Ga naar hoofdinhoud

PHO Leefomgeving/Verkeer en Vervoer 23 november 2016

Bijgewerkt: woensdag 23 november; agendapunt 4

23 november 2016
13:30-15:00 uur
Gemeentehuis Oegstgeest
Rijngeesterstraatweg 13

01 Opening en vaststelling agenda
(13.30 – 13.35 uur)

02 Overzicht voortganglopende verkeersprojecten
(13.35 – 13.40 uur)
Volgens afspraak in een van de vorige portefeuillehoudersoverleggen is het overzicht met de voortgang van verkeersprojecten weer geactualiseerd. Dit gebeurt nog één keer per jaar. Halverwege die tijd worden de projectbladen van de Uitvoeringsprogramma’s van actuele informatie voorzien en aan het portefeuillehoudersoverleg voorgelegd. Aan de verantwoordelijk ambtenaren bij gemeenten en provincie wordt gevraagd de onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn van actuele informatie te voorzien. Daarop wordt lang niet altijd even voortvarend gereageerd. Verder werkt de regio momenteel aan de knelpuntenanalyse. Voorgesteld wordt om na afronding van de knelpuntenanalyse aan de hand daarvan een nieuw projectenoverzicht op te stellen en deze jaarlijks van actuele informatie te voorzien. De uitvoeringsprogramma’s blijven wel gehandhaafd en jaarlijks geactualiseerd.
Meegezonden is het geactualiseerde projectenoverzicht.
Voorstel:

03 Uitvoeringsprogramma Fiets
(13.35 – 13.40 uur)
In het portefeuillehoudersoverleg Verkeer van mei 2016 zijn de uitvoeringsprogramma’s exclusief die voor de fiets aan u voorgelegd. Nu de provincie de Uitvoeringsagenda Fiets heeft afgerond wordt ook het UP Fiets ter advisering aan u voorgelegd. De provinciale uitvoeringsagenda fiets heeft nauwelijks tot wijzigingen van het regionale programma geleid. Gemeenten hebben, daar waar dat van toepassing is, aanvullingen t.b.v. het UP Fiets doorgegeven.
Meegezonden is het concept uitvoeringsprogramma Fiets.
Voorstel:

04 Netwerkanalyse Arriva
(13.40 – 14.00 uur)
Recent heeft Arriva de afgeronde netwerkanalyse concessie Zuid-Holland Noord afgerond. In overleg met de provincie is deze vrijgegeven voor bespreking in de regio’s Holland Rijnland en Midden Holland. Dhr. Machiel Kleingeld of dhr. Ivo van Scheppingen (beiden Arriva) geeft een presentatie over dit onderwerp. Arriva verwacht de netwerkanalyse op 14 november gereed te hebben. Dit document zal op dat moment nagezonden worden aan de leden van het portefeuillehoudersoverleg en het ambtelijk overleg.

05 Knelpuntenanalyse, tussenproduct
(14.00 – 15.00 uur)
Zoals bekend wordt momenteel gewerkt aan de knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Het bureau Royal Haskoning / DHV begeleidt de regio bij dit traject. Dit project wordt begeleid door een projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers namens de drie subregio’s en de regio. Dhr. Alex van Gent (RHDHV) zal aan de hand van een presentatie een toelichting geven op het doorlopen traject, de actuele tussenstand en het beoogde eindresultaat. Meegezonden is de projectaanpak.
Voorstel:

  • Aan de hand van de presentatie een opiniërende discussie houden over de aanpak (tot nu toe en toekomstige) en het beoogde eindresultaat.

06 Rondvraag en sluiting
(15.00 uur)

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 15 februari 2017.

Back To Top
Ga naar de inhoud