Ga naar hoofdinhoud

PHO Economie 15 februari 2017

15 februari 2017
Gemeentehuis Noordwijk
15:00-17:00 uur

Gezamenlijk deel PHO Economie en Leefomgeving
15:00 – 15:30 uur

Voorzitter: Tseard Hoekstra

00. Locatie ontwikkeling Valkenburg

Presentatie door gemeente Katwijk (Frank van Vliet) over de laatste ontwikkelingen op locatie Valkenburg en de gemaakte afspraken hierover.

PHO Economie
15.30-17.00 uur

Voorzitter: Tseard Hoekstra

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuilehoudersoverleg Economie van 09 november 2016

Voorstel:

03 Mededelingen

  • Terugkoppeling van het Bestuurlijk overleg Economie Zuid Holland (BOEZHD) op 26 januari 2017
  • Holland Outlet Mall (HOM): actuele stand van zaken en verdere aanpak vanuit Holland Rijnland
  • Stand van zaken aanvaarding van de Actualisatie kantorenstrategie door PZH
  • Voorlopige resultaten workshop Position Paper Space op 28 november 2016
  • LEADER: resultaten 1e tender van 12 december tot 31 januari 2017
  • Energietransitie: terugkoppeling van de stand van zaken en het bestuurlijk overleg op 3 februari

04 Conceptbegroting Holland Rijnland 2018

De Kadernota 2018 is in het voorgaande PHO al ter bespreking voorgelegd, daarbij is getoetst of de gepresenteerde lijn werd herkend. Dit bleek zo te zijn. Daarna is deze ook ter informatie voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het AB heeft deze lijn ook onderschreven. Ook is afgesproken dat de gemeenteraden nog de mogelijkheid hebben om tot eind januari opmerkingen aan het Dagelijks Bestuur aan te leveren. Formeel zal de kadernota worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 maart.

Voor u ligt een uitwerking van deze concept-Kadernota 2018 in een concept-Begroting 2018. Deze is opgesteld in lijn met de eerdere begrotingen ‘nieuwe stijl’ met een paar aanpassingen vanwege het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Deze begroting sturen wij u nu al in concept, ondanks het feit dat de kadernota 2018 formeel nog niet is vastgesteld. Agendering op de volgende regiomiddag is namelijk niet meer mogelijk in verband met de afgesproken toezendingtermijn (volgens de Gemeenschappelijke Regeling dient de begroting 8 weken voor behandeling in het Algemeen Bestuur aangeboden te worden aan de individuele gemeenteraden. De gemeenteraden hebben daarnaast gevraagd om een eerdere toezending. Dit zal gebeuren op 13 april).

Wij vragen u kennis te nemen van deze conceptbegroting en het Dagelijks Bestuur te adviseren op de voordracht aan het Algemeen Bestuur van 21 juni.

05 Biobased Economy

Biobased Economy bestaat uit het onderdeel Reststromen en uit het onderdeel Plantenstoffen. Het thema Plantstoffen is flink in ontwikkeling. Er ligt een voorstel om het thema Plantenstoffen binnen Zuid-Holland verder uit te werken, in nauwe samenwerking met de Greenports: Programma Biobased Greenports Zuid-Holland: 2017-2021

Er volgt een toelichting op dit programma en de kansen die dit biedt en de inzet en ondersteuning vanuit Holland Rijnland. Leon Mur, directeur van het kenniscentrum Plantenstoffen geeft een presentatie over het nieuwe programma.
Voorstel:

  • Kennis te nemen van en in te stemmen met het uitwerken van het thema Plantstoffen binnen het programma Biosbased Greenports Zuid-Holland.

06 Rondvraag en afsluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud