de regio zorgt voor opvang en huisvesting van bijzondere doelgroepen

Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen

De regio heeft aandacht voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een woning of het wonen zelf. Het gaat daarbij om mensen die extra zorg of begeleiding nodig hebben: mensen uit de maatschappelijke opvang, (ex-)cliënten van zorginstellingen, doorstroomhuizen ex-gedetineerden, arbeidsmigranten en vergunninghouders. Wij zorgen met onze maatschappelijke partners, dat deze inwoners worden opgevangen in passende woonruimte.

 

Verbinding en samenwerking

Kijkend naar de vergrijzing en de extramuralisering in de zorg is verdieping nodig om er voor te zorgen dat er voldoende aanbod is van woningen waar zorg aan huis kan worden geleverd om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Verbreding is wenselijk om voldoende woningen te realiseren voor doelgroepen met verschillende behoeften aan zorg, begeleiding of ondersteuning, bijvoorbeeld door transformatie van leegstaande kantoren of zorginstellingen. Bovendien hebben gemeenten via de Wmo een taak gekregen in het bieden van intramurale voorzieningen voor Beschermd Wonen en de begeleiding van voormalig cliënten van zorginstellingen. Huurders, vastgoedeigenaren, zorginstellingen en gemeenten hebben allemaal een eigen belang bij een passende huisvesting.

 

Dit speerpunt raakt ook aan onderwerpen als het gaat om bijvoorbeeld woonruimteverdeling, zorg, jeugdhulp en het oplossen van leegstand. Ook zullen er wettelijke taakstellingen voor gemeenten voortvloeien uit de huisvesting van vergunninghouders en de Wmo, die effectief samen met maatschappelijke partners, provincie en Rijk kunnen worden opgepakt. Daarnaast worden er vanuit de Wmo ook kaders gesteld in de OGGZ-agenda, de Contingentregeling voor bijzondere doelgroepen en het meerjarenbeleidskader Opvang en Bescherming. De snel groeiende druk op de woningmarkt en de afnemende budgetten voor begeleiding en (bouw)investering vragen om nadere analyse van vraag, aanbod, maar bovendien van samenwerkingsmogelijkheden.

 

De decentralisaties van de Wmo-taken geven gemeenten meer verantwoordelijkheden waarbij een korting en een bezuinigingsopgave is meegekomen. Tegelijkertijd is er een transformatie mogelijk/nodig. Dit biedt bij wonen en zorg een kans.
Gezamenlijk zorgen wij ervoor, samen met onze maatschappelijke partners, dat mensen die extra zorg of begeleiding nodig hebben zoals mensen uit de maatschappelijke opvang, (ex-)cliënten van zorginstellingen, arbeidsmigranten en vergunninghouders, een passende woonruimte vinden.

Nieuws