de regio holland rijnland organiseert de jeugdhulp efficiënt en effectief

Jongeren tot 27 jaar

Jongeren in de regio groeien doorgaans gezond en veilig op. Ze ontwikkelen hun talenten en kunnen zo, nu en later, naar vermogen deelnemen en bijdragen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die het nodig hebben, krijgen de best passende hulp aangeboden.

 

Integrale aanpak

De verbinding tussen jeugdhulp, onderwijs, zorg, schuldhulpverlening, wonen en arbeidsparticipatie is essentieel om jongeren een goede start te bieden in de maatschappij. Het is een belangrijke taak dat gemeenten en de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs hierbij nauwgezet samenwerken. Samen dragen wij zorg voor een gedegen, integrale aanpak.

 

Pedagogische gemeenschap

De basis voor het model Jeugdhulp Holland Rijnland is de pedagogische gemeenschap in gemeenten en wijken. Hierin zijn burgers betrokken en bereid om verantwoordelijkheid te nemen rond het opvoeden en opgroeien van kinderen. De voorzieningen, waar vrijwel alle kinderen komen, versterkt deze basis. Denk hierbij aan de jeugdgezondheidszorg, scholen, kinderopvang/peuterspeelzalen en huisartsen. Ook bij het jongerenwerk en de sociale wijkteams is een deel van de doelgroep in beeld.

 

Jeugd- en Gezinsteams, specialistische of aanvullende jeugdhulp en hulp in het gedwongen kader vullen het model Jeugdhulp Holland Rijnland aan. Hulp in het gedwongen kader gaat over maatregelen die na een uitspraak van een rechter worden opgelegd, zoals jeugdbescherming of reclassering.

 

De jeugdigen en het gezin staan centraal en de onderdelen van het model zijn met elkaar verbonden door 1Gezin1Plan. Hierbij vormen alle betrokken professionals met het gezin één team dat het gezinsplan opstelt en uitvoert. Vooral wanneer de hulpvraag zich niet alleen richt op de jeugdige, is afstemming van de zorgvraag van het gehele gezin een randvoorwaarde.

 

Holland Rijnland heeft de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. De gemeenten willen een ontwikkeling in gang zetten die er toe leidt dat deze leerlingen, maar ook voortijdig schoolverlaters uit het MBO, worden ondersteund om – naar vermogen – deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt.

 

Nieuws