skip to Main Content

Nieuwe regionale huisvestingsverordening komt eraan

Foto woningenEens in de vier jaar stelt Holland Rijnland een regionale huisvestingsverordening op. De verordening beschrijft hoe het schaarse aanbod aan sociale huurwoningen wordt verdeeld onder woningzoekenden. Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe verordening, waarvan een eerste concept eind oktober gereed is. De vraag welke keuzes hierin moeten worden gemaakt, stond centraal tijdens de conferentie ‘Naar een nieuwe regionale huisvestingsverordening’ op 13 december in Nieuwe Energie in Leiden. Zo’n negentig vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten gingen met elkaar in gesprek over de regionale verordening die op 1 juli 2019 moet ingaan.

 

Gerben van Duin, regionaal portefeuillehouder wonen, schetste op de conferentie de uitdagingen waarvoor de regio staat. ‘Bij de huisvestingsverordening gaat om een eerlijke, transparante en rechtvaardige verdeling van de schaarse sociale huurwoningen. Als basis voor de verdeling van woningen geldt de inschrijfduur van een woningzoekende. Maar in de huisvestingsverordening krijgen een aantal doelgroepen ook voorrang. De regio heeft te maken met een oververhitte woningmarkt, zowel bij koop- als huurwoningen. Mensen die een sociale huurwoning zoeken moeten steeds langer wachter, gemiddeld 6,1 jaar. Tegelijkertijd groeien de doelgroepen die we ondersteunen bij het vinden van een woning of bij het wonen zelf.’

 

De gespreksessies met stakeholders die eerder dit jaar plaatsvonden en de evaluatie van de verordening brachten een aantal rode draden in beeld die een duidelijk dilemma schetsen. Enerzijds is er de behoefte om zo min mogelijk te veranderen aan de bestaande verordening. Maar anderzijds is er vraag naar meer flexibiliteit in en sturing op de keuze wie voorrang krijgt bij woonruimteverdeling. In 2021 staat de decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang naar gemeenten op stapel. Dit vergroot de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben voor de opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen. Tegelijkertijd zijn er instrumenten nodig om meer doorstroming te creëren, waardoor meer reguliere woningzoekenden een woning vinden.

 

Het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening is een taak die de veertien gemeenten van Holland Rijnland hebben overgedragen aan het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Als Holland Rijnland staan we voor de uitdaging om op basis van alle input een belangenafweging te maken die kan rekenen op een zo breed mogelijk draagvlak. De concept-verordening leggen we eind oktober voor advies voor aan de wethouders wonen en maatschappelijke zorg en de Beleidscommissie woonruimteverdeling. Die laatste is het bestuurlijk adviesorgaan van huurders, corporaties en gemeenten. Voor raadsleden organiseren we op 31 oktober een themacafé over dit onderwerp.

 

Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland stelt op 13 december het concept vast en geeft het daarna vrij voor inspraak. Belanghebbenden kunnen van 20 december 2018 tot en met 14 februari 2019 een zienswijze indienen bij Holland Rijnland. Op basis van deze zienswijzen zal de verordening opnieuw bekeken worden en vindt eventueel aanpassing plaats. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland zal besluiten over vaststelling. De verordening dient per 1 juli 2019 van kracht te zijn.

 

Voor informatie over het proces rondom het opstellen van de nieuwe regionale huisvestingsverordening kunt u contact opnemen met Frans de Lorme van Rossem van Holland Rijnland via fdlorme@hollandrijnland.nl of 06-46165072.

Foto congres huisvestingsverordening
Congres huisvestingsverordening

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief

Back To Top