skip to Main Content

Lobby geslaagd, PZH kiest ’Middenvariant’ Duinpolderweg

Afbeelding druk verkeer19 September stemden Provinciale Staten in Zuid Holland voor de zogeheten Middenvariant van de Duinpolderweg. Dit tracé van de nieuw aan te leggen weg – tussen Hillegom en de A4 – loopt via de noordkant van deze gemeente. Uit een aantal alternatieven heeft de Middenvariant ook de voorkeur van de veertien gemeenten van Holland Rijnland. Daarvoor is dan ook een intensieve lobby gevoerd.

Het project Duinpolderweg is een zoektocht naar een verbetering van de verkeersverbindingen in de Duin- en Bollenstreek, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer, oftewel de grensstreek van Noord- en Zuid-Holland. Voor de toekomst van de regio is het belangrijk dat de Duin- en Bollenstreek goed bereikbaar is en blijft. Een goede ontsluiting richting Noord-Holland – Schiphol en de A4 – en richting Utrecht en Den Haag/Rotterdam ontbreekt. Tegelijkertijd is de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied zelf niet optimaal. Op elf wegvakken zijn er knelpunten omdat vorm, functie en inrichting niet passen bij het gebruik. Deze situatie vraagt om een samenhangend pakket aan maatregelen op verschillende niveaus, zowel lokaal, regionaal als bovenregionaal. Voor Holland Rijnland zijn niet alleen infrastructurele maatregelen nodig voor het autoverkeer, maar ook voor het openbaar vervoer en het fietsverkeer.

Arno van Kempen is portefeuillehouder Verkeer en Vervoer binnen het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. Tijdens een hoorzitting bij de provincie, in aanloop naar de besluitvorming, benoemde hij de argumenten van de regio die pleiten voor de Middenvariant. Deze variant komt voort uit één van de alternatieven van de Duinpolderweg, gedeeltelijk aangepast aan de hand van de Hillegomse zienswijze. Voorafgaand aan de hoorzitting had Van Kempen contact met de verschillende fracties uit de Provinciale Staten. Het bestuurlijk draagvlak van de veertien Holland Rijnland-gemeenten, speelde een belangrijke rol in dit hele besluitvormingsproces.

Volgens Holland Rijnland voldoet de Middenvariant het beste aan de doelstellingen waar het draait om bereikbaarheid en leefbaarheid. De variant boekte de beste resultaten op basis van doelbereik, verkeerseffect en planMER (Milieu Effect Rapportage). De variant scoorde goed als het gaat om MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten) en vanuit economisch perspectief. Een groot voordeel is, in tegenstelling tot alternatief Zuid, dat de Middenvariant minder schade toebrengt aan natuur en landschap en geen bedrijventerrein doorsnijdt.  De belasting van de dorpskernen, qua uitstoot en geluid, is aanzienlijk minder. Omdat er geen verbinding nodig is bij de Weerlaan, ontziet dit alternatief bewoners van Hillegom Noord. Dit alternatief is  vanuit financieel oogpunt gunstig. In de variant met doortrekking naar de N206, is dit voorstel ongeveer € 28 miljoen goedkoper dan bijvoorbeeld de Zuidelijke variant. Maar ook zonder doortrekking is het verschil aanzienlijk, namelijk € 9 miljoen.

In vergelijking met de overige alternatieven, steekt de Middenvariant gunstig af. Zo zijn de kansrijke onderdelen uit het zogenaamde NOG Beter 2.0 alternatief opgenomen in het definitief voorkeursalternatief namelijk de randweg ten noorden van Zwaanshoek en de randweg ten zuiden van Lisse. Andere onderdelen zijn niet overgenomen, zoals de verbinding tussen de N205 met de Weerlaan over de Ringvaart, die niet toekomstbestendig is. Het ligt te dicht tegen Hillegom aan, met daardoor een grotere kans op verminderde luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Provinciale Staten Zuid Holland haalde overigens wel de ruimtelijke reservering en het onderzoek naar de doortrekking naar de N206 bij De Zilk uit het project. Voor de PvdA en de CU/SGP was dit een belangrijke randvoorwaarde om in te stemmen met de Middenvariant. Gedeputeerde Vermeulen zegde toe het verbeteren van het kruispunt N208/N207 in Hillegom te bestuderen, maar wel buiten deze planuitwerking. Ook kijkt hij naar een snelle OV-verbinding naar de Keukenhof en Estec. De weg ten zuiden van Lisse is wel akkoord, maar de exacte ligging wordt nog besproken met betrokkenen.

Voor de definitieve variantkeuze is niet alleen de besluitvorming in Zuid Holland van belang. De weg loopt immers ook over het grondgebied van een aantal Noord-Hollandse gemeenten. In Noord Holland hebben Gedeputeerde Staten het laatste woord, maar niet voordat de leden van de statencommissie Mobiliteit en Financiën de kans krijgen deel te nemen aan de beraadslaging. Gedeputeerde Staten in Noord Holland kozen eerder eveneens voor de Middenvariant, maar dan wél met de ruimtelijke reservering voor de aansluiting met de N206 bij de Zilk.

Als de twee provincies tot een eensluidend besluit komen, start de planuitwerkingsfase. Hierin komen nadere keuzes aan de orde voor de inpassing van de weg. Betrokken gemeenten en hun inwoners spelen hierbij een belangrijke rol. In Holland Rijnland zijn dit Lisse en Hillegom. Holland Rijnland zal als medefinancier betrokken blijven in deze fase en de regionale belangen in het oog houden. Waar nodig vindt hierover afstemming plaats in het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer tussen de verschillende gemeenten.

Klik hier om terug te gaan naar de nieuwsbrief

Back To Top