skip to Main Content

Gemeenten zelf op zoek naar locaties voor duurzame opwek

De partners die samenwerken aan de RES Holland Rijnland hebben met elkaar afgesproken dat gemeenten de komende tijd eerst zelf verder zoeken naar geschikte locaties voor grootschalige opwek van elektriciteit met zonnevelden en windturbines.

De samenwerkende partners in de RES-regio Holland Rijnland zijn de dertien gemeenten, aangevuld met de omgevingsdienst West-Holland, de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en netbeheerder Liander. Gezamenlijk presenteerden deze partijen in 2021 de RES 1.0, met daarin een kaart met zoekgebieden waar mogelijk elektriciteit kan worden opgewekt door windturbines en zonnevelden. De gezamenlijke ambitie daarin was om 1,1 TWh aan elektriciteit duurzaam op te wekken.

In de besluitvorming op de RES werden in veel gemeenten en de provincie moties en amendementen aangenomen, waarvan enkele waren gericht op het eenzijdig schrappen van zoeklocaties voor zon en wind. Gevolg hiervan is dat er momenteel geen eenduidige RES-kaart ligt.

Daarom bespraken de bestuurders woensdag 23 november, tijdens de eerste regiodag voor RES partners van Holland Rijnland, een voorstel over hoe hiermee om te gaan. Het idee bij het voorstel is dat er meer beweging komt als ieder eerst op zijn eigen grondgebied op zoek gaat en dat lokaal afstemt. Vervolgens wordt op basis daarvan bekeken of de opwek van elektriciteit op de gekozen locaties optelt tot de gezamenlijke ambitie van de RES-regio Holland Rijnland. Dat gebeurt in regionale gesprekken. Daar wordt onder meer gekeken naar de haalbaarheid met het oog op de elektriciteitsinfrastructuur, andere ruimtelijke opgaven – zoals woningbouw en mobiliteit – en de ruimtelijke kwaliteit.

 

Foto windmolens

Back To Top