Ga naar hoofdinhoud

PHO Leefomgeving 28 september 2016

Indeling Regiomiddag
ALGEMEEN

Onder voorzitterschap van Arno van Kempen

01 Opening en vaststelling agenda

02 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen
Voorstel:

ONDERDEEL VERKEER EN VERVOER

Voorzitter: Arno van Kempen

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen

  • Stand van zaken Duinpolderweg

04 Actieprogramma verkeersveiligheid 2017-2019
Voorstel:

05 Regiovoordracht voor subsidie voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017
Voorstel:

ONDERDEEL NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE

Voorzitter: Kees den Ouden

06 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

  • Adhesiebetuiging Nationaal park Hollandse Kust
  • Eerste openstelling Leader en co-financiering gemeenten

07 Gebiedsprogramma’s Duin- Bollenstreek en Rijn- en Veenstreek

Toelichting door dhr. Knapp en mw. Peeters
Inclusief terugkoppeling van de Regiegroep natuur en landschap d.d. 8 juli 2016 door dhr. den Ouden

08 Presentatie Vrijetijdslandschap Groene Hart West

ONDERDEEL RUIMTE EN WONEN

Onder voorzitterschap Kees den Ouden

09 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

  • Ingekomen: stand van zaken woningmarktregio’s
  • Omgevingswet, invulling platformrol binnen de regio

10 Opheffen geheimhouding planlijsten woningbouwprogramma’s gemeenten

Momenteel werkt de provincie aan de formele beoordeling door GS van de door de regio’s ingestuurde planlijsten. Tot dusver is op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan de planningslijsten. Aan Gedeputeerde Staten zal worden voorgesteld om deze geheimhouding op te heffen en voor de nieuwe planningslijsten van dit jaar niet opnieuw geheimhouding op te leggen.
Openbaarheid is voor sommige regio’s / gemeenten onwenselijk aangezien op basis daarvan gespeculeerd kan worden op grond- en vastgoedposities. Dit is ook de reden dat veel regio’s de planningslijst onderhands per e-mail toezenden en niet met de formele stukken meesturen. Andere regio’s vinden geheimhouding minder belangrijk en sommigen publiceren de planlijst zelfs op hun website. Juridisch is nu geadviseerd dat het logischer zou zijn als gemeenten desgewenst zelf geheimhouding op zouden leggen, aangezien het hun informatie is.
De provincie vraagt aan gemeenten of het opheffen van de geheimhouding op bezwaren zou stuiten. Ambtelijk is geconstateerd dat vijf gemeenten nu al aan kunnen geven bezwaar te hebben tegen opheffing van de geheimhouding. Overige gemeenten beraden zich. Verzocht is of het mogelijk is om regionaal een standpunt in te nemen en deze te communiceren met de provincie.
Voorstel:

  • Meningsvormend te discussiëren over het voorstel om de geheimhouding m.b.t. de planlijsten op te heffen;
  • Het resultaat van deze discussie te communiceren aan de provincie.

11 Ladder voor Duurzame Verstedelijking
In oktober 2016 zal de bestuurlijke afronding plaats vinden van dit traject. Er zal een mondelinge terugkoppeling van de belangrijkste bevindingen plaatsvinden.

12 Stand van zaken sub regionale ruimtelijke trajecten
Gevraagd wordt ter vergadering mondeling de stand van zaken van de verschillende (subregionale) ruimtelijke trajecten weer te geven: Hart van Holland, ISG en overige omgevingsvisies.

13 Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 9 november 2016.

Back To Top
Ga naar de inhoud