skip to Main Content

Openbaar Vervoer als complexe puzzel

OV-Visie en Aanbesteding

Het openbaar vervoer in de regio Zuid-Holland Noord wordt zorgvuldig onder de loep genomen. Een aanbestedingstraject openbaar vervoer is in voorbereiding waarin wordt verkend of het doelgroepenvervoer daarin een plek kan krijgen. Tegelijkertijd werken regio’s aan een nieuwe OV-visie. Hoe die twee trajecten samenkomen, werd uit de doeken gedaan tijdens het door Holland Rijnland georganiseerde Themacafé van 5 september.

 

In Brasserie Park in Leiderdorp lieten raadsleden, bestuurders en andere belangstellenden zich informeren over hoe een aanbesteding Openbaar Vervoer werkt, welke aspecten daar bij komen kijken en welke invloed gemeenten hierop hebben. Parallel aan dat traject loopt de ontwikkeling van een nieuwe OV-visie door Holland Rijnland in samenwerking met Midden-Holland.

 

Arno van Kempen, bestuurslid van Holland Rijnland met verkeer en vervoer in zijn portefeuille, opende de avond met een korte beschrijving hoe er input is verzameld voor de nieuwe OV-Visie. ‘Hiervoor is een knelpuntenanalyse gemaakt’, vertelde hij. ‘Hierin bekeken werkelijk alles, van grote infrastructurele problemen tot op het niveau van de hoek van de straat. Daarin ontwaren we enkele trends die leiden tot bouwstenen voor het openbaar vervoer. Voeg dat samen met de aanbesteding voor OV en doelgroepenvervoer en we komen tot een OV-visie.’ Verder gaf Van Kempen toelichting op het proces rondom de OV-visie en hoe wordt vormgegeven aan de inhoud. De input hiervoor is onder meer geleverd door gemeenten in beide regio’s.

 

Over de regiogrenzen
Van Kempen benadrukte dat voor de nieuwe OV-Visie ook over de grenzen van de regio’s wordt gekeken. ‘Nee, we werken niet aan een masterplan voor de Randstad, maar stemmen natuurlijk wel af met de regio’s om ons heen. We kijken ook naar aansluitingen op andere vormen van vervoer, de intercity of de vormgeving van de last mile. Ook innovaties nemen we hier nadrukkelijk in mee.’

 

Daarna was de beurt aan Ricardo Poppeliers, trekker van de begeleidingsgroep Aanbesteding Concessie. Hij zette kort uiteen de aanleiding voor de ontwikkelingen rondom OV in de regio.  De eerste reden was makkelijk. De huidige OV-concessie loopt ten einde in 2022. Daarnaast hebben beide regio’s gezamenlijke ambities uitgesproken op terreinen als verduurzaming, bereikbaarheid en versterking van de ruimtelijk-economische structuur. Ook was er de wens om te verkennen of het door lokale overheden georganiseerde doelgroepenvervoer samen kan gaan met openbaar vervoer. En als laatste speelt de financierbaarheid, het optimaal organiseren, van het OV een prominente rol.

 

Inspelen op vele ontwikkelingen
De ontwikkeling van een dergelijk beleidsdocument blijkt echter een complexe puzzel. Want ook allerlei trends worden hier in meegenomen, zowel ruimtelijke en sociale ontwikkelingen als ontwikkelingen in mobiliteit. Voorbeelden zijn bevolkingsgroei, verstedelijking of een terugtrekkende overheid. Maar ook de roep om duurzaamheid, flexibiliteit in wonen en werken, inzet nieuwe vormen van vervoer of de accentverschuiving van autobezit naar autogebruik.

 

Volgens Poppeliers werd ook nadrukkelijk gekeken naar ervaringen in andere regio’s, waar OV en doelgroepenvervoer zijn samengebracht, zoals in Gelderland of Voorne Putten.

 

Het Themacafé stond vooral in het teken van informeren over de aanbesteding en de nieuwe OV-Visie. Maar aan de hand van vragen en reacties, werd er toch redelijk wat input geleverd door de aanwezigen waarmee de regio’s Midden Holland en Holland Rijnland verder kunnen.

 

Presentaties:

OV aanbesteding Zuid-Holland Noord
700 kb

Bouwstenen voor OV Visie
884 kb

 
Bekijk hier de video van het interview met wethouder Harold Bouman.

Back To Top