grootschalige infrastructurele projecten

Bereikbaarheid & mobiliteit

Verkeer en vervoer zijn faciliterend aan ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De ambities en doelstellingen zijn daarom altijd een afgeleide van ambities en doelstellingen op andere onderwerpen en thema’s. Inmiddels vragen een aantal van de infraprojecten uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF) minder aandacht omdat ze in uitvoering gaan. Er zijn inmiddels ook veel stappen gezet in andere projecten, in het bijzonder de Duinpolderweg, projecten uit het Maatregelenpakket Middengebied en projecten in het HOV-NET Zuid-Holland Noord. Daarmee is er, in hoofdlijnen, een multimodaal, regionaal netwerk.

 

Beter benutten regionaal mobiliteitsnetwerk

Holland Rijnland brengt de ontbrekende schakels in het multimodale regionale netwerk in kaart. Hiermee wordt inhoud gegeven aan de nieuwe mobiliteitsagenda voor de regio. Denk hierbij aan de doorsnijdingen van autowegen met water (zoals de N207 met de Ringvaart Haarlemmermeer), openbaar vervoer- en spoorverbindingen (spoorverbinding Leiden-Utrecht) of aansluitingen op het hoofdwegennet (de N11-corridor).

 

Oud en nieuw

Voor een deel valt Bereikbaarheid en Mobiliteit binnen de ‘oude’ werkzaamheden van Holland Rijnland. Het kader wordt gesteld door het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan (RVVP) en het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Een aantal opgaven is echter nieuw, zoals verkeer over water en logistiek, maar ook waar het kennis over innovatie en het subsidielandschap betreft.

 

Holland Rijnland inventariseert welke projecten er momenteel lopen, waar er knelpunten zijn en waar in de nabije toekomst nog regionale inzet nodig is. Daarvoor voeren we een korte knelpuntenanalyse uit, bedenken we een aanpak en bepalen wie deze uitvoert.

 

Verbinding

Het thema Bereikbaarheid en Mobiliteit raakt vanwege zijn voorwaardenscheppende karakter aan meerdere onderwerpen, ook over de domeinen heen. Aan economie waar het innovatie, logistiek en Big Data betreft, aan het groenprogramma waar het recreatie betreft, maar ook aan arbeidsmarkt en zorg. De partners hierbij vinden we in de triple helix (de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers), het maatschappelijk veld en bij belangenorganisaties.

Verkeersveiligheid

Het verkeersveiligheidsbeleid in de regio Holland Rijnland is vastgelegd in het Regionaal Verkeers- en Vervoerplan (RVVP). In dit plan is aandacht voor gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers, door middel van educatie, voorlichting en handhaving. Het accent ligt op het behouden en stimuleren van gewenst verkeersveilig gedrag. Holland Rijnland werkt samen met het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Samen zetten wij ons de komende periode in voor het programma ‘Maak van de Nul een punt’ (MVD01.). Dit Manifest heeft als doel het aantal verkeersslachtoffers naar nul terug te brengen. Lees verder

Nieuws