skip to Main Content

PHO Maatschappij 05 juli 2017

09.00 – 12.00 uur
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, raadzaal

1. Opening en vaststelling agenda
(09.00 – 09.05 uur)

2. Vaststelling reguliere besluitenlijst PHO Maatschappij 7 juni en 10 mei 2017
(09.05 – 09.10 uur)

3. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(09.10 – 09.30 uur)

WMO

4. Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg
(09.30 – 10.00 uur)

Bij vaststelling van het beleidskader Maatschappelijke zorg 2017-2025 is aangegeven dat er eind 2017 een uitvoeringsprogramma moet liggen waarin de ontwikkeluitgaven van het beleidskader verder worden uitgewerkt. Er is een regionale ambtelijke projectorganisatie opgezet om een regionaal uitvoeringsprogramma op te stellen. Daarnaast zullen diverse opgaven op lokaal niveau moeten worden uitgewerkt. In een korte presentatie geeft Mieke Hogervorst aan welke stappen momenteel regionaal gezet worden en wat de lokale opgaven zijn.

Het PHO van 7 juni jl. heeft gevraagd om een onderbouwing van de financiering van gebouw C voor de tweede helft van 2017. Hiervoor is een notitie met bijlagen toegevoegd. Tijdens de presentatie over het Uitvoeringsprogramma Maatschappelijke zorg wordt hier kort aandacht aan besteed en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Voorstel:

5. Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Holland Rijnland-gemeenten
(10.00 – 10.15 uur)

Sinds 9 augustus 2011 hebben alle gemeenten binnen Holland Rijnland een Gemeenschappelijke regeling (GR) voor de GGZ subsidies afgesloten. De preventie opgave GGZ en verslavingszorg is sinds 2016 een van de ontwikkelopgaven binnen het Beleidskader Maatschappelijke Zorg. Hiermee wordt een basis aan preventieve activiteiten op het terrein van de openbare Geestelijke gezondheidszorg gezamenlijk gewaarborgd.

Bijgaand vindt u een richtinggevende notitie voor de uitvoering van de Preventie Geeste-lijke Gezondheidszorg (GGZ) en Verslavingszorg (VZ).
Voorstel:

 • De colleges van B&W van de gemeenten in Holland Rijnland te adviseren om in te stemmen met:
  • de geformuleerde missie en visie en de leidende principes voor de preventie opgave (respectievelijk par. 3.1 en 4.1 van bijgaande notitie);
  • het gebruik maken van het model Positieve Gezondheid van Huber (bijlage 1 van bijgaande notitie) bij de verdere uitwerking;
  • het verzoek aan de gemeenteraden om de GR GGZ per 2019 te beëindigen;
  • de opdracht aan ambtelijke werkgroep Preventie GGZ en VZ HR om:
   • in de 2e helft 2017 de uitvoeringsopgave nader uit te werken als onderdeel van de uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg; daarbij te betrekken de vraagstukken met betrekking tot schaalniveau, bekostiging, administratieve lasten druk, sturing en verantwoording;
   • in het 1e kwartaal 2018 ter besluitvorming binnen HR een uitvoeringsplan op te stellen voor preventie GGZ en Verslavingszorg gericht op 2019, waarin voorstellen zijn uitgewerkt met betrekking tot schaalniveau, samenwerking tussen gemeentes, bekostiging, administratieve lastendruk, sturing en verantwoording.
 • Adviesnota
  (168 kb)
 • Notitie ‘Preventie Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg in Holland Rijnland’, juni 2017
  (572 kb)

Participatie

6. Financiering Dress for Success
(10.15 – 10.25 uur)

In het PHO Maatschappij van 10 mei is een voorstel voor regionale financiering aan de orde gekomen. Uit de reacties is naar voren gekomen, dat gemeenten meer ruimte wensen voor financiering op klantniveau en meer zicht wensen op de resultaten alvorens zich uit te spreken over regionale financiering. Dit voorstel biedt gemeenten deze keuze. Het jaar 2018 is bedoeld als een pilot. Gemeenten kunnen hierdoor zicht krijgen op de resultaten van de dienstverlening door Dress for Success.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het voorstel regionale financiering Dress for Success;
 • Onder voorbehoud van positief advies van het PHO Maatschappij d.d. 5 juli 2017 de gemeenten van Holland Rijnland en Zoetermeer te verzoeken Dress for Success voor het jaar 2018 te financieren, waarbij gemeenten de keuze hebben naar wijze van financiering en de optie hebben geen bijdrage te verlenen.
 • Adviesnota
  (126 kb)
 • Tabel financiering Dress for Success 2018
  (65 kb)
 • Jaarverslag 2016 – Dress for Success Leiden
  (836 kb)

Jeugd

7. Ontwikkelingen Alphen aan den Rijn/Kaag en Braassem
(10.25 – 10.55 uur)

De gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem geven een toelichting op de inkoop jeugdhulp van beide gemeenten. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de leerpunten uit het arrest m.b.t. de aanbesteding jeugdhulp van vorig jaar. De presentatie wordt verzorgd door Anja Krijnberg (Alphen aan den Rijn) en Judith van der Zwaan (Kaag en Braassem).
NB: voor dit agendapunt ontvangt u geen stukken.

8. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd
(10.55 – 11.15 uur)

De gemeenten hebben een wettelijke verplichting om te onderzoeken hoe de cliënten de kwaliteit van de jeugdhulp ervaren en om de resultaten daarvan jaarlijks te publiceren. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek dat de samenwerkende gemeenten in de regio Holland Rijnland in het voorjaar van 2017 hebben laten uitvoeren naar de erva-ringen van kinderen, jongeren en ouders met de jeugdhulp.
Voorstel:

9. Stand van zaken sturingsprioriteiten
(11.15 – 11.25 uur)

In het PHO Maatschappij van 12 april jl. is besloten een Regionaal Sturingsplan Jeugdhulp op te stellen, als onderdeel van de Werkagenda Jeugd, voor aanvullende maatregelen om sterker te sturen op de transformatie. In het gezamenlijke thema PHO/AO van 30 mei zijn verschillende sturingsprioriteiten benoemd die moeten leiden tot het behalen van onze transformatie doelstellingen. Tessel Schavemaker verzorgt een toelichting op de voortgang en blikt vooruit op de komende maanden.
NB: voor dit agendapunt ontvangt u geen stukken.

10. Jaaroverzicht 2016 Jeugdhulp Holland Rijnland
(11.25 – 11.50 uur)

De TWO Jeugdhulp Holland Rijnland heeft, naast de verantwoordingsstukken, die separaat worden aangeboden, en naast de rapportage Q4, die al is besproken in de vergadering van 7 juni, wederom een jaaroverzicht gemaakt. Dit jaaroverzicht is een impressie van het afgelopen jaar, zoals de TWO Jeugdhulp dit heeft beleefd en geduid.
Voorstel:

11. Rondvraag en sluiting
(11.50 – 12.00 uur)

Back To Top