skip to Main Content

PHO Bestuur en Middelen 09 november 2016

09 november 2016
15:30-17:00
Gemeentehuis Alphen aan den Rijn

01 Opening en vaststelling agenda
15:30 – 15:35 uur (5 minuten)

02 Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen
15:35 – 15:40 uur (5 minuten)
Voorstel:
De besluitenlijsten van het portefeuillehouderoverleg Bestuur en Middelen van 28 september 2016 vast te stellen.
NB: Het overzicht van de aanwezigen zal later toegevoegd worden.

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
15:40 – 15:45 uur (5 minuten)
Er zijn geen stukken binnengekomen of mededelingen vooraf aangemeld

04 Stand van zaken hosting Holland Rijnland
15:45 – 16:00 uur (5 minuten)
Mondelinge toelichting door Loes Bakker, secretaris-directeur Holland Rijnland

05 De kadernota en het traject richting begroting 2018
16:00 – 16:30 (30 minuten)
Presentatie door Fred Hulst, controller Holland Rijnland, en aansluitend discussie

06 Programma van eisen nieuwe accountant
16:30 – 16:55 uur (25 minuten)
Bespreekpunten:

 • Te starten met de voorbereidingen voor de aanbesteding van een accountant voor de controle van de jaarrekening;
 • De aanbesteding te doen voor de controles voor een periode van vier jaar;
 • Gezien de omvang van de verwachte kosten (boven de 209.000 euro) de opdracht Europees aan te besteden;
 • Het programma van eisen uit 2013 te hanteren als uitgangspunt en dit te actualiseren naar huidige staat van de organisatie en de nieuwe vereisten als gevolg van de wijzigingen in de BBV;
 • Een planning op te stellen die garandeert dat de aanbesteding bij voorkeur in juni 2017 en uiterlijk oktober 2017 leidt tot de aanstelling van een accountant door het AB;
 • Adviesnota
  (76 kb)
 • Notitie programma van eisen aanbesteding nieuwe accountant
  (147 kb)

07 Rondvraag en Sluiting
16:55 – 17:00 uur (5 minuten)

Back To Top