:

07. Regionale samenwerkingsagenda jeugd 2018
(10.35 – 11.25 uur)

NAZENDING

08. Bovenregionale samenwerking Gecertificeerde Instellingen
(11.25 – 11.35 uur)
Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gemeenten hebben de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat er een ‘toereikend aanbod van gecertificeerde instellingen is’. Het grootste deel van de maatregelen wordt uitgevoerd door Jeugdbescherming West. Dit én een oproep van het ministerie van VWS is aanleiding geweest om op een aantal thema’s gezamenlijk op te trekken. Sinds 2016 heeft met enige regelmaat een bovenregionaal ambtelijk afstemmingsoverleg plaatsgevonden. Het voornemen is om, met het oog op sturing, inhoud en kwaliteit, de samenwerking uit te breiden.
Voorstel:

WMO

09. Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018-2020
(11.35 – 11.55 uur)
Bij vaststelling van het beleidskader Maatschappelijke zorg is afgesproken voor eind 2017 een regionaal uitvoeringsprogramma op te stellen voor de realisatie van de doelen uit het beleidskader. Bijgevoegd treft u dit regionale uitvoeringsprogramma aan. Na behandeling in het PHO en vooruitlopend op besluitvorming in de colleges van B&W wordt het programma aangeboden aan het Rijk.
Voorstel:

 • Portefeuillehouders Maatschappij Holland Rijnland adviseren de colleges:
  • In te stemmen met de uitgangspunten van het regionale Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg 2018-2020, te weten:
   • in de zorg en ondersteuning is er oog voor alle leefgebieden van de cliënt: zingeving, daginvulling, gezondheid, inkomen, huisvesting, sociale relaties, veiligheid;
   • er wordt maatwerk geboden in de zorg en ondersteuning, waarbij wordt ingezet op het versterken van het zelfregisserend vermogen en het sociale netwerk van de cliënt;
   • de zorg en ondersteuning kan flexibel op en af schalen, is zo nodig 24/7 beschikbaar en kan als het moet zeer langdurig worden ingezet;
   • de kwetsbare inwoner heeft het recht op vrije vestiging in de regio – bij het toekennen van zorg worden de landelijke regels voor toegang tot BW en MO in acht genomen;
   • gemeenten bieden continuïteit in de zorg en voorzieningen bij verandering van woonplaats of huisvestingsvorm;
   • gemeenten bieden continuïteit in de zorg en ondersteuning gedurende het proces van decentralisatie en transformatie van de maatschappelijke zorg: er worden geen voorzieningen stop gezet voordat er goede (nieuwe) alternatieven voor in de plaats zijn gekomen.
  • In te stemmen met het regionale uitvoeringsprogramma.
  • In samenhang met dit uitvoeringsprogramma een lokaal en/of subregionaal uitvoeringsplan op te stellen waarin wordt uitgewerkt hoe gemeenten de opgaven concreet denken in te vullen.
  • In te stemmen met het voorstel om vooruitlopend op de invoering van een nieuw verdeelmodel al zoveel mogelijk ruimte te creëren voor een geleidelijke overgang naar de nieuwe situatie door de centrumgemeente-middelen meer decentraal in te zetten. Daarbij zijn de uitgangspunten omtrent continuïteit van zorg leidend.
  • In te stemmen met aangepaste inzet van de middelen ad € 140.000,= die waren vrijgemaakt als extra uitvoeringsbudget voor de regiogemeenten door deze beschikbaar te stellen voor 2018 en 2019 ten behoeve van extra formatie op het snijvlak van beleid/uitvoering zoals omschreven in Hoofdstuk 6 van dit uitvoeringsprogramma.
 • Adviesnota Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018 – 2020
  (152 kb)
 • Uitvoeringsprogramma maatschappelijke zorg Holland Rijnland 2018 – 2020
  (657 kb)
 • Startfoto factsheet gemeenten maatschappelijke zorg, november 2017
  (784 kb)

10. Rondvraag en sluiting
(11.55 – 12.00 uur)

Back To Top