Ga naar hoofdinhoud

PHO Leefomgeving 15 februari 2017

15 februari 2017
12:30-14:45 uur
Raadzaal gemeentehuis Noordwijk

ALGEMEEN
12:30 – 12:45 uur

Voorzitter: Kees den Ouden

01 Opening en vaststelling agenda

02 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen

Voorstel:

03 Conceptbegroting Holland Rijnland 2018

De Kadernota 2018 is in het voorgaande PHO al ter bespreking voorgelegd, daarbij is getoetst of de gepresenteerde lijn werd herkend. Dit bleek zo te zijn. Daarna is deze ook ter informatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het AB heeft deze lijn ook onderschreven. Ook is afgesproken dat de gemeenteraden nog de mogelijkheid hebben om tot eind januari opmerkingen aan het Dagelijks Bestuur aan te leveren. Formeel zal de kadernota worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart. Voor u ligt een uitwerking van deze conceptkadernota 2018 in een conceptbegroting 2018. Deze is opgesteld in lijn met de eerdere begrotingen ‘nieuwe stijl’ met een paar aanpassingen vanwege het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Deze begroting sturen wij u nu al in concept, ondanks het feit dat de kadernota 2018 formeel nog niet is vastgesteld. Agendering op de volgende regiomiddag is namelijk niet meer mogelijk in verband met de afgesproken toezendingstermijn (volgens de Gemeenschappelijke Regeling dient de begroting 8 weken voor behandeling in het Algemeen Bestuur aangeboden te worden aan de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden hebben daarnaast gevraagd om een eerdere toezending. Dit zal gebeuren op 13 april).
Voorstel:

 • Gevraagd wordt kennis te nemen van deze conceptbegroting en het Dagelijks Bestuur te adviseren op de voordracht aan het Algemeen Bestuur van 21 juni 2017.
 • Conceptbegroting Holland Rijnland 2018
  (1,68 mb)

ONDERDEEL NATUUR, LANDSCHAP EN RECREATIE
12:45 – 12:50 uur

Voorzitter: Kees den Ouden

04 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 •  n.a.v. AB volgend PHO 10/5 aanpassing administratieve eisen en een accountantsprotocol rondom Groenprogramma.
 • Haalbaarheidsstudies waterrecreatieverbindingen: doorsteek Rijn-Rotte-Vliet en doorsteek Drecht.

ONDERDEEL RUIMTE EN WONEN
12:50 – 12:55 uur

Voorzitter: Evert Jan Nieuwenhuis

05 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

ONDERDEEL VERKEER EN VERVOER
12:55 – 14:45 uur

Voorzitter: Arno van Kempen

06 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen
12:55-13:05 uur

 • Brief Provincie inz. besluit voorlopige gunning
  (478 kb)
 • Brief Provincie inz. gunningsbesluit DBM-overeenkomst Rijnlandroute
  (551 kb)
 • Save the date: 19 april: themacafé knelpuntenanalyse mobiliteit
 • Aanwezigheid van Rijkswaterstaat bij pho’s Verkeer:
  Van de zijde van Rijkswaterstaat is het voorstel gekomen om aan te sluiten bij de portefeuillehoudersoverleggen Verkeer. Bij Midden Holland zitten zij al geruime tijd aan tafel en hebben daar goede ervaringen mee. De voorzitter wil graag van de aanwezigen weten hoe hier over gedacht wordt. Bij een positief besluit wordt RWS vanaf de volgende vergadering uitgenodigd.
 • Terugkoppeling uit stuurgroep Concessie Zuid-Holland Noord en Bestuurlijk Overleg Doelgroepenvervoer:
  Op vrijdag 10 februari vindt de stuurgroep concessie Zuid-Holland Noord plaats evenals het Bestuurlijk overleg Doelgroepenvervoer. Dhr. Arno van Kempen geeft van beide overleggen een terugkoppeling.
 • Nieuwe ambassadeur Verkeersveiligheid: dhr. D. Salman

07 Trends en knelpunten, op weg naar een mobiliteitsagenda
13:05-13:45 uur

In vervolg op de eerste presentatie in het thema PHO Verkeer van november wordt aan de hand van een korte presentatie eindrapportage een toelichting op dit project gegeven. De heer Alex van Gent van RHDHV zal de presentatie houden.

De provincie zal bij dit punt tevens een toelichting geven op de uitkomsten van de provinciale netwerkanalyse in relatie tot de regionale knelpuntenanalyse.
Voorstel:

08 Locatie busstation Leiden
13:45-14:20 uur

Naar aanleiding van de betreffende afspraak in het vorige portefeuillehoudersoverleg zal de gemeente Leiden, dhr. Robert Strijk of de projectleider van de locatiewijziging, een toelichting geven op de plannen van de gemeente Leiden voor de locatiewijziging van het busstation nabij Leiden Centraal. Hierbij wordt tevens het verdere proces uiteengezet. Nadien vindt een gedachtewisseling plaats over de plannen van de gemeente Leiden.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie van de gemeente Leiden.

09 Voorbereiding nieuwe OV concessie
14:20 – 14:35 uur

In 2020/2022 zal er een nieuwe OV-concessie ingaan in de regio Zuid-Holland Noord. De gemeenten kunnen hun input hiervoor bij de provincie kenbaar maken. Er is een beknopte notitie met achtergrond informatie bijgevoegd.
Voorstel:

10 Rondvraag
14:35-14:45 uur

Pauze
14:45-15:00 uur

Gezamenlijk deel PHO Economie en Leefomgeving
15:00: – 15:30 uur

11 Presentatie woningbouwontwikkeling Valkenburg

Gemeente Katwijk geeft een presentatie over de geplande woningbouwontwikkeling op voormalig vliegveld Valkenburg.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie.

Vervolg PHO Economie
15:30-17:00 uur

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 10 mei 2017.

Back To Top
Ga naar de inhoud