skip to Main Content

Begroting 2023

U kunt de begroting in zijn geheel of per onderdeel downloaden.

DOWNLOAD DE BEGROTING ALS ÉÉN BESTAND
476 kb

 1. VOORWOORD
  339 kb
 2. <a “title=”Download de algemene financiele beschouwingen van de begroting 2023″ href=”https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/07/2.-Begroting-Holland-Rijnland-2023-Algemene-financiele-beschouwingen.pdf”>ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN
  356 kb

  • Inwonersbijdrage
  • Cofinancieringsfonds
  • Regionaal Investeringsfonds per gemeente
 3. <a “title=”Download het programma van de begroting 2023″ href=”https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2022/07/3.-Begroting-Holland-Rijnland-2023-Programma.pdf”>PROGRAMMA
  386 kb

  • Ruimte en Energie
   • Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland 2040
   • Regionale woonagenda
   • Huisvestingsverordening en uitvoering urgentieverklaring
   • Regionale strategieën voor bedrijventerreinen en kantoren
   • Regionale strategie natuur, landschap en recreatie
   • Regionale strategie mobiliteit
   • Regionale energietransitie
   • Wat mag dat kosten?
  • Maatschappij en Jeugd
   • Platform kennisdeling en beleidsafstemming sociaal domein
   • Aanjaagfunctie terugdringen laaggeletterdheid
   • Regionaal Bureau Leerplicht
   • Wat mag dit kosten?
  • Strategisch positioneren
   • Cofinanciering
   • Wat mag dat kosten
  • Organisatie en samenwerking
   • Overhead
   • Wat mag het kosten?
  • Algemene dekkingsmiddelen
 4. BEGROTING PARAGRAFEN
  350 kb

  • Lokale heffingen
  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
 5. FINANCIËLE BEGROTING
  356 kb

  • Meerjarenbegroting 2023 – 2026
  • Incidentele lasten en baten
  • Geprognosticeerde balans
  • Staat van reserves
  • Taakvelden
 6. BESLUIT
  334 kb
 7. BIJLAGEN
  340 kb

  • Btw-compensatiefonds

Nieuws

Back To Top