skip to Main Content

HuisvestingsverordeningHolland Rijnland 2019 vrijgegeven voor inspraak

De regionale woningmarkt is de komende jaren nog zeer krap. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden. Sommige mensen komen hierdoor in de knel en hebben snel en urgent passende woonruimte nodig. In de huisvestingsverordening leggen gemeenten in Holland Rijnland de spelregels voorverdeling van sociale huurwoningen vast.

De huisvestingsverordening dient eens in de vier jaar geactualiseerd te worden. Gemeenten in regio Holland Rijnland voeren een gezamenlijke huisvestingsverordening. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de nieuwe verordening vast. De nieuwe verordening dient op 1 juli 2019 van kracht te zijn.

Om tot een concept-verordening te komen, is van april t/m september 2018 met vertegenwoordigers van huurdersverenigingen, zorginstellingen, woningcorporaties en gemeenten een participatieproces doorlopen. Eerst is de huidige verordening geëvalueerd. Vervolgens zijn op basis van een aantal gesprekssessies de belangen van de verschillende stakeholders in kaart gebracht in een zogenaamde ‘belangenkaart’. Als laatste is in een conferentie op 13 september 2018 het draagvlak voor verschillende mogelijke keuzes getoetst. Al deze input heeft geleid tot de verordening die nu wordt vrijgegeven voor inspraak.

Het Dagelijks Bestuur geeft de concept Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 vrij voor inspraak. U wordt bij deze uitgenodigd om te reageren. Dit kan van 21 december tot en met 14 februari 2019:

  1. Via de website van Holland Rijnland. U kunt een reactie per e-mail versturen via: HVV2019@hollandrijnland.nl 
  2. Wilt u uw reactie per post versturen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur deze dan naar:

Holland Rijnland
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
o.v.v. zienswijze HVV 2019

 U kunt de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 en de toelichting downloaden op op de pagina Wonen.

Vervolg

Nadat de termijn van de ter inzagelegging is afgelopen, wordt er een Nota van Beantwoording opgesteld. Deze nota van beantwoording is in maart 2019 voor iedereen beschikbaar en te downloaden op deze website. Tevens zal de nota van beantwoording naar alle insprekers worden verzonden. De definitieve huisvestingsverordening wordt op 3 juli 2019 ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.

Back To Top