skip to Main Content

Elektriciteitsstation hard nodig

Recentelijk berichtten verschillende media er al over: het elektriciteitsnetwerk in Nederland zit vol. Op sommige plekken zelfs overvol. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne krijgen netbeheerders een overvloed aan aanvragen voor nog méér elektriciteit. Terwijl op tal van plekken bedrijven niet kunnen bouwen of uitbreiden omdat er simpelweg geen ruimte is op het elektriciteitsnet. In Holland Rijnland worden stappen gezet om dat tij te keren, met de voorbereidingen voor een nieuw elektriciteitsverdeelstation in de Barrepolder binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. 

De energietransitie is in een stroomversnelling gekomen. Dat betekent dat zowel de vraag naar, als het aanbod van (groene) energie sterk toeneemt. Tegelijkertijd zijn er meer aansluitingen nodig als gevolg van de woningbouw en de groei van het aantal bedrijven. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot versnelling in de huidige energiecrisis. Nederland wil minder afhankelijk worden van Russisch gas terwijl we gelijktijdig het oppompen van Gronings aardgas afbouwen. Elektrificatie is veelal het alternatief. Daarvoor is verzwaring van het elektriciteitsnet op korte termijn nog noodzakelijker, ook binnen onze regio.  

Om het netwerk in Holland Rijnland uit te breiden, is een extra – zogenoemd 150kv/50kv – trafostation nodig. Na een zorgvuldig afwegingsproces kwamen gemeenten rondom de as Leiden – Alphen aan den Rijn tot een voorkeurslocatie: de Barrepolder, een gebied naast de Heineken-locatie nabij Hazerswoude-Rijndijk, onderdeel van de gemeente Alphen aan den Rijn.  

De keuze  voor de Barrepolder volgde na een uitgebreid onderzoek door netbeheerders TenneT en Liander. Daarbij werd rekening gehouden met toekomstige nieuwe functies, nabijheid van woningbouw, gevolgen voor de natuur en mogelijkheden voor een goede landschappelijke inpassing. Dit onderzoek resulteerde in eerste instantie tot zeven zogenaamde focusgebieden, plekken waar het verdeelstation mogelijk kon worden aangelegd. De raadsleden en bestuurders uit Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude oordeelden uiteindelijk dat de Barrepolder de beste optie is. Het proces om tot die keuze te komen, werd begeleid vanuit Holland Rijnland. 

Binnen het gebied wordt nu door de gemeente Alphen aan den Rijn gezocht naar de definitieve exacte locatie. Omwonenden en belanghebbenden worden hier bij betrokken. Tijdens een bijeenkomst in september konden de circa zestig aanwezigen vragen stellen over het trafostation, wat het is, waaruit het bestaat en of er hinder te verwachten valt. Met omwonenden is afgesproken dat de gemeente – in samenwerking met Tennet/Liander – onderzoek doet naar een aantal voorkeurslocaties, die dan aan omwonenden worden voorgelegd en toegelicht. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de komst van een nieuw bedrijventerrein.  Het participatieproces draagt bij aan een zorgvuldige afweging van alle belangen en omstandigheden en draagt zorg voor een goede landschappelijke inpassing. Het huidige landschappelijke karakter wordt daarbij zoveel mogelijk gespaard en waar mogelijk versterkt. Bestuurlijke besluitvorming over de definitieve locatie wordt eind november of begin december van dit jaar verwacht.  

Back To Top