de regio zorgt voor opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen

Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen

De regio heeft aandacht voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een woning of het wonen zelf. Het gaat daarbij om mensen die extra zorg of begeleiding nodig hebben: mensen uit de maatschappelijke opvang, (ex-)cliënten van zorginstellingen, doorstroomhuizen ex-gedetineerden, arbeidsmigranten en vergunninghouders. Wij streven samen met onze maatschappelijke partners naar passende woonruimte voor deze inwoners van onze regio.

Regionale huisvestingsverordening

De huisvestingsverordening regelt hoe sociale huurwoningen worden verdeeld. De dertien gemeenten in regio Holland Rijnland voeren een gezamenlijke huisvestingsverordening. Inschrijfduur is het belangrijkste criterium om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Soms kan iemand voorrang krijgen. Daarbij wordt altijd eerst gekeken of iemand in principe zelf kan voorzien (door bijvoorbeeld op kamers te wonen). Is er zwaarwegende sociaal/psychisch/medische problematiek en kun je niet zelf voorzien dan kan urgentie worden aangevraagd. Voor mensen die uitstromen uit een intramurale zorgvoorziening of maatschappelijke opvang en niet zelf kunnen voorzien in woonruimte, kunnen via de contingentenregeling in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De zorginstellingen en woningcorporaties hebben afspraken gemaakt voor hoeveel van hun cliënten deze vorm van voorrang nodig is.

Decentralisatie maatschappelijke zorg

Onder ‘maatschappelijke zorg’ verstaan we opvang, zorg, begeleiding en huisvesting van mensen die een beroep doen op beschermd wonen of maatschappelijke opvang (dak- en thuislozenopvang). Gemeente Leiden is als centrumgemeente in regio Holland Rijnland verantwoordelijk voor de inkoop van deze zorg. Dat gaat per 2021 veranderen. Iedere gemeente wordt zelf verantwoordelijk voor de opvang en huisvesting van deze doelgroep. Gemeenten in regio Holland Rijnland bereiden zich gezamenlijk op deze decentralisatie voor. Naast allerlei zaken die qua inkoop en contractering met zorgpartijen moet worden geregeld, is het ook belangrijk om tijdig zicht te krijgen op de huisvestingsbehoefte van deze doelgroep. Per subregio (Duin- en Bollenstreek, Leidse regio, Rijn- en Veenstreek) wordt dit momenteel in kaart gebracht en worden voorbereidingen getroffen om hierin vooruitlopend op 2021 in te voorzien.

Links naar publiekswebsite decentralisatie maatschappelijke zorg:

Arbeidsmigranten

In regio Holland Rijnland werken ± 25.000 arbeidsmigranten. Zij komen voornamelijk uit Oost-Europese landen zoals Polen en de Baltische staten. Arbeidsmigranten werken in allerlei sectoren: de land- en tuinbouw, logistiek (Schiphol en de Bol.com’s van deze wereld), bouw, installatietechniek, maakindustrie, vlees- en visverwerkende industrie, etc. Een klein deel werkt als seizoenarbeider. De meeste arbeidsmigranten verblijven tussen een half en vijf jaar in Nederland. Steeds meer arbeidsmigranten kiezen voor permanent verblijf. In de overspannen woningmarkt voor zowel koop- als huurwoningen is huisvesting vaak een knelpunt. Oplossingen worden gezocht in de vorm van logies-gewijze verhuur (een pension of containerwoningen). Ook worden veel vakantiehuisjes op recreatieparken verhuurd aan uitzendbureaus. Wanneer er een tekort aan geschikte huisvesting is, ontstaan ongewenste situaties: werknemers in caravans, tentjes, schuren of in verkamerde koopwoningen in woonwijken. Gemeenten in Holland Rijnland zoeken gezamenlijk naar manieren om ongewenste situaties tegen te gaan en tegelijkertijd meer ruimte te bieden aan huisvestingsinitiatieven die wel passen binnen het ruimtelijk beleid. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met provincie Zuid-Holland.

Vergunninghouders

Iedere gemeente in Nederland krijgt op basis van het inwoneraantal een taakstelling van het Rijk voor de huisvesting van vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een permanente verblijfsvergunning. Gemeenten voorzien in de benodigde huisvesting door vergunninghouders met voorrang te huisvesten in sociale huurwoningen. Dit wordt geregeld in de Huisvestingsverordening. Het gaat in regio Holland Rijnland om 6% van de te verdelen sociale huurwoningen per jaar. Gemeenten experimenteren met andere vormen van huisvesting, zoals flexwonen in de vorm van tijdelijke huurcontracten en tijdelijke woonvoorzieningen. Op deze manier wordt de woningvoorraad vergroot en de druk op de woningmarkt verlicht. Een voorbeeld hiervan zijn de tijdelijke woningen aan het Nico van der Horstpark aan de Voorschoterweg in Leiden.

Dashboard Wonen van GGD Hollands Midden

De GGD heeft op haar website een dashboard waarin gegevens zijn opgenomen over kwetsbare doelgroepen in relatie tot wonen. Op dit Dashboard kun je de cijfers van individuele gemeenten vergelijken ten opzichte van regio Holland Rijnland  of heel Nederland. In de dashboard zijn o.a. gegevens opgenomen over aantallen sociale huurwoningen, huishoudens met een betaalrisico in corporatiewoningen, dreigende huisuitzettingen, deurwaardersbezoeken, rechtszaken i.v.m. het huurcontract en huisuitzettingen. De laatste twee pagina’s zijn overzichtspagina’s met gegevens over wonen en financiële situatie van kwetsbare bewoners.

Links:

Nieuws