Ga naar hoofdinhoud

PHO Leefomgeving 17 februari 2016

12:30-13:30 uur: Themasessie Opvang/huisvesting bijzondere doelgroepen: vluchtelingen / statushouders / arbeidsmigranten

13:30-13:45 uur: Pauze

13:45-14:45 uur: PHO Leefomgeving

Algemeen deel, verkeer en vervoer en Natuur, landschap en recreatie

Onder voorzitterschap Kees den Ouden

01 Opening en vaststelling agenda

 • Mededeling: procesvoorstel uitwerking inhoudelijke agenda Holland Rijnland

02 Besluitenlijst van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving van 11 november 2015
Voorstel:

Onderdeel Verkeer en Vervoer

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Stand van zaken Duinpolderweg / opvolging Ivo ten Hagen;
 • Mededeling n.a.v. bespreking in PHO Maatschappij d.d. 20 januari 2016: Definitieve advisering toekomst doelgroepenvervoer Holland Rijnland.
 • Mededeling over invoering Provinciale Subsidieregeling Mobiliteit, stand van zaken: Ten tijde van de subsidieaanvragen 2016 in het kader van de Provinciale Subsidieregeling Mobiliteit bent u geïnformeerd over de wijzigingen die de wetswijziging “Wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s” voor de subsidieregeling Brede Doeluitkering tot gevolg hebben. De BDU-middelen voor de provincies zijn met ingang van 1 januari 2016 overgaan naar het provinciefonds.
  De provincie heeft er voor gekozen om voor het subsidiejaar 2016 geen nieuw beleid te formuleren maar dat jaar aan te wijzen als beleidsarm overgangsjaar. Het streven van de provincie is om de subsidieregeling vanaf het subsidiejaar 2017 wel beleidsrijk in te vullen. In het Provinciaal Verkeer en VervoerBeraad is meegedeeld dat de voorbereidingen hiervoor medio maart plaats zullen vinden. Gestart wordt met een ambtelijke consultatie waarna dit onderwerp uiteindelijk ook inhoudelijk in het PVVB aan de orde zal komen. Op het moment dat hierover meer te melden valt wordt u hierover geïnformeerd.
Onderdeel Natuur, Landschap en Recreatie

04 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Mondelinge terugkoppeling regiegroep Natuur en Landschap (d.d. 29 jan.)

05 Afronding overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener

Het Dagelijks Bestuur te adviseren de volgende beslispunten aan het Algemeen Bestuur voor te leggen:

Onderdeel Ruimte en wonen

Onder voorzitterschap Jos Wienen

06 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Terugkoppeling bestuurlijke tafel ruimte provincie-gemeenten;
 • N.a.v. stuurgroep stand van zaken Ladder Voor Duurzame Verstedelijking

07 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Het Dagelijks Bestuur te adviseren:

08       Krijtlijnen voor de omgevingsvisie Noordwijk 2030

Gemeente Noordwijk is bezig een omgevingsvisie op te stellen. Hiervoor heeft het college van Noordwijk op 3 november 2015 de Krijtlijnen voor de Omgevingsvisie vastgesteld als tussenproduct richting de Ontwerp Omgevingsvisie. Noordwijk wil dit document graag afstemmen en bespreken in regionaal verband.

Voorstel:

 • Naar aanleiding van de presentatie over het document ‘Krijtlijnen voor de omgevingsvisie Noordwijk 2030’ te reageren op de volgende vragen:
  • wat kan de omgevingsvisie Noordwijk 2030 voor de regio betekenen;
  • waar kunnen er verbindingen gelegd worden.
 • Krijtlijnen voor de omgevingsvisie Noordwijk 2030
  (1,27 mb)

09       Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 25 mei 2016.

14:45-16:15 uur: Themasessie Energietransitie
Afsluiting en borrel
Back To Top
Ga naar de inhoud