27 september 2017 – Regiocongres: In transitie

Transitie!

Dit woord domineerde de afgelopen jaren het publiek domein. Ook de gemeenten in onze regio zijn volop in beweging. Door de decentralisaties van onder andere Jeugdhulp, WMO en AWBZ, zijn de gemeenten nu verantwoordelijk voor grote veranderopgaven met de bijbehorende financiële consequenties. En ook in het ruimtelijk domein staan nieuwe thema’s op de agenda. Klimaatadaptatie en energie vragen niet alleen om een integrale afstemming tussen verschillende disciplines. Het vergt ook samenwerking vanuit een andere rol dan voorheen én met nieuwe partners.

 

Tijdens het Regiocongres Holland Rijnland 2017 staan wij stil bij deze grote veranderopgaven. Veranderingen waaraan wij als gemeenten samenwerken in een regionale context.

 

Diverse inspirerende sprekers belichten deze veranderingen en schetsen de rol die de gemeenten en de regio hierin spelen. Daarna gaat u in gesprek met hen en andere deelnemers over deze opgaven tijdens inspiratiesessies en workshops.

Een aantal sessies is gewijd aan de bredere agenda van de regio Holland Rijnland.

 

Aanmelden

Uw aanmelding voor het congres ontvangen wij graag vóór 15 september via dit aanmeldformulier. Op het formulier geeft u aan welke inspiratiesessies u wilt bijwonen; twee voorkeuren en twee reserves. Alle inspiratiesessies, sprekers en panels vindt u in de bijlage van deze mail.

 

Locatie

Theater Castellum
Rijnplein 1-3
2405 DB Alphen aan den Rijn
https://www.theatercastellum.nl/

 

Programma

17:30 – 18:30 Ontvangst met lichte maaltijd
18:30 – 19:00 Opening
19:00 – 19:30 Plenair deel 1
19:40 – 20:25 Inspiratiesessies 1ste ronde
20.25 – 20.30 Pauze
20:30 – 21:00 Plenair deel 2
21:10 – 21:55 Inspiratiesessies 2de ronde
22:05 – 23:00 Afsluiting en borrel

 

Tijdens het Regiocongres zijn er zowel plenaire rondes als interactieve inspiratiesessies. In de plenaire delen belichten sprekers vanuit verschillende perspectieven het begrip Transitie binnen onze regio.

 

Een introductie van de plenaire sprekers vindt u hieronder. Ook ondertekenen verschillende partners het Regionaal Energieakkoord.

 

Vervolgens vinden er, verdeeld over twee rondes, zogenoemde inspiratiesessies plaats. Uit onderstaande inspiratiesessies kunt u twee voorkeuren en twee reserves kiezen en deze vermelden op het aanmeldformulier.

 

Plenaire rondes

Ronde 1: Innovatie in het fysieke domein

Nederland 100% duurzame energie in 2030. Het kan als je het wilt
Marjan Minnesma, Urgenda

We kunnen veel sneller omschakelen naar een duurzame energievoorziening dan we denken. Als we de doelstellingen van Parijs willen halen, moeten we de omslag al in 2030 hebben gemaakt. Niemand kan het alleen, maar samen kunnen we het wel: bouwen aan de nieuwe economie, met nieuwe beroepen en nieuwe banen, op 100% duurzame energie.

Ondertekening Energieakkoord

De gemeenten van de regio Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland sluiten het regionaal Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025. Het doel van de energietransitie is om de overstap van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen versneld tot stand te brengen. Door deze gezamenlijk aanpak met publieke, en later ook private partijen, kunnen projecten worden opgeschaald en innovaties sneller worden toegepast. De partners werken hiermee samen aan de regionale ambitie om in 2050 een energie-neutrale regio te zijn. Bij de eerste tussenstap in 2025 zullen de eerste resultaten met energiebesparing, warmtetransitie, zon op daken, zonnevelden en windenergie duidelijk merkbaar zijn.

 

Ronde 2: Transitie en innovatie in de maatschappij

De kracht van samenwerking
Guus Kramer, Maatschappelijke Alliantie

De Maatschappelijke Alliantie werkt aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en overheid bij elkaar te brengen en zo gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te vergroten. De alliantie streeft naar meer maatschappelijk rendement door het initiatief te nemen voor gezamenlijke gedachtevorming, bundeling van krachten en het wegwerken van obstakels in de uitvoering. Zij organiseert thematafels op de volgende thema’s: veilig en gezond opgroeien, migratie, cultureel erfgoed, circulaire economie en healthy life.

Van schaarste naar overvloed in het sociaal domein
Bianca den Outer, JB Lorenz

Veel van de energie in het sociaal domein gaat nu naar de beheersing van zorgkosten. Gemeenten zijn de eerste zorgfinanciers die een breder palet aan ondersteuning kunnen bieden dan alleen zorg. Als alle energie wordt gestoken in de organisatie van echt integrale oplossingen voor de problematiek van mensen, dan blijkt dat er helemaal geen tekort is aan zorgmiddelen. Fundamenteel ligt de oplossing namelijk veel dieper. Met praktische voorbeelden staat Den Outer hierbij stil gestaan.

 

Inspiratiesessies

1. Duurzaamheid: Urgenda

Een verdieping en vraaggesprek met Marjan Minnesma, naar aanleiding van haar openingsspeech en de door Urgenda gepubliceerde Agenda 2030. Minnesma gaat het gesprek aan samen met enkele bestuurders en de zaal.

 

2. Transformatie maatschappelijke zorg: kansen en opgaven

In 2020 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de huisvesting en de ondersteuning van inwoners die niet zelfstandig kunnen wonen. Zij zijn nu in de daklozenopvang of een beschermde woonvorm gehuisvest. In deze workshop denkt u mee over de stappen die de gemeenten samen en alleen kunnen zetten om deze transitie en transformatie te volmaken.

 

3. Greenports van morgen

De sierteeltsector in de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop is van groot belang voor de economie van Holland Rijnland. Een belangrijk onderdeel daarin is veredeling of vermeerdering; het creëren van nieuwe soorten. Tijdens deze inspiratiesessie ziet u hoe veredelaars hun concurrentiepositie kunnen verbeteren en de sector kunnen verduurzamen door onderling samen te werken en aan te sluiten bij kennispartners zoals de universiteit van Amsterdam, Leiden en Wageningen en hogeschool Inholland.

 

4. Ruimte voor duurzame energie

Energieneutraal in 2050. Dat is de ambitie van het Regionaal Energieakkoord. Maar wat betekent dat voor onze regio? Met behulp van topografische kaarten verkennen we de mogelijkheden voor duurzame energieopwekking. Denk daarbij aan de inpassing van windmolens, zonnevelden, geothermie en andere duurzame methoden. Waar zien we kansen, onder welke voorwaarden en hoe pakken we dit samen op met onze inwoners?

 

5. Smart Mobility: datagebruik en toepassing in het dagelijks verkeer

In onze samenleving neemt het inwinnen en toepassen van data een steeds belangrijkere plaats in. Door middel van data en de beoordeling daarvan, kunnen wegbeheerders (gemeenten, provincie, Rijk) beoordelen waar zich op welke momenten problemen voordoen. Er kan ook worden herleid wie of wat die problemen veroorzaakt. Op basis van deze gegevens bepalen wegbeheerders met welke maatregelen ze zoveel mogelijk problemen kunnen oplossen op het weggennet. In deze sessie discussieert u mee over enkele praktijkvoorbeelden.

 

6. Versnelling van de woningbouw: strategieën voor verstedelijking

In 2040 moeten er in Nederland één miljoen extra woningen beschikbaar zijn. De versterking van de regio vraagt om een integrale aanpak van woningbouw, economische versterking van toplocaties en connectiviteit (zowel fysiek als digitaal). Graag nemen we u in deze workshop mee naar de verstedelijkingsopgave van dit deel van de Randstad. Aan de hand van de presentatie over de toekomstige Regionale Woonagenda wordt u door het bureau Companen op sleeptouw genomen door het regionale woonlandschap van de toekomst. Aan de hand van het innovatieve “Verstedelijkingsspel” van de gemeente Leiden gaat u in gesprek over hoe onze regionale verstedelijksopgave vorm kan krijgen. Uw inbreng is daarbij essentieel!

 

7. Waterrecreatie in Holland Rijnland

Samen met gemeenten en landschapstafels zet Holland Rijnland zich in 2017 in om waterrecreatie verder te ontwikkelen tot een recreatieve en toeristische ‘backbone’ tussen de metropoolregio’s Rotterdam-Den Haag en Amsterdam. Welke stappen moeten we ondernemen om dit te realiseren? Samen met Waterrecreatie Nederland proberen we tijdens deze sessie tot een antwoord te komen.

 

8. Naar een optimale samenwerking tussen huisartsen en Jeugd- en Gezinsteams

Meer dan de helft van de doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp loopt via de huisarts. Er is onderzocht welke afwegingen huisartsen maken en wat dit betekent voor de rol van Jeugd- en Gezinsteam. In deze sessie denkt u mee over de nieuwste inzichten en praktijkvoorbeelden uit onze regio.

 

9. Jongvolwassen: een steuntje in de rug

Voor jongeren die uit de jeugdhulp komen, kent de overgang naar het achttiende levensjaar de nodige uitdagingen. Er verandert veel, zoals hun financiële positie. Ervaringsdeskundige jongeren nemen u mee in hun levens, vertellen wat er al beter gaat en waar gemeenten en aanbieders hen beter kunnen ondersteunen. Daarbij maken ze gebruik van de internationale care leavers standards.

 

10. Tijdelijk Fonds Jeugdhulp: een kijkje in de keuken bij jeugdhulpaanbieders

Het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp draagt bij aan de versnelling van de transformatie bij jeugdhulpaanbieders. Wat doen aanbieders met dit geld en waartoe leidt dit? Wat zijn de eerste ervaringen en hoe gaan wij verder? Wij gaan hierover graag de discussie met u aan!

 

11. Elk kind naar school!

Elk kind heeft recht op onderwijs. Het Regionaal Bureau Leerplicht zorgt ervoor dat kinderen naar school gaan en jongeren hun diploma halen. Verzuim, thuiszitten, vrijstellingen, voortijdig schoolverlaten en jongeren buiten beeld; waar liggen kansen voor het Regionaal Bureau Leerplicht? En hoe werken we samen in uw gemeente? Wij horen graag uw ideeën voor de koers van de komende vier jaar. Denk met ons mee!

 

12. Geen kind zit thuis

Thuiszitters, wie zijn dat? En hoe zorgen wij dat ze weer naar school gaan? In deze sessie zoeken we met elkaar naar een nog betere aanpak. Juist door combinaties van onderwijs en zorg kunnen meer kinderen onderwijs volgen. We verkennen hoe het onderwijs en gemeenten elkaar kunnen versterken.

 

13. Aanpak laaggeletterdheid: Hoe bereiken we autochtone laaggeletterden?

In de regio Holland Rijnland heeft één op de tien burgers moeite met lezen en schrijven. Met de raadsverkiezingen voor de deur stellen we tijdens deze workshop de volgende vragen: Hoe, en op welke wijze, kan de raad of een partij, sturen op en richting geven aan de aanpak van laaggeletterdheid? Wat zijn de voordelen voor de gemeenten?

Nieuws