Nieuwsbrief 06 - 2019
Groeiende druk op sociale huurmarkt

Foto ter illustratie

De recentelijk uitgekomen jaarrapportage Woonruimteverdeling Holland Rijnland schetst dat de markt voor sociale huurwoningen steeds krapper wordt. Er staan meer dan 100.000 woningzoekenden ingeschreven die gemiddeld bijna zeven jaar wachten op een woning. En dat terwijl het aantal in 2018 verhuurde woningen uitkwam op 3.488.

 

Het lukt zittende huurders steeds moeilijker om door te stromen. De landelijke kloof tussen sociale huur en koop wordt ook in Holland Rijnland zichtbaar. Steeds meer mensen vallen buiten de boot. Met name de groep tot 35 jaar ervaart de zwaarste druk.

 

Relatief goed nieuws is dat de betaalbare voorraad van de woningcorporaties iets is toegenomen. Hun terughoudende huurbeleid begint zijn vruchten af te werpen. Een groter deel van de vrijkomende woningen is betaalbaar voor de laagste inkomens. Maar de bouw van extra sociale huurwoningen is hard nodig om het groeiende probleem op te lossen. Zeker omdat gemeenten ook de opdracht van het Rijk hebben om doelgroepen als statushouders en zorgdoelgroepen te huisvesten. En daarnaast zorgt de uitstroom uit de vier grote steden ook voor meer druk op de woningmarkt binnen Holland Rijnland.

 

Samen met Holland Rijnland Wonen zal Holland Rijnland onderzoek verrichten naar het zoekprofiel van woningzoekenden in de regio. Dit moet voeding bieden voor de discussie over het gewenste woonruimte-verdeelsysteem: hoe verdelen we de schaarse woningen onder hen die daadwerkelijk een woning nodig hebben?