PHO Bestuur en Middelen archief
PHO Bestuur en Middelen 30 januari 2019

15:30 -17:00
Gemeentehuis Lisse

01. Opening en vaststelling agenda
(15:30 – 15:35 uur (5 minuten))

02. Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen
(15:35 – 15:40 uur (5 minuten))
Voorstel:

03. Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(15:40 – 15:50 uur (10 minuten))

04. Actualisatie van de Financiële verordening, de Controleverordening en het normenkader voor de jaarrekening 2018
(15:50 – 16:05 uur (15 minuten))

Voorstel:

 • Het DB te adviseren de concept Financiële verordening ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur (AB) en daarmee de volgende besluiten te nemen:
  • De autorisatie van baten en lasten door het AB op programmaniveau te handhaven en in aanvulling daarop vast te leggen dat onderdelen van het programma als prioriteit kunnen worden aangewezen en de baten en lasten daarvoor apart te autoriseren (artikel 5, 1e en 2e lid);
  • Er bij de planning van de indiening van de tussentijdse rapportage voor zorg te dragen dat het AB in staat gesteld wordt deze rapportage in de najaarsvergadering te agenderen;
  • Voor de rapportage van afwijkingen op oorspronkelijke ramingen een ondergrens van € 25.000 in plaats van € 10.000 te hanteren (artikel 6, 5e lid);
  • De voorwaarden voor het aanleggen van een bestemmingsreserve vast te leggen en daarbij een bepaling op te nemen over de mogelijke vrijval van een dergelijke reserve (artikel 8, 1e en 2e lid);
  • Voor de extracomptabele berekening van de kosten van heffingen, goederen, werken en diensten de daarbij behorende overhead naar rato door te belasten (artikel 9, 2e lid);
  • Ten minste eenmaal per vier jaar het tarief voor heffingen opnieuw vast te stellen;
  • Geen bepalingen in de verordening op te nemen die niet van toepassing zijn op de bedrijfsvoering van Holland Rijnland (bijvoorbeeld over investeringen met maatschappelijk nut en de kosten van vreemd vermogen).
 • Het DB te adviseren de concept Controleverordening ter vaststelling voor te leggen aan het AB.
 • Het DB te adviseren de inventarisatie van in- en externe wetgeving (normenkader) vast te stellen als het kader voor de controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening 2018 door de accountant.
 • Het DB te adviseren het normenkader en bijgevoegd memo ter informatie aan te bieden aan het AB.
 • Adviesnota actualisatie financiële verordening, controleverordening en normenkader jaarrekening 2018
  (158 kb)
 • Concept financiële verordening 2019
  (122 kb)
 • Concept controleverordening 2019
  (145 kb)
 • Concept normenkader Holland Rijnland 2018
  (116 kb)
 • Memo AB normenkader
  (30 kb)

05. Kaderbrief 2020
(16:05 – 16:50 (45 minuten))

Voorstel:

06. Rondvraag en sluiting
(16:50 – 17:00 (10 minuten))