laaggeletterden volgen onderwijs bij ROC

Volwasseneneducatie

In Nederland beheersen naar schatting 1,3 miljoen mensen onvoldoende basisvaardigheden taal en rekenen om zelfstandig en actief te kunnen participeren in de samenleving. Van deze mensen is een derde allochtoon en twee derde autochtoon. Educatie biedt mensen de mogelijkheid om hun taal- en rekenvaardigheid te verhogen en hen te betrekken bij de samenleving. De zelfredzaamheid en de economische onafhankelijkheid nemen hierdoor toe. Ook bevordert het maatschappelijke betrokkenheid en deelname aan vrijwilligerswerk. Educatie werkt zowel preventief als curatief bij de aanpak van knelpunten in de samenleving.

Sinds 2015 is de gemeente Leiden, als contactgemeente voor de regio (exclusief Voorschoten), verantwoordelijk voor het regionaal beleid voor educatie en de inkoop van taal- en rekentrajecten. Hierbij is Holland Rijnland het platform dat Leiden gebruikt voor regionale samenwerking. Er is een ambtelijke werkgroep Educatie ingesteld, die de opdracht heeft om voor de regio van Holland Rijnland een meerjarig regionaal educatieprogramma te ontwikkelen. Daarnaast is er in de regio een convenant geletterdheid opgesteld, waarin een bondgenootschap van 41 verschillende partijen met elkaar hebben afgesproken om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio aan te pakken. Holland Rijnland ondersteunt dit Bondgenootschap.

 

Holland Rijnland faciliteert beleidsvorming en besluitvorming ten aanzien van volwasseneducatie.

 

Convenant bestrijding laaggeletterdheid

In 2013 tekenden 40 bondgenoten uit de regio Holland Rijnland het convenant regionaal bondgenootschap geletterdheid. In het convenant spreken de ondertekenaars met elkaar af om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio te bestrijden. Het convenant werd ondertekend door gemeenten, bedrijven, bibliotheken en diverse partijen op het gebied van gezondheid en onderwijs.

 

In onze regio hebben ruim 50.000 inwoners, waaronder 25.000 werknemers, zeer veel moeite met lezen en schrijven waardoor ze onvoldoende kunnen functioneren in de maatschappij en op de werkvloer. Omdat laaggeletterdheid niet door één persoon of één instantie kan worden opgelost, is een gezamenlijke aanpak nodig.

 

De bondgenoten leveren een bijdrage aan de bestrijding van laaggeletterdheid door hun werknemers, cliënten of bezoekers te verwijzen naar een lees-of schrijfcursus. Door communicatiematerialen en werkinstructies te vereenvoudigen en door laaggeletterdheid op de werkvloer bespreekbaar te maken. Daarnaast werken de bondgenoten met elkaar samen: ze delen kennis over activiteiten, inspireren elkaar met goede voorbeelden zoals het inzetten van de Taalmeter om laaggeletterdheid te herkennen.

 

Initiatiefnemers van het bondgenootschap laaggeletterdheid in de regio zijn: Holland Rijnland, Stichting Lezen en Schrijven, het ROC ID college, ROC Leiden en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Katwijk en Leiden.
Download de factsheet als pdf
645 kb

Factsheet laaggeletterdheid