grootschalige infrastructurele projecten

Verkeersveiligheid

Het verkeersveiligheidsbeleid in de regio Holland Rijnland is vastgelegd in het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP). In dit plan is aandacht voor gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers, door middel van educatie, voorlichting en handhaving. Het accent ligt op het behouden en stimuleren van gewenst verkeersveilig gedrag. Holland Rijnland werkt samen met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Samen zetten wij ons de komende periode in voor het programma ‘Maak van de Nul een punt’ (MVD01.). Dit Manifest heeft als doel het aantal verkeersslachtoffers naar nul terug te brengen.

 

 

Het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP)  schrijft voor dat een meerjarenplan Verkeersveiligheid wordt uitgewerkt. Voor  2017-2019 is  het Actieprogramma Verkeersveiligheid 2017-2019 (2,35 mb) opgesteld en thans in uitvoering. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland stelde dit programma vast in september 2016. Voor de uitvoering van dit programma en de projecten van de gemeenten voor de jaren 2017-2019 beschikt de Provincie Zuid-Holland over een subsidie van ruim 2 miljoen euro.

 

Actieprogramma

Het doel van het Actieprogramma is het verankeren van permanente verkeerseducatie voor alle leeftijden, waarbij het accent ligt op het behouden en stimuleren van gewenst verkeersveilig gedrag. Het overdragen van kennis, vaardigheden en motivatie zijn hierbij belangrijke pijlers.

 

Het principe Permanente Verkeerseducatie is leidend. In alle levensfasen is gedragsbeïnvloeding van belang. Dat start al op de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen door op een speelse manier aandacht te besteden aan het verkeer. Ouders worden hierbij ook betrokken. Met het basisonderwijs zijn contracten gesloten. Holland Rijnland biedt basisscholen een professionele verkeersleerkracht aan.

 

Ook in het voortgezet onderwijs zijn diverse projecten, bijvoorbeeld gericht op de woonschoolroute of het gebruik van  alcohol en drugs in het verkeer. Voor beginnende bestuurders worden bromfietscursussen gehouden en het project Jonge Autorijders.

 

Voor ouderen in het verkeer worden op diverse plaatsen in de regio rijvaardigheidstrainingen en -testen georganiseerd voor zowel de fiets, scootmobiel als de auto.

 

Verder verzorgt Holland Rijnland voor verschillende verkeersveiligheidscampagnes posters op de campagneborden langs de wegen. In de vergaderingen van de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) wordt met de projecttrekkers zo’n vier maal per jaar de voortgang van de projecten besproken. De bestuurlijk verkeersveiligheidsambassadeur van Holland Rijnland, mevrouw Y. Peters, wethouder van Kaag en Braassem, maakt zich hard voor de filosofie ‘Maak van de Nul een Punt’.

Nieuws