ruimtelijke ontwikkelingen binnen Holland Rijnland

Regionale Structuurvisie

De Regionale Structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2020 weer in de regio Holland Rijnland. Deze structuurvisie heeft geen formele juridische status maar is zelf bindend richting alle 15 gemeenten, bijvoorbeeld bij het opstellen van structuurvisies bestemmingsplannen. Daarnaast biedt het een kader bij toetsing van en inbreng voor provinciale en nationale ruimtelijke plannen zoals de provinciale Visie Ruimte en Mobiliteit en nationale Structuurvisie Ruimte en Mobiliteit.

 

Op 24 juni 2009 heeft het Algemeen Bestuur de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland vastgesteld. Op 28 maart 2012 is door het Algemeen Bestuur ingestemd met de eerste partiële herziening.

Aanleiding herziening

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft op 24 juni 2009 de Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland vastgesteld. Op 1 april 2010 hebben de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude zich aangesloten bij Holland Rijnland. De RSV moet hierop worden aangepast.

 

Reikwijdte herzieningen

De eerste partiële herziening van de RSV gaat in op het gebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop, Rijnwoude en (een gedeelte van) Kaag en Braassem en de relatie van dit gebied met de omliggende omgeving. In de eerste partiële herziening RSV is alleen bestaand beleid opgenomen, zoals vastgelegd in diverse (lokale) ruimtelijke beleidstukken van de betrokken gemeenten, waaronder de Regionaal Strategische Agenda Rijnstreekberaad, Transformatievisie Oude Rijnzone en het Landschapsontwikkelingsplan Rijn- en Veenstreek.

 

Proces eerste partiële herzieningen RSV en OV-visie

De periode voor zienswijzen loopt van 18 juli tot en met 9 oktober 2011. Naast de gemeenteraden is het ook voor andere belanghebbenden mogelijk een zienswijze in te dienen. Alle zienswijzen worden meegenomen in de bespreking van het Dagelijks Bestuur over de definitieve eerste partiële herziening van de RSV. De herziening zal naar verwachting in maart 2012 ter vaststelling worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de regio. De eerste partiële herziening RSV wordt niet als losstaand document, maar als integraal onderdeel van de RSV vastgesteld.

Eerste partiële herziening Regionale Structuurvisie 2020
7,52 mb

Samenvatting Regionale Structuurvisie 2020
591 kb

Was-wordt tabel
307 kb

Onderstaand vindt u alle kaarten uit het document per stuk.
Visiekaart 2020
259 kb
Kaart Groen blauw – Natuur en recreatie
359 kb
Kaart Groen blauw – Water
273 kb
Kaart Mobiliteit – Weginfrastructuur
786 kb
Kaart Mobiliteit – Openbaar vervoer
233 kb
Kaart Mobiliteit – Fietsroutes
233 kb
Kaart Wonen – Woningbouwlocaties
228 kb
Kaart Economie – Bedrijven en glastuinbouw
194 kb
Kaart Economie – Kantoren
283 kb

Nieuws