Ga naar hoofdinhoud

PHO Leefomgeving 09 november 2016

9 november 2016
14:00-16:00 uur
Raadzaal gemeentehuis Alphen aan den Rijn

01 Opening en vaststelling agenda

02 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen
Voorstel:

Onderdeel natuur, landschap en recreatie

Voorzitter: Kees den Ouden

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

 • Aankondiging Thema café 16 november

04 Evaluatie Regionaal Groenprogramma
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland.
 • In te stemmen met de conclusies van de tussenevaluatie:
  • het Regionaal Groenprogramma leidt tot initiëren en realiseren van groenprojecten;
  • door de samenwerking in clusters versterken de gemeenten elkaar;
  • het Regionaal Groenprogramma leidt tot meer groen en recreatie in de regio;
  • het Regionaal InvesteringsFonds draagt bij aan het verkrijgen van cofinanciering;
 • In te stemmen met de aanbevelingen van de tussenevaluatie:
  • continueren voorwaarden RIF, niet bijdragen aan voorbereidingskosten gemeenten;
  • een accountantsprotocol op te stellen, waar bij toekomstige uitvoeringsovereenkomsten alleen een financiële verantwoording gevraagd wordt voor projecten met een investering van meer dan € 250.000;
  • huidige rolverdeling tussen Holland Rijnland en gemeenten handhaven;
  • bij wijzigingen in uitvoeringsovereenkomsten, de trekkende gemeente de wijziging in te laten dienen.
 • Het DB te adviseren de tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma met de geformuleerde conclusies en aanbevelingen ter instemming aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
 • Adviesnota
  (81 kb)
 • Tussenevaluatie Regionaal Groenprogramma, september 2016
  (641 kb)
Onderdeel Ruimte en Wonen

Voorzitter: Tsaerd Hoekstra

05 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgegane brieven

06 Procesvoorstel actualisatie regionale woonagenda 2017-2020
Voorstel:

 • De portefeuillehouder wonen in het DB als bestuurlijk opdrachtgever namens de 14 gemeenten in regio Holland Rijnland aan te wijzen voor de actualisatie regionale woonagenda 2017;
 • de secretaris van Holland Rijnland als ambtelijk opdrachtgever aan te wijzen;
 • de uitvoering van het opstellen van de regionale woonagenda te beleggen bij de gemeenten. Holland Rijnland levert uren t.b.v. de procesregie.
 • de vaststelling van de regionale woonagenda 2017 te laten geschieden door het Algemeen Bestuur Holland Rijnland met uitzondering van de gemeentelijke planlijsten woningbouw.  Hiervoor ligt de vaststellingbevoegdheid bij de betreffende gemeente;
 • het PHO leefomgeving advies uit te laten brengen aan de gemeenten over de regionale woonagenda 2017; De gemeenten kunnen een zienswijze indienen op de door het PHO opgestelde ontwerp.
 • te besluiten dat de regionale woonagenda 2017 tenminste dient te bestaan uit de door de provincie vereiste onderdelen: actualisatie woningbouwprogramma in aantallen, locaties,  woonmilieus en prijsklassen en een hoofdstuk huisvesting bijzondere doelgroepen;
 • te besluiten welke aanvullende informatie (de relatie met kantorenagenda, regionale woonagenda en bestemmingsplannen, verduurzaming woningvoorraad en duurzaam realiseren  woningbouwopgave i.r.t. bodemdaling ) op basis van de lokale woonagenda’s wordt opgenomen in de actualisatie van de regionale woonagenda;
 • ten behoeve van het opstellen van de actualisatie van de regionale woonagenda financiële middelen beschikbaar te stellen, die worden verrekend met de gemeenten op basis van  gemeentelijk inwoneraantal;
 • kennis te nemen van de mogelijkheid dat de woonagenda kan worden aangevuld met de regionale keuzes m.b.t. de verstedelijkingsagenda Netwerk Zuidelijke Randstad en de op te stellen omgevingsagenda’s van gemeenten.
 • Adviesnota
  (102 kb)
 • Brief Gedeputeerde Staten inz. actualisering regionale woonvisies 2017
  (180 kb)
 • Monitor regionale woningbouwprogramma bij de regionale woonvisies Zuid-Holland 2016
  (906 kb)
 • Toelichting aanvaarding actualisering regionale woonvisie
  (111 kb)
 • Flexibiliteit voor woningen onder de liberalisatiegrens en transformatie naar wonen
  (71 kb)

07 Afronding regionale aanpak Ladder voor duurzame verstedelijking
Eind 2015 is er een regionaal traject gestart voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Holland Rijnland faciliteert dit proces vanuit haar platformtaak en Stec Groep is als externe  deskundige partij ingehuurd. Het proces is nu afgerond en er zijn een groot aantal deelproducten opgeleverd. Op 2 november is er een afsluitende (bestuurlijke) bijeenkomst gepland. Mogelijke aanscherpingen uit deze bijeenkomst worden meegenomen in de bespreking in het PHO.
Voorstel:

Onderdeel verkeer en vervoer

08 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ Uitgegane stukken/Verslagen
Mededelinge

 • Duinpolderweg

09 Rondvraag

PHO Leefomgeving samen met PHO Maatschappij
(15:00: – 15:30 uur)

Voorzitter: Roos van Gelderen

10 Doelgroepenvervoer
Aan de hand van een presentatie van dhr. Bas Scholten en mw. Iris de Bruyne worden de resultaten van het onderzoek van de provincie toegelicht. De nadruk ligt op mogelijke pilots die in de  regio’s Midden Holland en Holland Rijnland uitgevoerd kunnen worden. Daarvoor moeten keuzes gemaakt worden, die waarschijnlijk financiële consequenties met zich meebrengen.

PHO Leefomgeving samen met PHO Economie
15:30: – 16:00 uur

Voorzitter: Tseard Hoekstra

11 Inventarisatie ontwikkelingen ten behoeve van de Kadernota 2018
Momenteel wordt toegewerkt naar de begroting 2018. Dit conform de wens van de diverse gemeenteraden. Hiertoe dient een kadernota te worden opgesteld. In de vorige regiomiddag is  besproken dat er in deze kadernota niet alleen een financiële trendontwikkeling dient te worden gegeven, maar ook een doorzicht op de inhoudelijke ontwikkeling op de verschillende  domeinen. Zoals ook gegeven via de Memo stand van zaken Speerpunten van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland’, die ter kennisname naar de PHO’s is gestuurd in de vorige  regiomiddag .
In dit agendapunt willen we met u, in het licht van de begroting van de organisatie Holland Rijnland, bespreken:

 • Welke ontwikkelingen zien we in 2018 en wat dit betekent voor de rol en inzet van de organisatie Holland Rijnland?
 • Blijven we hetzelfde doen als geprognotiseerd voor 2017, of verandert de inzet of vervallen zelfs thema’s waar het de inzet van Holland Rijnland betreft?
 • Voorzien we nieuwe trends of ontwikkelingen die mogelijk tijd gaan vragen?

Dit vooruitlopend op de verdere uitwerking en de behandeling van de begroting 2018. Op onderdelen is dit lastig, maar de ambitie is er om begroting voor 2018 toch zo scherp mogelijk  (SMART) te formuleren. Waarbij er tevens ruimte dient te zijn voor het onverwachte.
De discussie hierover zal plaats vinden aan de hand van een presentatie en vraagstellingen door de voorzitter. Aan u de vraag om vooruitlopend bij u zelf na te gaan welke ontwikkelingen u ziet.

De volgende vergadering van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 15 februari 2017.

Back To Top
Ga naar de inhoud