Ga naar hoofdinhoud

PHO Economische Zaken 17 februari 2016

Themasessie behoefteraming Leidse Regio
(13:00-13:45)
PHO EZ (13:45- 14:45)

Voorzitter: Tseard Hoekstra
Gedeputeerde: Adri Bom-Lemstra aanwezig vanaf 14:00

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Leefomgeving en Economie van 11 november 2015
Voorstel:

03 Mededelingen

  • Terugkoppeling REO voorzittersoverleg 14 januari jl.;
  • Stand van zaken Zuidvleugel en EPZ.

04 Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland

Vanaf begin december tot 25 januari jl. hebben belanghebbenden de mogelijkheid gehad gehad zienswijzen kenbaar te maken. De reactie op de zienswijzen is verwoord in een concept Nota van beantwoording.
Voorstel:

  • Het Dagelijks Bestuur te adviseren in te stemmen met de Nota van Beantwoording en de wijzigingen in de Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland en deze stukken ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

05 Samenwerking Provincie Zuid-Holland en de regio

Op 16 december jl. is de inhoudelijke agenda Holland Rijnland vastgesteld. Deze wordt met gemeenten verder uitgewerkt in een Plan van Aanpak. Daarin staan een aantal economische speerpunten genoemd waar de gemeenten zich gezamenlijk voor willen inzetten. Dit zijn Space/aardobservatie, Biobased Economy, Energietransitie, Greenports van Morgen en aanpak Leegstand. Bij de uitwerking van de speerpunten wordt nadrukkelijk de samenwerking met Provincie Zuid-Holland gezocht.
Voorstel:

06 Rondvraag en afsluiting

Plenair: themasessie Energietransitie
14:45-16:15

Netwerkborrel 
16:15

Back To Top
Ga naar de inhoud