Ga naar hoofdinhoud

PHO Economie en Leefomgeving 05 september 2018

Tijd: 13:00 – 15:15 uur
Locatie: Gemeentehuis Katwijk
(Koningin Julianalaan 3, Katwijk)

Algemeen

01. Opening en vaststelling agenda

02. Vaststelling besluitenlijst PHO Energie, Economie en Leefomgeving 30 mei 2018
Voorstel:

03. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugmelding externe overleggen

Economie

Voorzitter: Liesbeth Spies

04. Mededelingen, ingekomen stukken en terugmelding externe overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Terugmelding externe overleggen

05. Regionale analyse werklocaties (voorheen bedrijventerreinen en kantoren)

Er zal een presentatie worden gegeven over de onderwerpen bedrijventerreinen en kantoren. Deze onderwerpen worden samen opgepakt, omdat er zowel een regionale bedrijventerreinenstrategie als een regionale kantorenstrategie in de maak is, in samenwerking met bureau STEC. Voor wat betreft bedrijventerreinen hebben in de Duin- en Bollenstreek en de Rijn- en Veenstreek de afgelopen maanden analyses plaatsgevonden (in de Leidse regio waren deze al eerder afgerond). Naast de keuzes die subregionaal worden aangepakt en indien nodig tot een strategie worden uitgewerkt, zijn er ook voor zowel kantoren als bedrijventerreinen keuzes die op regionaal niveau gemaakt moeten worden. Tijdens de presentatie zal ingegaan worden op beide thema’s.
Aan de bestuurders zullen alvast kort de onderwerpen toegelicht worden, waarover straks een keuze moet worden gemaakt. Bij het PHO van 21 november zal gevraagd worden aan de bestuurders om voor kantoren en bedrijventerreinen een aantal keuzes te maken.
Ter voorbereiding hierop dient deze presentatie nu. Tevens zal ter vergadering ondersteunend materiaal worden uitgedeeld.

06. Cofinanciering Topsurf

Topsurf draagt bij aan de versterking van de circulaire economie, van reststromen naar grondstof en daarmee aan de ambitie van Holland Rijnland. Bij welslagen van de pilot resulteert dit in nieuwe regionale bedrijvigheid, kostenbesparing en opbrengstverhoging voor agrariërs, een positieve bijdrage aan de bodemdalingsproblematiek en een forse CO2 reductie. De pilot is innovatief,
overdraagbaar en opschaalbaar.
Voorstel:

07. Cofinanciering initiatieven Technolab

Claudia Chi, Voorzitter directie Techniek en ICT mboRijnland, is aanwezig voor een presentatie en om de aanvraag mondeling toe te lichten.
Voorstel:

08. Cofinanciering NEOC

Overheden en het bedrijfsleven kunnen nog meer gebruik maken van de technieken uit de ruimtevaart. Het Netherlands Earth Observation Cluster (NEOC) doet een voorstel om hier op in te spelen en vraagt cofinanciering voor dit initiatief. NEOC activeert de economische voordelen voor de regio met ondersteuning, kennis en onderzoek om ideeën op basis van aardobservatiedata sneller in tastbare oplossingen voor de markt te valideren en valoriseren.
Voorstel:

Ruimte en Wonen

Voorzitter: Gerben van Duin

09. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

10. Benoemen leden Beleidscommissie woonruimteverdeling

De Huisvestingsverordening Holland Rijnland bepaalt dat er een beleidscommissie is die adviseert over het woonruimte-verdeelbeleid. Met de start van een nieuwe raadsperiode dient ook een nieuwe gemeentelijke delegatie te worden ingesteld.
Voorstel:

11. Informatienota Regionale huisvestingsverordening 2019

Het PHO wordt geïnformeerd over het proces waarin de nieuwe regionale huisvestingsverordening tot stand komt. Vooruit wordt geblikt op de conferentie van donderdagochtend 13 september a.s.. Hierin spreken gemeenten, corporaties, zorgpartijen en huurdersvertegenwoordigingen over de te maken keuzes in de nieuwe verordening.
Voorstel:

Natuur, landschap en recreatie

12. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugmelding externe overleggen

Verkeer en vervoer

13. Mededelingen, ingekomen stukken, externe bestuurlijke overleggen

 • Mededelingen
  • Stand van zaken Duinpolderweg
 • Ingekomen stukken en stukken ter kennisname
 • Terugmelding externe bestuurlijke overleggen

14. Verkeersveiligheid: maak van nul een punt

Presentatie over de verkeersveiligheidscampagne Maak van de Nul een Punt door de Verkeersveiligheidsambassadeur van Holland Rijnland, Dennis Salman, en mevrouw Ada Aalbrecht van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland.

15. Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering van het portefeuillehouderoverleg Economie en Leefomgeving vindt plaats op de regiodag Holland Rijnland van 21 november 2018 in de gemeente Teylingen (Raadhuisplein 1 te Voorhout).

Back To Top
Ga naar de inhoud