Ga naar hoofdinhoud

PHO Bestuur en Middelen 10 mei 2017

15:15-16:45
Gemeentehuis Oegstgeest

01 Opening en vaststelling agenda
15:15 – 15:20 uur (5 minuten)

02 Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen
15:20 – 15:25 uur (5 minuten)
Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
15:25 – 15:30 uur (5 minuten)

Er zijn ingekomen stukken of uitgaande brieven.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van mededelingen

04 Jaarstukken 2016 Holland Rijnland
15:30 – 16:20 (50 minuten)

Het Dagelijks Bestuur zal het Algemeen Bestuur verzoeken om in zijn vergadering van 21 juni 2017 de jaarstukken over 2016 vast te stellen. Aan het portefeuillehoudersoverleg wordt gevraagd hierover van gedachten te wisselen en het Algemeen bestuur te adviseren.
Voorstel:

 • Het Algemeen Bestuur te adviseren:
  • De jaarstukken van 2016 van Holland Rijnland vast te stellen;
  • Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op € -10.539;
  • In te stemmen met het reserveren van € 268.500 voor het Cofinancieringsfonds;
  • In te stemmen met het reserveren van € 67.000 voor de werkagenda Jeugdhulp;
  • Het positieve resultaat van de TWO van € 76.088 over het jaar 2015 in te zetten als dekking voor het negatieve resultaat van de TWO over 2016 van € -123.015;
  • In te stemmen met de verrekening van het resterende tekort van de TWO van € 46.927 met de aan de TWO deelnemende gemeenten;
  • Het na de Turap resterende positieve resultaat van Holland Rijnland over het jaar 2015 van € 41.319 in te zetten als dekking voor het negatieve saldo over het jaar 2016;
  • Daarmee het uiteindelijke rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op € -181.705;
  • In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten.
 • Adviesnota portefeuillehoudersoverleg
  (116 kb)
 • Adviesnota Algemeen Bestuur
  (482 kb)
 • Jaarstukken 2016 van Holland Rijnland
  (748 kb)

05 Aanbestedingstraject nieuwe accountant
16:20 – 16:30 (10 minuten)

Het aanbestedingstraject voor de nieuwe accountant is in volle gang. Het Algemeen bestuur heeft 29 maart jl. een tijdelijke auditcommissie aangesteld om het proces verder te begeleiden.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de mondelinge toelichting van de portefeuillehouder op de stand van zaken van het traject.

06 Nieuwe auditcommissie
16.30 – 16:40 uur (10 minuten)

Naar aanleiding van de discussie die volgende op het aanbestedingstraject van de accountant, heeft het Algemeen Bestuur besloten om een auditcommissie in te stellen. Het formele besluit volgt in oktober 2017. Voor de lopende aanbesteding is een tijdelijke commissie benoemd.
Voorstel:

 • Kennis te nemen van de mondelinge toelichting op de invulling van de nieuwe auditcommissie door de portefeuillehouder

07 Rondvraag en sluiting
16:40 – 16:45 uur (5 minuten)

Back To Top
Ga naar de inhoud