Ga naar hoofdinhoud

PHO Economie & Leefomgeving 14 februari 2018

Algemeen

01. Opening en vaststelling agenda
(14.30 – 14.35 uur)

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Economie en Leefomgeving 15 november 2017
(14.35 – 14.40 uur)
Voorstel:

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(14.40 – 14.45 uur)

04. Conceptbegroting Holland Rijnland 2019
(14.45 – 14.50 uur)
De kadernota 2019 is op de regiodag van 15 november 2017 ter bespreking voorgelegd, daarbij is getoetst of de gepresenteerde lijn werd herkend. Formeel zal de kadernota worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op woensdag 14 maart 2018. Bijgevoegd is de uitwerking van deze kadernota in de conceptbegroting 2019.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van het domein Economie en Leefomgeving in de conceptbegroting en het Dagelijks bestuur van Holland Rijnland te adviseren op de voordracht aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland op woensdag 4 juli 2018.
 • Conceptbegroting Holland Rijnland 2019
  (418 kb)

05. Versnelling herstructureringswerkzaamheden Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
(14.50 – 14.55 uur)
De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Holland Rijnland verzocht om de middelen uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) die nog beschikbaar zijn voor de GOM, versneld uit te keren ten behoeve van een versnelling van de herstructurering in de Greenport Duin- en Bollenstreek. Het DB heeft hier mee ingestemd onder de voorwaarde dat alle aandeelhoudende gemeenten van de GOM voor april 2018 besloten hebben een bijdrage van 2 miljoen euro per gemeente beschikbaar te stellen. Op het moment van verzenden van deze agenda is nog niet bekend of alle aandeelhoudende gemeenten dit bedrag beschikbaar stellen.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de mondelinge terugkoppeling van de laatste stand van zaken.

Economie

06. Mededelingen en ingekomen stukken
(14.55 – 15.00 uur)

 • Mededelingen
  • Stand van zaken Ruimtevaart Holland Rijnland
 • Ingekomen stukken
 • Terugmelding externe overleggen

07. Kantorenstrategie: discussienota kantoren Zuid-Holland 2018
(15.00 – 15.25 uur)
De provincie Zuid-Holland werkt aan een nieuw provinciaal kantorenbeleid. De provincie heeft de regio’s gevraagd om regionale kantorenvisies op te stellen. De bijgevoegde concept-discussienota vormt de  basis om in gesprek te gaan over de kader voor het nieuwe provinciale kantorenbeleid en de te actualiseren regionale kantorenvisies. Na bespreking zal een definitieve discussienota worden opgesteld met concrete voorstellen voor aanpassing van beleid. De definitieve versie zal eind april 2018 door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld en daarna met Provinciale Staten worden besproken. Tot en met half april kan input worden geleverd. In hoofdstuk 4 van de discussienota zijn enkele bespreekpunten opgenomen. Een medewerker van de provincie Zuid-Holland is aanwezig om een toelichting te geven op de concept discussienota kantorenstrategie.
Voorstel:

08. Bedrijventerreinenstrategie
(15.25 – 15.40 uur)
Als vervolg op de nieuwe provinciale behoefteraming bedrijventerreinen heeft de provincie Zuid-Holland de gemeenten gevraagd een verdiepingsslag te maken en zo te komen tot een geactualiseerde regionale bedrijventerreinenstrategie. De Leidse regio is de afgelopen maanden onder begeleiding van STEC bezig geweest met een kwalitatief verdiepingsonderzoek. STEC heeft onlangs offertes uitgebracht voor een vergelijkbaar onderzoek in de Duin- en Bollenstreek alsmede de Rijn- en Veenstreek. Er is ook een offerte uitgebracht om de drie deelrapporten af te stemmen en tot één geheel te maken. De provincie heeft toegezegd de kosten voor deze laatste offerte voor haar rekening te willen nemen.
Voorstel:

 • Uit te wisselen van de laatste stand van zaken per subregio.

Ruimte en Wonen

09. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(15.40 – 15.45 uur)

10. Regionale Woonagenda 2017 Holland Rijnland (nazending)
(15.45 – 16.10 uur)
Om goed in te kunnen spelen op de veranderende woningmarkt hebben de Holland Rijnland-gemeenten een regionale woonagenda (RWA) opgesteld. Dit document vervangt de vorige woonagenda uit 2014. Met de woonagenda willen de gemeenten het woningaanbod de komende jaren beter laten aansluiten op de behoefte in de regio Holland Rijnland en in de subregio’s Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en Rijn- en Veenstreek. Eind oktober is de concept Regionale Woonagenda 2017 vrijgegeven voor inspraak. Er zijn 20 reacties ontvangen en verwerkt in de Nota van Beantwoording. Enkele reacties hebben geleid tot wijzigingen. Deze hebben wij verwerkt in de Regionale Woonagenda 2017 die nu voor u ligt. Daarnaast hebben wij de beknopte uitvoeringsagenda in de RWA verder uitgewerkt.
Het voorstel over de regionale woonagenda 2017 zal na het dagelijks bestuur van 1 februari 2018 worden nagezonden.

Natuur, Landschap en Recreatie

11. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(16.10 – 16.15 uur)

 • Mededelingen
  • Masterplan Haarlemmertrekvaart
  • Leader
 • Terugmelding externe overleggen

Verkeer en Vervoer

12. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen
(16.15 – 16.20 uur)

13. Duinpolderweg
(16.20 – 16.30 uur)
Arno van Kempen zal mondeling een toelichting geven op de stand van zaken ten aanzien van de Duinpolderweg.

14. Onderzoek knelpunten landbouwverkeer provinciaal en regionaal wegennet
(16.30 – 16.35 uur)
Cumela Nederland en het provinciaal verkeer en vervoerberaad hebben een oproep gedaan om te overwegen, middels een onderzoek, eventuele knelpunten op het provinciaal en regionaal wegennet voor landbouwverkeer in kaart te brengen. Gemeenten zijn van mening dat de situatie binnen de eigen gemeente voldoende in beeld is.
Voorstel:

15. Wijzigingen provinciale subsidieregeling mobiliteit
(16.35 – 16.45 uur)
Enige tijd geleden heeft de provincie Zuid-Holland aangekondigd te provinciale subsidieregeling mobiliteit inclusief wijze van indiening te willen wijzigen. De regio’s is gevraagd gezamenlijk met de provincie  een gebiedsagenda op te stellen in lijn met het provinciaal investeringsprogramma (PZI). De regio Holland Rijnland zal voor het opstellen van de gebiedsagenda de uitvoeringsprogramma’s (UP’s) behorende bij het regionaal verkeer-en vervoerplan (RVVP) gebruiken. De UP’s worden gehanteerd om subsidieaanvragen in het kader van de subsidieregeling mobiliteit (voorheen brede doel uitkering (BDU)) regionaal te controleren. Enkele jaren geleden is besloten een deel van
deze middelen beschikbaar te stellen voor spaarprojecten. De provincie stelt sinds 2017
een maximum van 40% aan het te besteden bedrag voor spaarprojecten.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de door de provincie Zuid-Holland (beoogde) wijzigingen in de subsidieregeling mobiliteit;
 • De portefeuillehouder Verkeer te machtigen de geactualiseerde uitvoeringsprogramma’s (UP’s) behorende bij het regionaal verkeer- en vervoerplan (RVVP) ter vaststelling voor te leggen aan het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland;
 • Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren over het al dan niet handhaven van de regionale verdeelsleutel beschikbare financiële middelen.
 • Adviesnota wijziging provinciale subsidieregeling mobiliteit
  (85 kb)

Algemeen

16. Rondvraag en sluiting
(16.45 – 16.50 uur)

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Economie en Leefomgeving vindt plaats op de regiomiddag Holland Rijnland van 30 mei 2018 te Alphen aan den Rijn.

Themadeel Verkeer en Vervoer

17. Stand van zaken OV-visie (presentatie)
(16.50 – 17.10 uur)
Fred van der Blij, directeur bij TransTec, zal een presentatie geven over de huidige stand van zaken ten aanzien van het opstellen van de OV-visie/input aanbesteding concessie Zuid-Holland-Noord evenals het nog te volgen proces.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de presentatie

18. Input Leidse regio op regionale OV-visie (presentatie)
(17.10 – 17.50 uur)
Robert Strijk zal in een presentatie ingaan op de toekomstvisie openbaar vervoer in de Leidse regio en Holland Rijnland alsmede de bouwstenen voor de uitvraag busconcessie 2020 – 2030.

Back To Top
Ga naar de inhoud