zorg

Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg

De 14 regiogemeenten van Holland Rijnland hebben gezamenlijk een visie opgesteld voor de Maatschappelijk zorg vanaf 2017 en hoe ze daarbij gezamenlijk willen optrekken.

Maatschappelijke zorg is een overkoepelend begrip voor verschillende terreinen zoals opvang van daklozen, verslavingsbeleid, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) en Beschermd wonen. Het doel van Maatschappelijke zorg is het voorkomen en verminderen van sociale uitsluiting van mensen met zware, vaak meervoudige problematiek en het ondersteunen en bevorderen van herstel van (psychisch) kwetsbare inwoners. Het gaat om sociale participatie, sociale integratie, eerste levensbehoeften, opvang, toegang tot huisvesting, werk, opleiding, gezondheidszorg, hulpverlening en diensten.

De stukken die hier op de site zijn geplaatst zijn de stukken die akkoord bevonden zijn door het PHO Maatschappij op 12 oktober jl.. Het PHO Maatschappij heeft afgesproken dat alle colleges van de 14 regiogemeenten het beleidskader, voor het einde van dit jaar, voorleggen aan haar raad. Elke gemeente volgt daarin zijn eigen procedure. Per gemeente verschillen tevens de afspraken over inspreken door betrokkenen.