skip to Main Content

PHO Bestuur en Middelen 23 september 2015

01 Opening en vaststelling agenda
(14:45 -14:50 uur)

02 Vaststellen besluitenlijst van 22 mei 2015
(14:50 -15:00 uur)

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(15:00 -15:15 uur)

  • Stand van zaken huisvesting en hosting

Voorstel: ter kennisname

04 Inhoudelijke agenda Holland Rijnland 2016 en herziene begroting 2016
(15:15 -16:00 uur)
In haar vergadering van 24 juni 2015 heeft het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de (voorlopige) begroting 2016 vastgesteld. Tegelijkertijd constateerde het AB dat op een aantal punten de inhoudelijke uitwerking nog niet voldeed. Daarom is de Inhoudelijke Agenda nader uitgewerkt.

De Inhoudelijke Agenda 2016 vormt de start van een nieuwe periode van samenwerking. Een nieuwe rol voor Holland Rijnland; van ‘regionale organisatie’ naar ‘regionaal organiseren’, waarbij er een sterkere focus komt op de platformfunctie, lobby en belangenbehartiging en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen. De Inhoudelijke Agenda 2016 is aan de hand van de drie domeinen Maatschappij, Economie en Leefomgeving uitgewerkt. Hierin zijn deze domeinen en de speerpunten daarbinnen beschreven die in 2016 en verder door Holland Rijnland samen met de gemeenten in verschillende coalities en samenwerkingen worden opgepakt. Kortom, de Inhoudelijke Agenda geeft een eerste inzicht in wat we gaan doen. In een presentatie wordt op hoofdlijnen geschetst welke ureninzet daarmee gemoeid is. Het is de basis voor de herziene begroting 2016.
Voorstel:

  • Kennis te nemen van de concept Inhoudelijke Agenda 2016;
  • Kennis te nemen van de presentatie over het proces voor de herziene begroting 2016;
  • Van gedachten te wisselen over het proces om te komen tot de herziene begroting n.a.v. deze presentatie.
  • Inhoudelijke agenda Holland Rijnland
    (368 kb)

05 Rondvraag en sluiting
(16:00 -16:05 uur)
Pauze en zaalwissel

Gastspreker René ten Bos
(16:30 – 17:30 uur)

René ten Bos is filosoof en organisatiedeskundige. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Back To Top