gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaters

Arbeidsparticipatie

Optimale arbeidsparticipatie is zowel economisch als maatschappelijk van belang. Holland Rijnland werkt samen met onderwijs en ondernemers aan deze doelstelling. Het is belangrijk om regionaal de vraag van de arbeidsmarkt en de uitstroom uit het onderwijs af te stemmen. De aansluiting van opleiding naar beroepspraktijk vraagt immers continue afstemming en verbetering.

 

Ook al ligt de werkloosheid in de regio onder het landelijk gemiddelde, Holland Rijnland wil het aantal mensen met een uitkering verder beperken. Gemeenten werken samen om kwetsbare groepen in de samenleving te stimuleren tot participatie, door middel van werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Zo doet iedereen mee binnen Holland Rijnland.

 

Arbeidsmarktbeleid is onderdeel van de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland. Hiervoor biedt het samenwerkingsverband een platform voor kennisuitwisseling en beleidsafstemming tussen gemeenten. De uitvoering ligt bij de gemeenten van Holland Rijnland. Het arbeidsmarktbeleid van Holland Rijnland richt zich op de volgende thema’s:

 

Uitvoering Participatiewet

Een belangrijke opgave voor Holland Rijnland is om meer mensen te laten participeren. Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Gemeenten hebben hierin de verantwoordelijkheid om samen met het UWV werkzoekenden toe te leiden naar reguliere banen. Een bijzondere opgave vormen werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt. In het Sociaal Akkoord van 2013 is de afspraak gemaakt, dat de marktsector 100.000 en de overheidssector tot 2022 25.000 banen realiseren. Gemeenten hebben in de overheidstaakstelling een belangrijk aandeel. Werkgevers vervullen een cruciale rol, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de invulling van banen. Als blijkt dat deze doelstelling niet wordt behaald, treedt de quotumwet in werking. Dit houdt in dat werkgevers worden verplicht een aantal van deze werknemers in dienst te nemen. In juli 2016 werd bekend, dat de taakstelling Sociaal Akkoord op schema ligt en de quotumwet niet wordt geactiveerd.

 

De ingezette activiteiten zijn gebaseerd op een marktbewerkingsplan. Op basis van dit plan is bepaald in welke sectoren kansen liggen voor doelgroepen vanuit gemeenten en UWV. Binnen Holland Rijnland is de zorgsector één van de speerpunten. Met de grootste werkgever in de regio, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), zijn afspraken gemaakt om alle vacatures op MBO 1- en 2-niveau te laten opvullen door werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Gemeenten kunnen in hun aanbestedingen eisen dat bedrijven die het werk gaan uitvoeren, werklozen inzetten. Dit biedt bij uitstek mogelijkheden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, te plaatsen op regulier werk. Het doel is om dit binnen Holland Rijnland verder uit te bouwen.

 

In Holland Rijnland wordt de uitvoering vormgegeven in de drie subregio’s de Rijnstreek, Leidse regio en Duin- en Bollenstreek.

 

In de inhoudelijke agenda van Holland Rijnland is ook de bestrijding van jeugdwerkloosheid opgenomen. Sinds 2009 biedt het Rijk extra middelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Onderwijs, ondernemers en overheid maken op regionale schaal plannen. Leiden als centrumgemeente voert sinds die tijd het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid uit.

 

Bekende deelprojecten zijn project JA! (Jongeren op de Arbeidsmarkt), het ‘school ex’-programma van de ROC’s en ‘stage nieuwe stijl’. In 2015 en 2016 zijn de activiteiten voortgezet onder de naam “Samen naar een werkende toekomst”, met specifieke aandacht voor jongeren in kwetsbare posities. Hierin wordt intensiever samengewerkt met het UWV en de regionale werkgeversservicepunten. Ook de samenwerking met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt is daarbij geïntensiveerd

 

Het doel is om alle werkzoekende jongeren in beeld te krijgen en hen zo optimaal mogelijk te begeleiden naar werk of naar school, om een beroepskwalificatie te behalen. Projecten worden gefinancierd door de gemeenten, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Europees Sociaal Fonds. De projecten worden uitgevoerd door de gemeente Leiden, afdeling Werk en Inkomen, onder de naam JA.

 

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Een goed functionerende regionale arbeidsmarkt vraagt om onderwijs dat aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleden. Het onderwijs heeft hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid. Gemeenten hebben, gezien hun verantwoordelijkheid voor sociale zaken, leerplicht en bestrijding van voortijdig schoolverlaten, er belang bij dat het onderwijs die verantwoordelijkheid ook serieus neemt. Een regio heeft niets aan een overschot aan schoonheidsspecialisten als er werknemers in de zorg tekort zijn.

 

Holland Rijnland zit als uitvoerder van de leerplicht, de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voortijdig schoolverlaten structureel aan tafel met het beroepsonderwijs. Door onderwerpen op de agenda te krijgen en als platform te fungeren voor overleg tussen onderwijs, ondernemers en overheid, draagt Holland Rijnland bij aan een soepele aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt.

 

Ook binnen de economische topsectoren is het van belang om de aansluiting onderwijs–arbeidsmarkt goed te volgen en waar nodig te stimuleren. In Holland Rijnland zijn er vier topsectoren waar stevig wordt ingezet op de economische ontwikkeling:

 

Alle topsectoren in de regio hebben behoefte aan voldoende gekwalificeerd personeel met een technische achtergrond. Het stimuleren van techniekonderwijs is dan ook speerpunt binnen de regio. Holland Rijnland ondersteunt de ontwikkeling van centra voor innovatief vakmanschap in het middelbaar beroepsonderwijs. In het hoger beroepsonderwijs worden er Centers of Excellence ontwikkeld. Holland Rijnland vertegenwoordigt de regio voor het thema Human Capital Agenda in het Greenport-overleg Overheden.

 

Recent is een lobby gestart om bezuinigingen op het groenonderwijs tegen te gaan. In deze lobby is de verbinding gelegd met het topsectorenbeleid. Het groenonderwijs is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de Greenports.

 

Participatie

Gemeenten in Holland Rijnland streven de maatschappelijke participatie na van al haar inwoners. Participeren in de samenleving kan door een betaalde baan, maar ook door het verrichten van vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding of inburgeringstraject. Belangrijk is dat mensen een bijdrage leveren aan de samenleving en niet aan de kant blijven staan. Voorwaarden om te kunnen participeren zijn de beheersing van de Nederlandse taal en het bezit van een startkwalificatie (mbo2, havo of vwo-diploma) voor de arbeidsmarkt.

Nieuws