Over ons

Begroting 2020

U kunt de begroting in zijn geheel of per onderdeel downloaden.

DOWNLOAD DE BEGROTING ALS ÉÉN BESTAND
371 kb

 1. VOORWOORD EN ALGEMENE BESCHOUWINGEN
  94 kb
 2. ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN
  140 kb

  • 2.1 Inwonerbijdrage
  • 2.2 Cofinancieringsfonds
  • 2.3 Regionaal Investeringsfonds per gemeente
 3. PROGRAMMA
  163 kb

  • 3.1 Een aantrekkelijke leefomgeving
   • 3.1.1 Verbeteren van de balans tussen vraag en aanbod op de woningmarkt
   • 3.1.2 Zorgen voor een eerlijk en transparant woonruimteverdeelsysteem
   • 3.1.3 Bijdragen aan toegankelijke, aantrekkelijke landschappen in een verstedelijkte
    omgeving
   • 3.1.4 Samen gaan werken aan klimaatadaptatie
   • 3.1.5 Wat mag dit kosten?
  • 3.2 Een sterke regionale economie
   • 3.2.1 Verkleinen krapte en mismatch op de arbeidsmarkt
   • 3.2.2 Een goede balans tussen vraag en aanbod van werklocaties
   • 3.2.3 Stimuleren van vernieuwing van economische sectoren
   • 3.2.4 Versterken van de recreatieve en toeristische aantrekkelijkheid
   • 3.2.5 Wat mag dat kosten?
  • 3.3 Een duurzaam bereikbare regio
   • 3.3.1 Oplossen van regionale knelpunten auto- en vrachtverkeer
   • 3.3.2 Bijdragen aan goede bereikbaarheid via hoogwaardige, fijnmazige en verduurzaamde OVverbindingen
    en fietsnetwerken
   • 3.3.3 Vergroten van verkeersveiligheid
   • 3.3.4 Wat mag dat kosten?
  • 3.4 Een energieneutrale regio
   • 3.4.1 Scheppen van ruimte voor de opwekking van duurzame energie
   • 3.4.2 Samen zoeken naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening
   • 3.4.3 Energiebesparing, Zon op daken en Duurzame mobiliteit
   • 3.4.4 Wat mag dat kosten?
  • 3.5 Een regio voor iedereen
   • 3.5.1 Versterken van de transformatie van het sociaal domein
   • 3.5.2 Vergroten van de participatie van inwoners op de arbeidsmarkt
   • 3.5.3 Terugdringen van laaggeletterdheid in de regio
   • 3.5.4 Samenwerken bij de decentralisatie van de maatschappelijke zorg
   • 3.5.5 Wat mag dat kosten?
  • 3.6 Een kansrijke regio voor de jeugd
   • 3.6.1 Regionale afstemming en belangenbehartiging van de jeugdhulpregio
   • 3.6.2 Een adequaat aanbod van goede, passende en tijdige (specialistische) hulp aan jeugdigen
    en gezinnen
   • 3.6.3 Verwezenlijken van het recht op onderwijs van iedere jongere
   • 3.6.4 Wat mag dat kosten?
  • 3.7 Cofinanciering
   • 3.7.1 Wat mag dat kosten
  • 3.8 Organisatie en samenwerking
   • 3.8.1 Overhead
   • 3.8.2 Frictie- en transitiekosten
   • 3.8.3 Wat mag het kosten?
  • 3.9 Algemene dekkingsmiddelen
 4. BEGROTING PARAGRAFEN
  99 kb

  • 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • 4.2 Bedrijfsvoering
 5. FINANCIËLE BEGROTING
  150 kb

  • 5.1 Meerjarenbegroting 2020 – 2023
  • 5.2 Incidentele lasten en baten
  • 5.3 Geprogonosticeerde balans
  • 5.4 Staat van reserves
  • 5.5 Staat van voorzieningen
  • 5.6 Taakvelden
 6. BIJLAGEN
  79 kb

  • 6.1 BTW-compensatiefonds