skip to Main Content

Openbaar Vervoer als complexe puzzel

Het openbaar vervoer in de regio Zuid-Holland Noord wordt zorgvuldig onder de loep genomen. Een aanbestedingstraject openbaar (bus)vervoer is in voorbereiding waarin wordt verkend of het kan samengaan met doelgroepenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer zoals bel- en buurtbussen. Tegelijkertijd werken de regio’s aan een nieuwe OV-visie. Hoe die twee trajecten samenkomen, werd uit de doeken gedaan tijdens het door Holland Rijnland georganiseerde Themacafé van 5 september, in Brasserie Park in Leiderdorp.

Voor de nieuwe concessie van het openbaar busvervoer werkt Holland Rijnland nauw samen met de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland. De drie partijen stellen een beleidskader op, waarin de huidige en de uiteindelijke gewenste situatie worden geschetst. Dit beleidskader vormt de basis voor het Programma van Eisen voor de aanbesteding. Onderdeel hierin is de mogelijke samenwerking tussen deze busconcessie en het doelgroepenvervoer, zoals Wmo-vervoer, leerlingenvervoer of SW-vervoer. Ook wordt bestudeerd of kleinschalig openbaar vervoer zoals buurtbussen en belbussen hierin een plek kan krijgen.

In Brasserie Park in Leiderdorp lieten raadsleden, bestuurders en andere belangstellenden zich informeren over hoe deze aanbesteding Openbaar Vervoer werkt, welke aspecten daar bij komen kijken en de invloed die gemeenten hierop hebben.

Arno van Kempen, bestuurslid van Holland Rijnland met verkeer en vervoer in zijn portefeuille, opende de avond met een korte beschrijving hoe er input is verzameld voor de aanbesteding. Ook de negentien gemeenten uit beide regio’s leveren input. Zij worden dan ook regelmatig ambtelijk én bestuurlijk inhoudelijk geïnformeerd en gevraagd mee te denken. Het is belangrijk dat gemeenten vooral nu input leveren, vóór de vaststelling van het beleidskader. Daarbij gaat het niet alleen om noodzakelijke gegevens maar vooral ook om ideeën en wensen van de verschillende partijen. Het programma van eisen moet volgens planning in 2020 worden opgesteld, waarna de daadwerkelijke aanbesteding start.

Ricardo Poppeliers, trekker van de begeleidingsgroep Aanbesteding Concessie, zette tijdens het Themacafé kort uiteen wat de aanleiding is voor een nieuwe concessie. De eerste reden is makkelijk. De huidige OV-concessie loopt ten einde in 2022. Daarnaast hebben beide regio’s gezamenlijke ambities uitgesproken op terreinen als verduurzaming, bereikbaarheid en versterking van de ruimtelijk-economische structuur. Ook wordt gekeken of het door lokale overheden georganiseerde doelgroepenvervoer kan samengaan met openbaar vervoer. En als laatste speelt de financierbaarheid, het optimaal organiseren, van het OV een prominente rol.

Parallel aan het aanbestedingstraject loopt de ontwikkeling van een nieuwe, overall, OV-visie door Holland Rijnland in samenwerking met Midden-Holland. De ontwikkeling van een dergelijk beleidsdocument blijkt echter een complexe puzzel. Want ook allerlei trends worden hier in meegenomen, zowel ruimtelijke en sociale ontwikkelingen als ontwikkelingen in mobiliteit. Voorbeelden zijn bevolkingsgroei, verstedelijking of een terugtrekkende overheid. Maar ook de roep om duurzaamheid, flexibiliteit in wonen en werken, inzet nieuwe vormen van vervoer en de accentverschuiving van autobezit naar autogebruik.

Van Kempen benadrukte dat voor de nieuwe OV-Visie over de regiogrenzen wordt gekeken. ‘We stemmen natuurlijk wel af met de regio’s om ons heen. We kijken naar aansluitingen op andere vormen van vervoer, de intercity of de vormgeving van de last mile. Innovaties nemen we hier nadrukkelijk in mee.’

Het Themacafé stond vooral in het teken van informeren. Maar aan de hand van vragen en reacties, werd er toch redelijk wat input geleverd door de aanwezigen waarmee de regio’s Midden Holland en Holland Rijnland verder kunnen.

Van het Themacafé zijn de presentaties te downloaden via de website van Holland Rijnland.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief

Back To Top